341

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. augusta 2008

o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

§ 2

Podpora za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov (ďalej len „podpora“) môže Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) poskytnúť

a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má na území Slovenskej republiky zaregistrovanú vinohradnícku plochu1) (ďalej len „žiadateľ“),

b) žiadateľovi, ktorý splnil podmienky podľa osobitného predpisu,2)

c) len ak je vinohrad vysadený sadenicami registrovaných odrôd uznanými podľa osobitného predpisu,3) klasifikovanými na výrobu vína.

§ 3

Predkladanie žiadostí o podporu

(1) Žiadosť o podporu predkladá žiadateľ agentúre do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, najneskôr však v roku 2010.

(2) Žiadateľ spolu so žiadosťou o podporu predloží hlásenie o úrode hrozna alebo výrobe vína4) za vinárske roky podľa osobitného predpisu.5)

(3) Prílohou k žiadosti o podporu je

a) originál alebo osvedčená kópia aktuálneho výpisu z registra vinohradov na vinohradnícke plochy, ktoré majú byť predmetom ukončenia výsadby,

b) kópia katastrálnej mapy s vyznačením vinohradníckych plôch, ktoré sú predmetom ukončenia výsadby,

c) čestné vyhlásenie, že dotknuté vinohradnícke plochy nie sú a neboli za posledných 10 rokov predmetom iných podpôr z verejných prostriedkov,

d) aktuálny výpis z listu vlastníctva týkajúci sa pozemku, na ktorom je vysadený vinohrad,

e) pri nájme originál alebo osvedčená kópia nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku, ktorý je predmetom ukončenia výsadby,

f) súhlas vlastníka viniča s ukončením výsadby,

g) osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace alebo živnostenského listu alebo osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra,

h) osvedčená kópia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty.

(4) Pri posudzovaní žiadostí o podporu sa postupuje podľa osobitného predpisu.6)

§ 4

Povinnosti žiadateľa

(1) Trvalé ukončenie výsadby vinohradov (ďalej len „ukončenie výsadby“) zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu so stratou práv na opätovnú výsadbu.7)

(2) Žiadateľ môže začať s ukončením výsadby po schválení žiadosti o podporu agentúrou a ukončiť najneskôr do 30. mája vo vinárskom roku, v ktorom mu bola schválená žiadosť o podporu.

(3) Žiadateľ je povinný zaslať agentúre oznámenie o ukončení výsadby bezodkladne po ukončení.

(4) Po ukončení výsadby je žiadateľ povinný zabezpečiť, aby počas troch rokov od vyplatenia podpory predmetná plocha spĺňala základné požiadavky podľa osobitného predpisu.8)

(5) Ak žiadateľ nesplní povinnosti uvedené v odseku 4, výška podpory sa zníži alebo sa podpora zruší podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise.8)

(6) Ak žiadateľ dostal rozhodnutie o schválení žiadosti o podporu a neukončil výsadby v termíne ustanovenom v odseku 1, nebude mu vyplatená podpora.

(7) Ak žiadateľ stiahne svoju žiadosť o podporu bez uvedenia závažného zdôvodnenia alebo neodôvodnene, je povinný nahradiť náklady spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti so žiadosťou o podporu.

(8) Žiadateľ nesmie na ukončenie výsadby žiadať a prijímať inú podporu z fondov Európskeho spoločenstva ani z národných zdrojov.

(9) Žiadateľ musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste a spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.

§ 5

Osobitné ustanovenia

(1) Ak celková vyklčovaná plocha, pôvodne vysadená viničom, dosiahne na území Slovenskej republiky výmeru 1 700 ha, ďalšie žiadosti o podporu budú zamietnuté.

(2) Ak celková vyklčovaná plocha v jednej vinohradníckej oblasti dosiahne 10 % jej celkovej plochy vysadenej viničom, ďalšie žiadosti o podporu z danej vinohradníckej oblasti budú zamietnuté.

(3) Podpora sa nevzťahuje na vinohrady

a) ležiace v oblastiach s nadmorskou výškou nad 500 m okrem náhorných plošín,

b) so svahovitosťou najmenej 25 %,

c) s terasami.

(4) Na vinohradnícke plochy uvedené v prílohe č. 1 nemožno poskytnúť podporu9) z environmentálnych dôvodov.

§ 6

Výška podpory

Výška podpory sa ustanovuje na základe historického výnosu10) a podľa vinárskeho roku, v ktorom bola žiadosť o podporu schválená. Výšky podpory sú ustanovené v osobitnom predpise11).


§ 7

Záverečné ustanovenia

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.

§ 8

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2008 Z. z.

ZOZNAM VINOHRADNÍCKYCH PLÔCH, NA KTORÉ NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚ PODPORU

OblasťRajónObecHonVýmera
(ha)
MalokarpatskáModranskýModraPlázle8
MalokarpatskáModranskýModraNoviny80
JužnoslovenskáStrekovskýStrekovGóré47
JužnoslovenskáStrekovskýStrekovNový Vrch21
JužnoslovenskáStrekovskýRúbaňStarý vrch20
TokajskáTokajskýMalá TŕňaTajisko31
TokajskáTokajskýMalá TŕňaDomík22
TokajskáTokajskýMalá TŕňaLastovičie26
TokajskáTokajskýMalá TŕňaMakovisko50
TokajskáTokajskýMalá TŕňaChotár42
TokajskáTokajskýMalá Tŕňa Kráľovka18
TokajskáTokajskýMalá TŕňaPahorok20
TokajskáTokajskýBaraKonopisko28
TokajskáTokajskýSlovenské Nové MestoČelejka31
TokajskáTokajskýSlovenské Nové MestoMalé Káty40
TokajskáTokajskýČernochovLada21
TokajskáTokajskýČerhovČierna hora31
TokajskáTokajskýVeľká TŕňaČiera hora15
TokajskáTokajskýViničkyHriadky15
TokajskáTokajskýViničkyPóša13
TokajskáTokajskýViničkyZajačí skok8
TokajskáTokajskýViničkyPipo29
TokajskáTokajskýViničkyOrešie19
Spolu      635

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 341/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontrolu vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).

4. Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 3 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.

2) Čl. 85q nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).

3) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.

4) Čl. 8 a 9 nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).

5) Čl. 67 nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

6) Čl. 71 nariadenia (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

7) Čl. 85i bod 1 nariadenia (ES) č. 491/2009.

8) Hlava II čl. 4 až 6 a 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).

9) Čl. 85u bod 5 nariadenia (ES) č. 491/2009.

10) Čl. 69 nariadenia (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).

11) Príloha XV nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené