Opatrenie č. 333/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 442/2006 Z. z.

Čiastka 126/2008
Platnosť od 28.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z. (nepriamo)

333

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2008,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 442/2006 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 442/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3, 4 a 5 sa slová „§ 2 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 2“.

2. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Výmena hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.“.

3. § 7 sa vypúšťa.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ján Počiatek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené