Vyhláška č. 326/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

Čiastka 121/2008
Platnosť od 23.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 1

326

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 23. júla 2008

o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Škola zaradená do siete podľa § 15 zákona vydáva tieto druhy vysvedčení a iných dokladov o získanom vzdelaní (ďalej len „vysvedčenie“):

a) vysvedčenie,

b) vysvedčenie o záverečnej skúške,

c) vysvedčenie o maturitnej skúške,

d) vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške,

e) vysvedčenie o absolventskej skúške,

f) vysvedčenie s doložkou,

g) vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške,

h) osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,

i) osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu,

j) osvedčenie o zaškolení,

k) osvedčenie o zaučení,

l) absolventský diplom,

m) výučný list.

(2) Dodatok k vysvedčeniu podľa odseku 1 písm. b) až d) a l) obsahuje informácie o absolventovi strednej školy, získanom vzdelaní, stupni vzdelania, obsahu štúdia a o dosiahnutých výsledkoch, funkcii vzdelania a ďalšie informácie a certifikáciu dodatku.

§ 2

(1) Vysvedčenie obsahuje:

a) štátny znak Slovenskej republiky,

b) názov školy,

c) ročník, triedu,

d) rok školskej dochádzky,

e) školský rok,

f) číslo žiaka v triednom výkaze alebo v protokole,

g) údaje o žiakovi,

1. meno a priezvisko,

2. dátum a miesto narodenia,

3. rodné číslo,

4. štátnu príslušnosť,

5. národnosť,

h) súhrnné hodnotenie žiaka,1)

i) celkové hodnotenie žiaka,2)

j) miesto a dátum vydania vysvedčenia,

k) odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe,

l) podpis riaditeľa,

m) podpis triedneho učiteľa.

(2) Absolventovi, ktorý získal stupeň vzdelania podľa osobitného predpisu,3) sa v texte diplomu podľa § 1 ods. 1 písm. l) uvedie aj priznaný titul.

(3) Rok školskej dochádzky sa uvádza iba počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Na konci školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, sa na vysvedčení v doložke vykoná záznam o splnení povinnej školskej dochádzky.

(4) Vysvedčenia vydávané žiakom súkromných škôl a cirkevných škôl podľa § 19 ods. 3 zákona obsahujú štátny znak len ako podtlač.4) Namiesto odtlačku úradnej pečiatky so štátnym znakom používajú pečiatku školy.

§ 3

(1) Na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia5) škola vydá odpis vysvedčenia na základe pedagogickej dokumentácie podľa osobitného predpisu,6) ktorý sa od prvopisu odlišuje tým, že v záhlaví má označenie „Odpis“.

(2) Ak nemožno získať všetky podpisy, ktoré boli na pôvodnom vysvedčení, škola vypíše iba mená a priezviská a v doložke uvedie text: „Tento odpis súhlasí s prvopisom“. Doložku podpíše riaditeľ školy a pripojí odtlačok pečiatky školy vyhotovený v červenej farbe a dátum.

§ 4

(1) Škola vedie školské tlačivá v písomnej forme alebo v elektronickej forme.

(2) Škola vedie evidenciu o počte prevzatých a vydaných tlačív vysvedčení.

§ 5

(1) Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy a školského zariadenia podľa osobitného predpisu7) je súčasťou ich registratúry.8)

(2) Škola a školské zariadenie označujú pri správe registratúry9) uvedenú pedagogickú dokumentáciu10) týmito znakmi hodnoty a lehotami uloženia:

a) triednu knihu ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,

b) triedny výkaz ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia žiaka,

c) katalógový list dieťaťa ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia dieťaťa,

d) katalógový list žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 60 rokov od narodenia žiaka,

e) osobný spis dieťaťa ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,

f) osobný spis žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,

g) protokol o maturitnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,

h) protokol o záverečnej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,

i) protokol o absolutóriu ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,

j) protokoly o komisionálnych skúškach ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov,

k) denný záznam školského zariadenia ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 10 rokov,

l) rozvrh hodín ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov,

m) protokol o štátnej jazykovej skúške ako registratúrny záznam s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20 rokov.

(3) Škola a školské zariadenie označujú pri správe registratúry uvedenú ďalšiu dokumentáciu11) týmito znakmi hodnoty a lehotami uloženia:

a) návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy, základnej školy a do strednej školy ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia,

b) správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti,

c) písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia,

d) individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 348/2005 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ján Mikolaj v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

2) § 55 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 16 ods. 5 písm. a) alebo b) zákona č. 245/2008 Z. z.

4) § 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

5) § 1 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z.

6) § 11 ods. 1 až 8 zákona č. 245/2008 Z. z.

7) § 11 zákona č. 245/2008 Z. z.

8) § 2 ods. 14 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) § 16 ods. 2 a 3 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 216/2007 Z. z.

10) § 11 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

11) § 11 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.