322

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2008

o špeciálnych školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii, vnútornej diferenciácii a dĺžke výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách, postup pri prijímaní detí a žiakov do týchto škôl, podrobnosti o osobitostiach výchovy a vzdelávania, o hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov, o počtoch detí a žiakov v triedach špeciálnych škôl, o forme a obsahu správy o výchove a vzdelávaní žiaka podľa § 24 zákona, o označovaní škôl a ustanovuje sústavu učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach.

§ 2

Podrobnosti o organizácii výchovy a vzdelávania

(1) Žiakom so sluchovým postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím.

(2) Žiakom so zrakovým postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím, stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím, gymnázium pre žiakov so zrakovým postihnutím, konzervatórium pre žiakov so zrakovým postihnutím; žiakom so zrakovým postihnutím v kombinácii so sluchovým postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie špeciálna základná škola pre hluchoslepých.

(3) Žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

(4) Žiakom s telesným postihnutím a žiakom chorým a zdravotne oslabeným poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím.

(5) Žiakom s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov s autizmom.

(6) Žiakom s mentálnym postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím, praktická škola a odborné učilište.

(7) Žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie praktická škola a tieto ďalšie školy:

a) pre žiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím

1. špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím,

2. odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím,

b) pre žiakov so zrakovým postihnutím a mentálnym postihnutím

1. špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím,

2. odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím,

c) pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím špeciálna základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,

d) pre žiakov s telesným postihnutím, chorých a zdravotne oslabených s mentálnym postihnutím

1. špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím,

2. odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím.

(8) Žiakom chorým a zdravotne oslabeným v zdravotníckom zariadení poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pri zdravotníckom zariadení.

(9) Žiakom chorým a zdravotne oslabeným v zdravotníckom zariadení podľa odseku 8, ktorí majú mentálne postihnutie, a žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení.

(10) V základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku týchto škôl najviac šesť vyučovacích hodín.

(11) V stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v odbornom učilišti a v praktickej škole vyučovanie v jednom dni, vrátane nepovinných predmetov, trvá najviac sedem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky najviac šesť vyučovacích hodín.

(12) V školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením trvá vyučovacia hodina 45 minút. Poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 40 minút. Ak to vyžaduje zdravotný stav žiakov, možno v školách pri zdravotníckych zariadeniach po dohode s ošetrujúcim lekárom skrátiť vyučovacie hodiny na 40 minút.

(13) Žiakovi školy pri zdravotníckom zariadení, ktorý je vyučovaný na lôžku, sa dĺžka vyučovania určí po dohode s ošetrujúcim lekárom.

(14) S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami.

(15) Vyučovacia hodina praxe a vyučovacia hodina odborného výcviku trvá 60 minút, u žiakov so zrakovým postihnutím 50 minút.

(16) Pri odbornom výcviku v strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, pre žiakov so zrakovým postihnutím, pre žiakov s telesným postihnutím a v odbornom učilišti je vyučovacou jednotkou vyučovací deň.

(17) Vo vyučovacom dni podľa odseku 16 sa zaraďujú prestávky rozvrhnuté podľa fyzickej náročnosti a psychickej náročnosti odborného výcviku v jednotlivých učebných odboroch. Žiaci do 16 rokov majú po dvoch hodinách odborného výcviku prestávku v trvaní najmenej 10 minút alebo najneskôr po troch hodinách odborného výcviku v trvaní 15 až 30 minút. Žiaci nad 16 rokov, ktorí pracujú v prevádzkach, majú prestávky zhodné s prestávkami ostatných zamestnancov. Čas prestávok pri odbornom výcviku sa započítava do dĺžky vyučovacieho dňa.

(18) Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní sa v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením postupuje s týmito odchýlkami:

a) pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov; ak ide o žiakov nevidiacich, žiakov so zvyškami zraku, žiakov s ťažkým telesným postihnutím, žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakov podľa § 6 ods. 6, môže byť s inštruktorom vo vode najviac jeden žiak,

b) pri lyžiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem žiakov; ak ide o žiakov slabozrakých, nepočujúcich a telesne postihnutých, najviac šesť žiakov; ak ide o žiakov nevidiacich, žiakov so zvyškami zraku a žiakov podľa § 6 ods. 6, najviac jedného žiaka,

c) pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov v triede alebo vo výchovnej skupine príslušného typu špeciálnej školy; ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede alebo vo výchovnej skupine príslušného typu špeciálnej školy, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby.

(19) V odborných učilištiach sa zriaďujú aj pracovnovýchovné skupiny, v ktorých sa žiaci pripravujú na výkon jednoduchých pracovných činností.

(20) Sústava učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach je uvedená v prílohe.

(21) Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením organizujú pomaturitné štúdium podľa § 47 zákona.

§ 3

Podrobnosti o vnútornej diferenciácii výchovy a vzdelávania

(1) Školy pre žiakov so sluchovým postihnutím sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia

a) pre žiakov nedoslýchavých,

b) pre žiakov s kochleárnym implantátom,

c) pre žiakov nepočujúcich.

(2) Školy pre žiakov so zrakovým postihnutím sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia

a) pre žiakov slabozrakých,

b) pre žiakov so zvyškami zraku,

c) pre žiakov nevidiacich,

d) pre žiakov s poruchami binokulárneho videnia.

(3) Školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia

a) pre nehovoriacich žiakov,

b) pre žiakov s poruchami reči.

(4) Školy pre žiakov s mentálnym postihnutím sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia

a) pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A,

b) pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia – variant B,

c) pre žiakov s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia – variant C.

(5) Pre žiakov so zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím a telesným postihnutím a pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí sú tiež mentálne postihnutí, sa zriaďujú v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím.

§ 4

Podrobnosti o označovaní škôl

(1) Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením sa v názve školy označuje „špeciálna materská škola“. Materská škola pre deti choré a zdravotne oslabené sa v názve označuje „materská škola pri zdravotníckom zariadení“.

(2) Jednotlivé typy škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, sa v názve školy1) označujú podľa § 2 ods. 1 až 9.

(3) Špeciálna škola, ktorá vznikla spojením špeciálnej základnej školy a špeciálnej materskej školy,2) sa v názve školy označuje slovami „špeciálna základná škola s materskou školou“.

(4) Špeciálna škola, ktorej súčasťou je školský internát podľa § 117 zákona, má za označením príslušného typu školy slovo „internátna“.

§ 5

Podrobnosti o počte detí a žiakov v triedach

(1) Najvyšší počet detí v triede materskej školy podľa § 96 zákona sa ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa takto:

a) pre deti s mentálnym postihnutím 8 detí,

b) pre deti so zrakovým postihnutím 6 detí,

c) pre deti so sluchovým postihnutím 6 detí,

d) pre deti s telesným postihnutím 6 detí,

e) pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 8 detí,

f) pre deti s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou 4 deti,

g) pre deti choré a zdravotne oslabené v materskej škole pri zdravotníckom zariadení 8 detí,

h) pre deti hluchoslepé a deti s viacnásobným postihnutím 4 deti.

(2) Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy podľa § 97 zákona sa ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia žiaka takto:

a) pre žiakov s mentálnym postihnutím

1. variant A,

prípravný ročník a prvý ročník 6 žiakov,

2. variant A,

druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov,

3. variant A,

šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,

4. variant B,

prípravný ročník až piaty ročník 6 žiakov,

5. variant B,

šiesty ročník až desiaty ročník 8 žiakov,

6. variant C,

prípravný ročník až piaty ročník 5 žiakov,

7. variant C,

šiesty ročník až desiaty ročník 6 žiakov,

b) pre žiakov so zrakovým postihnutím

1. prípravný ročník až piaty ročník 8 žiakov,

2. šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,

3. prípravný ročník až piaty ročník

– nevidiaci žiaci 6 žiakov,

4. šiesty ročník až deviaty ročník

– nevidiaci žiaci 8 žiakov,

c) pre žiakov so sluchovým postihnutím

1. prípravný ročník až piaty ročník 8 žiakov,

2. šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,

3. prípravný ročník až piaty ročník

– nepočujúci žiaci 6 žiakov,

4. šiesty ročník až deviaty ročník

– nepočujúci žiaci 8 žiakov,

d) pre žiakov s telesným postihnutím

1. prípravný ročník až piaty ročník 8 žiakov,

2. šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,

3. prípravný ročník až piaty ročník

– nechodiaci žiaci 6 žiakov,

4. šiesty ročník až deviaty ročník

– nechodiaci žiaci 8 žiakov,

e) pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

1. prípravný ročník až štvrtý ročník 8 žiakov,

2. piaty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,

f) pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti

1. prvý ročník až štvrtý ročník 8 žiakov,

2. piaty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,

g) pre žiakov s poruchami správania

prvý ročník až deviaty ročník 8 žiakov,

h) pre žiakov s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou

prípravný ročník až deviaty ročník 4 žiaci,

i) pre žiakov chorých a zdravotne oslabených

1. prvý ročník až deviaty ročník 10 žiakov,

2. prvý ročník až deviaty ročník – neurologické, onkologické, infekčné, psychiatrické a foniatrické oddelenie 8 žiakov,

3. prvý ročník až deviaty ročník – nechodiaci žiaci na lôžku 6 žiakov,

j) pre žiakov hluchoslepých

prípravný ročník až desiaty ročník 4 žiaci.

(3) Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa v kombinácii s iným postihnutím je rovnaký ako vo variante B.

(4) Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím stredného stupňa a ťažkého stupňa alebo hlbokého stupňa v kombinácii s iným postihnutím je rovnaký ako vo variante C.

(5) Najvyšší počet žiakov v triede prípravného ročníka až desiateho ročníka pre žiakov s mentálnym postihnutím stredného stupňa a ťažkého stupňa alebo hlbokého stupňa v kombinácii s telesným postihnutím, ktorí sú nechodiaci, sú štyria žiaci.

(6) Trieda s rôznymi ročníkmi má najvyšší počet žiakov ustanovený podľa najnižšieho ročníka, ktorý sa v triede vyučuje. Do triedy s rôznymi ročníkmi sa zaraďujú prednostne žiaci najbližšieho ročníka. Ďalšiu triedu s rôznymi ročníkmi je možné zriadiť, ak zriadená trieda s rôznymi ročníkmi má najvyšší ustanovený počet žiakov.

Podrobnosti o osobitostiach výchovy a vzdelávania a dĺžke výchovy a vzdelávania

§ 6

(1) Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálna základná škola variant A má prípravný ročník a deväť ročníkov.

(2) Špeciálna základná škola variant B má prípravný ročník a desať ročníkov; variant C má prípravný ročník a desať ročníkov a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

(3) Žiaci hluchoslepí, žiaci s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, žiaci s viacnásobným postihnutím v kombinácii s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pri vzdelávaní týchto žiakov súbežne s učiteľom pôsobí v triede aj asistent učiteľa.

(4) Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí sa nemôžu vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie vzdelávať inak. Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa žiak vzdeláva v niektorých alebo vo všetkých vyučovacích predmetoch. Individuálny vzdelávací program môže obsahovať vzdelávanie elearningovou formou.

(5) Špeciálne školy alebo alokované triedy týchto škôl, alebo špeciálne triedy základných škôl možno zriaďovať v domovoch sociálnych služieb.3)

(6) Pre žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím, žiakov s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou, žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorí sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom, sa v špeciálnych školách zriaďujú triedy s individuálnym vzdelávacím programom. Do jednej triedy s individuálnym vzdelávacím programom sa zaraďujú žiaci spravidla podľa jednotlivých druhov zdravotného znevýhodnenia.

(7) V triede s individuálnym vzdelávacím programom sa žiaci uvedení v odseku 6 vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Podľa individuálnych vzdelávacích programov sa títo žiaci vzdelávajú aj vtedy, keď nie sú zaradení do triedy s individuálnym vzdelávacím programom.

(8) V školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v ktorých bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a pri prekonávaní bariér neprekonateľných pre žiaka z dôvodu jeho zdravotného znevýhodnenia, pôsobí asistent učiteľa.

(9) Účelom činnosti podľa § 114 ods. 1 zákona a výchovno-vzdelávacej činnosti podľa § 117 ods. 1 zákona je podpora výchovno-vzdelávacej, zdravotno-rehabilitačnej, reedukačnej a kompenzačnej činnosti v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane činnosti oddychového charakteru.

(10) Na rozvíjanie záujmovej činnosti žiakov v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zriaďujú záujmové útvary. Záujmový útvar možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov.

(11) Školský klub detí v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno zriadiť pre najmenej osem žiakov.

(12) Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje po súhlase ošetrujúceho lekára činnosť všetkým žiakom, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

§ 7

Postup pri prijímaní detí do materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov do základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

(1) Do škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa na základe diagnostických vyšetrení a so súhlasom rodiča alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so súhlasom zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, prijímajú deti alebo žiaci s preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne vychovávať v materskej škole alebo vzdelávať v základnej škole.

(2) Pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením do školy zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vykoná diagnostické vyšetrenie žiaka; to je súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy.

(3) Dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiak so zdravotným znevýhodnením sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia zaznamenaného v dokumentácii podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b) zákona.

(4) Žiaka, ktorý bol prijatý zo základnej školy do základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, možno na základe výsledkov vstupného diagnostického vyšetrenia a po prerokovaní v pedagogickej rade zaradiť do vyššieho ročníka, pričom fyzický vek žiaka nesmie byť nižší než fyzický vek žiakov tohto ročníka.

§ 8

Postup pri príjmaní žiakov do odborného učilišťa, praktickej školy a do stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

(1) Členom prijímacej komisie podľa § 67 ods. 1 zákona môže byť aj odborný lekár pre deti a dorast a zástupca zriaďovateľa školy.

(2) Žiaka, ktorému bolo mentálne postihnutie diagnostikované pri prijímaní do základnej školy alebo špeciálnej základnej školy, možno prijať do odborného učilišťa.

(3) Po prijatí žiaka so zdravotným znevýhodnením do odborného učilišťa, praktickej školy alebo strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením základná škola odošle riaditeľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý, kópiu dokumentácie podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b) zákona a ďalšiu dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

§ 9

Podrobnosti o hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov

(1) Žiak, ktorý nemá mentálne postihnutie, sa hodnotí a klasifikuje podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiakov v základných školách a stredných školách, pričom sa zohľadňuje charakter jeho zdravotného postihnutia.

(2) Žiak s mentálnym postihnutím sa hodnotí a klasifikuje podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania v špeciálnych základných školách primerane k mentálnemu postihnutiu a možnostiam vyplývajúcim z jeho postihnutia.

(3) Individuálne vzdelávaný žiak so zdravotným znevýhodnením sa hodnotí a klasifikuje na základe písomnej správy o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka podľa § 24 ods. 8 zákona. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje

a) údaje identifikujúce žiaka,

b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,

c) návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.

(4) Základné školy pri zdravotníckych zariadeniach vysvedčenia nevydávajú, poskytujú podklady na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka kmeňovej škole žiaka.

(5) Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania, a ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku, aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzky.

§9a

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2016

(1) Najvyšší počet žiakov v triede s rôznymi ročníkmi určený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2016 sa zachová do ukončenia výchovy a vzdelávania týchto žiakov.

(2) Delenie žiakov na skupiny pri výchove a vzdelávaní podľa štátnych vzdelávacích programov schválených pred 31. augustom 2016 sa zachová do ukončenia výchovy a vzdelávania týchto žiakov.


§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ján Mikolaj v. r.


Príloha k vyhláške č. 322/2008 Z. z.

SÚSTAVA UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV V ODBORNÝCH UČILIŠTIACH

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV učebný odbor učebný odbor - zameranieNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
A.24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.2478 Gstrojárska výroba2478 2
2.2478 G 04strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov2478 2 04
B.27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1.2781 Gkeramická výroba2781 2
2.2781 G 02keramická výroba - výrobky sanitnej keramiky2781 2 02
C.29POTRAVINÁRSTVO
1.2982 Gpotravinárska výroba2982 2
2.2982 G 02potravinárska výroba - pekárenská výroba2982 2 02
3.2982 G 04potravinárska výroba - výroba trvanlivého pečiva2982 2 04
4. 2983 Ggastronomické služby 2983 G
5.2985 Gcukrárska výroba2985 2
D.31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.3178 Gvýroba konfekcie3178 2
2.3178 G 01výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii3178 2 01
3.3178 G 03výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky3178 2 03
4.3179 Gtextilná výroba3179 2
5.3179 G 09textilná výroba - tkáč3179 2 09
6.3179 G 10textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba3179 2 10
7.3185 Gkrajčírka3185 2
8.3185 G 01krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň3185 2 01
E.32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1.3291 Gkožiarska výroba3291 2
2.3291 G 01kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru3291 2 01
3.3291 G 04kožiarska výroba - obuvnícka montáž3291 2 04
4.3291 G 06kožiarska výroba - oprava obuvi3291 2 06
F.33SPRACÚVANIE DREVA
1.3382 Gkošikárska výroba3382 2 00
2.3383 Gspracúvanie dreva3383 2
3.3383 G 02spracúvanie dreva - stolárska výroba3383 2 02
4.3383 G 06spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku3383 2 06
5.3383 G 08spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov3383 2 08
G.36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. 3678G inštalatér 3678 2
2. 3678G 01 inštalatér – vodovodné zariadenia3678 2 01
3.3686 Gstavebná výroba3686 2
4.3686 G 01stavebná výroba - podlahárske práce3686 2 01
5.3686 G 03stavebná výroba - murárske práce3686 2 03
6.3686 G 06stavebná výroba - stavebné zámočníctvo3686 2 06
7.3686 G 08stavebná výroba - stavebné tesárstvo3686 2 08
8.3686 G 10stavebná výroba - maliarske a natieračské práce3686 2 10
9.3686 G 11stavebná výroba - stavebné stolárstvo3686 2 11
10.3697Gstavebná výroba – stavebné práce
H.45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1.4572 Gpoľnohospodárska výroba4572 2
2.4572 G 02poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár4572 2 02
3.4572 G 06poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov4572 2 06
4.4572 G 09poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník4572 2 09
I.64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1.6452 Gfotograf6452 2 00
2.6479 Gpomocné práce v administratíve a službách6479 2 00
3.6485 Gopatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti6486 2
4.6491 Gobchodná prevádzka6491 2
5.6491 G 01obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál6491 2 01
6.6491 G 02obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru6491 2 02
7.6494 Gslužby a domáce práce6494 2
8.6495 Gpolygrafická výroba6495 2
9.6495 G 01polygrafická výroba - knihárne a kartonáž6495 2 01
10.6497 Gpedikúra - manikúra6497 2

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 21 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.

3) § 38 ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.