Vyhláška č. 316/2008 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla

Čiastka 119/2008
Platnosť od 21.08.2008 do31.03.2011
Účinnosť od 01.09.2008 do31.03.2011
Zrušený 92/2011 Z. z.

316

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 26. júna 2008,

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 1 písm. ee) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) obmedzením alebo prerušením dodávky tepla odchýlka od zmluvne dohodnutého prevádzkového stavu; obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla je každé prerušenie alebo obmedzenie dodávky tepla, ktoré má charakter plánovaného alebo poruchového prerušenia alebo obmedzenia dodávky tepla a trvá dlhšie ako tri hodiny,

b) plánovaným obmedzením alebo prerušením dodávky tepla obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení,

c) obmedzením dodávky tepla zníženie zmluvne dohodnutých parametrov teplonosnej látky, ktoré neumožní zabezpečiť dosiahnutie výslednej teploty vo vykurovaných priestoroch alebo požadovanej teploty teplej úžitkovej vody podľa osobitného predpisu,1)

d) prerušením dodávky tepla zastavenie dodávky teplonosnej látky do odberného miesta alebo dodávka teplonosnej látky na vykurovanie s teplotou nižšou ako 30 oC,

e) vynúteným obmedzením alebo prerušením dodávky tepla obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla v dôsledku ohrozenia života a zdravia osôb alebo ich majetku, obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu, elektriny, nakupovaného tepla alebo vody, alebo živelných pohrôm, alebo stavu núdze podľa osobitného predpisu,2)

f) obnovením dodávky tepla opätovné začatie dodávky tepla do odberného miesta odberateľa v množstve a kvalite v súlade so zmluvou o dodávke a odbere tepla a podmienkami dodávky tepla.3)

§ 2

Štandard kvality dodávaného tepla

Štandardom kvality dodávaného tepla je

a) zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie,4)

b) dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie v množstve podľa osobitného predpisu,5)

c) zabezpečenie dodávky tepla na vykurovanie v množstve potrebnom na dosiahnutie výslednej teploty podľa osobitného predpisu,5)

d) dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla,

e) dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa osobitného predpisu;6) za nedodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste sa nepovažuje krátkodobé zníženie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste pod 45 oC pri odbere nad inštalovaný výkon ohrievača v trvaní do troch hodín.

§ 3

Štandard kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla

(1) Štandardom kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla je

a) oznámenie plánovaného obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu,7)

b) dodržanie oznámeného termínu začiatku plánovaného obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla,

c) obnovenie dodávky tepla po plánovanom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla v lehote uvedenej v oznámení o plánovanom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla,

d) oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo alebo na zaplatenie zmluvne dohodnutej zálohovej platby, alebo na zaplatenie nedoplatku z vyúčtovania za dodávku tepla v lehote podľa osobitného predpisu8) pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla podľa osobitného predpisu,9)

e) dodržanie lehôt na odstránenie porúch podľa odsekov 2 a 3 pri obmedzení dodávky tepla alebo prerušení dodávky tepla,

f) určenie technických podmienok na pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení dodávateľa v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,

g) overenie určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti na overenie určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla,

h) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo a odstránenie zistených nedostatkov v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku tepla,

i) písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla podľa § 2 v lehote do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie kvality dodávky tepla.

(2) Lehota na odstránenie poruchy pri obmedzení dodávky tepla je najviac 24 hodín od nahlásenia poruchy.

(3) Lehota na odstránenie poruchy pri prerušení dodávky tepla alebo zabezpečenie aspoň obmedzenej dodávky tepla je 48 hodín od nahlásenia poruchy; pri zabezpečení obmedzenej dodávky tepla sa lehota na odstránenie poruchy predĺži o ďalších 24 hodín.

(4) Obnovenie dodávky tepla v trvaní menej ako 48 hodín sa nepovažuje za odstránenie poruchy pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla v lehotách podľa odsekov 2 a 3.

(5) Za obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla sa nepovažuje vynútené obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla, porucha vykurovacej sústavy tepelných zariadení za odberným miestom alebo nedodržanie zásad hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení10) za odberným miestom.

§ 4

Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štandardov kvality regulovaným subjektom

(1) Štandardy kvality dodávaného tepla podľa § 2 sa sledujú v zázname, ktorý obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo regulovaného subjektu,

b) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo odberateľa,

c) dátum a čas oznámenia a druh nedodržania štandardu kvality podľa § 2,

d) spôsob vybavenia oznámenia nedodržania štandardu kvality,

e) dátum odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby regulovaného subjektu.

(2) Štandard kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla podľa § 3 ods. 1 písm. e) sa sleduje v zázname, ktorý obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo regulovaného subjektu,

b) dátum, čas a spôsob nahlásenia alebo zistenia poruchy pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla,

c) dátum a čas obnovenia dodávky tepla,

d) spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla,

e) označenie odberného miesta, v ktorom bolo zistené nedodržanie štandardu kvality.

(3) Štandardy kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d) a f) až i) sa sledujú v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 za každý kalendárny mesiac.

(4) Počet štandardov kvality, ktoré neboli dodržané podľa odsekov 1 a 2, sa sleduje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 za každý kalendárny mesiac.

(5) Štandardy sa vyhodnocujú sumárne za kalendárny rok v rozsahu príloh č. 1 a 2 najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

(6) Vyhodnotené štandardy kvality sa predkladajú úradu podľa osobitného predpisu11) a zverejňujú sa na internetovej stránke regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku, najneskôr do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Jozef Holjenčík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 316/2008 Z. z.

ŠTANDARDY KVALITY SLUŽIEB SÚVISIACICH S DODÁVKOU TEPLA

Rok:Mesiac: Počet odberných
miest:
Štandard kvalityPočet vykonaných úkonov
v rámci jednotlivých štandardov
Počet dodržaných
štandardov
Dodržanie
štandardu v %
Oznámenie termínu plánovaného obmedzenia alebo prerušenia
dodávky tepla podľa § 3 ods. 1 písm. a) na každé odberné miesto
     
Dodržanie oznámeného termínu začiatku plánovaného obmedzenia
alebo prerušenia dodávky tepla podľa § 3 ods. 1 písm. b)
     
Obnova dodávky tepla po plánovanom obmedzení alebo prerušení
dodávky tepla podľa § 3 ods. 1 písm. c)
       
Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby alebo zmluvne
dohodnutej zálohovej platby alebo na zaplatenie nedoplatku
z vyúčtovania za dodávku tepla podľa § 3 ods. 1 písm. d) pred
obmedzením alebo prerušením dodávky tepla z dôvodu záväzkov odberateľa
       
Určenie technických podmienok na pripojenie odberateľa do
sústavy tepelných zariadení dodávateľa podľa § 3 ods. 1 písm. f)
     
Overenie určeného meradla podľa § 3 ods. 1 písm. g)     
Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo podľa § 3 ods. 1 písm. h)       
Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla podľa § 3 ods. 1 písm. i)     

Príloha č. 2 k vyhláške č. 316/2008 Z. z.

ŠTANDARDY KVALITY DODÁVANÉHO TEPLA

Rok:Mesiac: Počet odberných miest:
Štandard kvalityPočet záznamov
celkom
Počet záznamov
s dodržaným
štandardom kvality
Dodržanie
štandardu v %
Odstránenie poruchy pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla
podľa § 3 ods. 1 písm. e)
     
Počet nedodržaných štandardov kvality  
Zabezpečenie požadovaného maximálneho tepelného príkonu na odbernom
mieste podľa § 2 písm. a) v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie
          
Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie podľa § 2 písm. b)     
Zabezpečenie dodávky tepla na vykurovanie v množstve potrebnom
na dosiahnutie výslednej teploty podľa § 2 písm. c)
        
Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu podľa § 2 písm. d)      
Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa § 2 písm. e) 

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

2) § 27 a 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

3) § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z.

4) § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.

5) § 2 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.

6) § 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

7) § 26 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z.

8) § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z.

9) § 26 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z.

10) § 25 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z.

11) § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.