Opatrenie č. 310/2008 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

Čiastka 116/2008
Platnosť od 09.08.2008 do30.06.2011
Účinnosť od 01.09.2008 do30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.

OBSAH

310

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 29. júla 2008

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

Národná banka Slovenska podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje vyhlásením audítora o výške počiatočného kapitálu.

(2) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov o pôvode vkladov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti jej zakladateľom alebo zakladateľmi a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti, a to pri

1. fyzickej osobe prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii doloženým

1a. výpisom z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky za posledné tri kalendárne roky,

1b. výpisom z účtu vedeného členom centrálneho depozitára,

1c. výpisom z účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov, ktorý nie je vedený členom centrálneho depozitára,

1d. dokladom o príjme zamestnanca, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti,1)

1e. dokladom o základe dane z príjmov dosiahnutých z podnikania a inej zárobkovej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo za zdaňovacie obdobia od začiatku jej podnikania, ak začala podnikať pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky, alebo

1f. iným obdobným dokladom preukazujúcim jej majetkovú a finančnú situáciu,

2. právnickej osobe

2a. účtovnými závierkami za posledné tri kalendárne roky overenými audítorom spolu s výrokom audítora,

2b. výročnými správami2) schválenými príslušnými orgánmi zakladateľov budúcej správcovskej spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo za zdaňovacie obdobia od jej vzniku, ak vznikla pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky, alebo

2c. iným obdobným dokladom preukazujúcim jej majetkovú a finančnú situáciu,

b) čestného vyhlásenia osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť na budúcej správcovskej spoločnosti o tom, že finančné prostriedky použité na vklad do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov podľa odseku 2 o akcionároch s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti,

b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej správcovskej spoločnosti a hlasovacích právach v nej a zoznamu ich blízkych osôb,3) ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť budúcej správcovskej spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, k pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii, s uvedením ich obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, a sídla takejto inštitúcie a mena a priezviska blízkych osôb,3)

c) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej správcovskej spoločnosti,

d) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb a hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má

1. fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky,

2. právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona, za dvoch zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly preukazuje predložením

a) dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 6 ods. 8 a 9 zákona,

b) stručného odborného životopisu,

c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava; ak taký doklad príslušné orgány štátu nevydávajú, predkladá sa čestné vyhlásenie cudzinca s úradne osvedčeným podpisom,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) zákona.

(5) Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov preukazujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,4) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, s uvedením výšky priamych podielov a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, a to výpismi z obchodného registra nie staršími ako tri mesiace, výpismi z registra emitenta alebo výpismi z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera alebo iným obdobným dokladom preukazujúcim prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,

b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,4) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, neprekážajú výkonu dohľadu, a to grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny alebo iným obdobným dokladom,

c) dokladov preukazujúcich, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo štátom, ktorý nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru5) (ďalej len „nečlenský štát“) a na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby,4) a to potvrdením orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby; ak taký doklad príslušné orgány nevydávajú, predkladá sa čestné vyhlásenie zakladateľov s úradne osvedčeným podpisom.

(6) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením dokladu potvrdzujúceho, že sídlo budúcej správcovskej spoločnosti a jej ústredie bude na území Slovenskej republiky, a to

a) zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy,

b) návrhu stanov,

c) výpisu z obchodného registra,

d) listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve preukazujúcej vznik vlastníckeho vzťahu alebo vznik nájomného vzťahu alebo

e) iného obdobného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. h) zákona.

(7) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením stanov správcovskej spoločnosti.

(8) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a) písomných vyhlásení zakladateľov, že nenastali skutočnosti uvedené v § 6 ods. 2 písm. j) zákona,

b) účtovných závierok zakladateľov za posledné tri kalendárne roky overených audítorom,

c) konsolidovaných účtovných závierok zakladateľov za posledné tri kalendárne roky, ak sú zakladatelia súčasťou konsolidovaného celku,

d) výročných správ2) za posledné tri kalendárne roky schválených príslušnými orgánmi zakladateľov budúcej správcovskej spoločnosti.

(9) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a) opisu technického vybavenia budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát,

b) návrhu vnútorných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme a spôsob jeho používania,

c) dokladu preukazujúceho vlastnícke právo alebo iné oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti budúcej správcovskej spoločnosti,

d) obchodného plánu správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, určujúceho okrem iného organizačnú štruktúru,

e) organizačného poriadku,

f) návrhu vnútorného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností investorov, podielnikov a klientov,

g) programu činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,6)

h) návrhu vnútorného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

i) návrhu vnútorného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov budúcej správcovskej spoločnosti pri správe majetku v podielovom fonde s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách prekračujúcich stanovené limity,

j) pravidiel činnosti vo vzťahu k investorom, podielnikom a ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s nimi,

k) návrhu vnútorného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch na zamedzenie zneužívania dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,

l) návrhu vnútorného predpisu o systéme riadenia investícií v podielových fondoch,

m) návrhu vnútorného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti budúcej správcovskej spoločnosti zabezpečujúceho včasnú a primeranú identifikáciu rizík, meranie veľkosti rizík, sledovanie rizík a ich veľkosti, zmierňovanie veľkosti rizík a primerané vykazovanie všetkých významných rizík,

n) informácie o propagačnej a reklamnej stratégii,

o) informácie o postupoch vypracovania analýz ekonomickej výhodnosti nákupu a predaja finančných nástrojov,

p) návrhu vnútorného predpisu o zamedzení použitia spravovaného majetku v podielových fondoch na vlastný účet,

q) návrhu vnútorného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

r) návrhu vnútorného predpisu o pravidlách archivácie dokumentov,

s) informácie o spôsobe zabezpečenia výmeny informácií medzi budúcou správcovskou spoločnosťou a podielnikmi a klientmi.

(10) Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona sa preukazuje pri fyzických osobách, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie, predložením

a) dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi preukazujúcich primerané znalosti a skúsenosti vo finančnej oblasti,

b) stručného odborného životopisu,

c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava; ak taký doklad príslušné orgány štátu nevydávajú, predkladá sa čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) zákona.

(11) Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona sa preukazuje pri fyzických osobách, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, predložením dokladov podľa odseku 10.

(12) Splnenie podmienky vhodnosti akcionárov podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu sa preukazuje predložením

a) zoznamu akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu s uvedením percentuálnej výšky podielu na základnom imaní finančnej holdingovej inštitúcii,

b) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb, v ktorých má

1. fyzická osoba, ktorou je akcionár kontrolujúci finančnú holdingovú inštitúciu, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky,

2. právnická osoba, ktorou je akcionár kontrolujúci finančnú holdingovú inštitúciu, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(13) Splnenie podmienky vhodnosti akcionárov podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa preukazuje predložením dokladov podľa odseku 12.

(14) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. m) zákona sa preukazuje predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok podľa osobitného predpisu7) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 3 ods. 3 zákona.

§ 2

(1) Doklady podľa § 1 sa predkladajú v origináloch a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady podľa § 1 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 zákona sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom týchto dokladov do slovenského jazyka.

(3) Doklady podľa § 1, ktoré už boli v súvislosti s iným konaním predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľov správcovskej spoločnosti o tom, že tieto doklady sú aktuálne, a zoznamom už predložených dokladov s uvedením dátumu ich predloženia Národnej banke Slovenska a veci, v ktorej sa konalo.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 616/2003 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

2) § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3) § 116 Občianskeho zákonníka.

4) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

5) § 3 ods. 12 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2002 Z. z.

7) § 55 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené