Oznámenie č. 296/2008 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla

Čiastka 112/2008
Platnosť od 01.08.2008 do30.04.2012
Účinnosť do 30.04.2012
Zrušený 219/2011 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 s výnimkou § 8, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2009.

296

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla.

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovuje spôsob, postup a podmienky regulácie ceny tepla, podklady a spôsob predkladania návrhu ceny tepla.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 s výnimkou § 8, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke 66/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené