Oznámenie č. 294/2008 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku

Čiastka 112/2008
Platnosť od 01.08.2008 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 218/2011 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

294

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 23. júla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku.

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovuje spôsob, postup a podmienky uplatňovania cien a podklady návrhu ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke 65/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené