Vyhláška č. 292/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

(v znení č. 135/2010 Z. z.)

Čiastka 112/2008
Platnosť od 01.08.2008 do31.07.2014
Účinnosť od 01.05.2010 do31.07.2014
Zrušený 124/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem § 2 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009. Zákon č. 204/2014 Z. z. vložil do § 41 zákona č. 124/2006 Z. z. nový bod 5, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 292/2008 Z. z.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené