Vyhláška č. 28/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci, kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci

Čiastka 12/2008
Platnosť od 25.01.2008 do14.10.2010
Účinnosť od 01.02.2008 do14.10.2010
Zrušený 398/2010 Z. z.

28

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 21. januára 2008

o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci, kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 2a ods. 3 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje minimálne požiadavky na kurzy prvej pomoci, minimálne požiadavky na kurzy inštruktorov prvej pomoci1) (ďalej len „kurz inštruktora“) a minimálne požiadavky na skúšky z poskytovania prvej pomoci.

§ 2

(1) Kurz prvej pomoci trvá najmenej osem vyučovacích hodín a tvorí ho teoretická časť a praktická časť. Praktická časť tvorí najmenej 60 % výučby a je určená na nácvik poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach.

(2) Účelom kurzu prvej pomoci je

a) nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci v rozsahu podľa prílohy č. 1 so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového pôvodu a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie,

b) osvojenie si významu poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych udalostiach ohrozujúcich život a zdravie so zameraním na úrazy pri dopravných nehodách,

c) vedenie k pozitívnemu postoju k poskytovaniu prvej pomoci a k preventívnym opatreniam náhleho ohrozenia života a zdravia.

(3) Účastník kurzu prvej pomoci absolvuje praktickú časť výučby v kurze prvej pomoci len prezenčnou metódou za jeho osobnej účasti na celom kurze. Teoretickú časť výučby môže absolvovať aj dištančnou metódou. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt inštruktora s účastníkom kurzu prvej pomoci najmä využitím komunikácie prostredníctvom počítačových sietí.

(4) Nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie kurzu prvej pomoci tvorí

a) jedna figurína na kardiopulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme,

b) jedna figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest určená na nácvik spriechodnenia dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha pri dusení sa cudzím telesom,

c) jedna celotelová figurína s traumatickými poraneniami,

d) lekárnička2) v závislosti od skupiny vodičského oprávnenia, zdravotnícky materiál a pomôcky na precvičovanie poskytovania prvej pomoci postihnutému v simulovaných podmienkach pre každého účastníka kurzu prvej pomoci,

e) odborná literatúra týkajúca sa poskytovania prvej pomoci,

f) didaktická technika.

(5) Na materiálno-technické zabezpečenie kurzu prvej pomoci podľa odseku 4 a jedného inštruktora prvej pomoci pripadá najviac desať účastníkov kurzu prvej pomoci; pri vyššom počte účastníkov kurzu prvej pomoci sa materiálno-technické zabezpečenie a počet inštruktorov prvej pomoci primerane zvyšuje tak, aby si každý účastník kurzu prvej pomoci v rámci praktickej časti výučby precvičil najmenej jednu modelovú situáciu na poskytnutie prvej pomoci.

(6) Vo vzdelávacom procese kurzu prvej pomoci sa využíva najmä metóda demonštrácie a nácviku riešenia modelových situácií a problémových situácií.

(7) Lektorom kurzu prvej pomoci môže byť len osoba s vyšším odborným vzdelaním alebo s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch podľa osobitného predpisu,3) ktorá absolvovala kurz inštruktora akreditovaný ministerstvom.

§ 3

(1) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa uskutočňuje po riadnom absolvovaní kurzu prvej pomoci pred inštruktorom.

(2) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční do 14 dní od ukončenia kurzu prvej pomoci; o dátume a mieste konania skúšky z poskytovania prvej pomoci informuje účastníka kurzu prvej pomoci inštruktor.

(3) Skúšku z poskytovania prvej pomoci tvorí teoretická časť a praktická časť a trvá najviac 30 minút.

(4) V teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci sa overujú teoretické vedomosti potrebné na poskytnutie prvej pomoci, ktoré boli predmetom výučby v rozsahu podľa prílohy č. 1.

(5) Teoretická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční písomnou formou v podobe testu a obsahuje spravidla 20 otázok vybraných náhodným výberom zo súboru otázok schválených ministerstvom, z toho najviac tri otázky v podobe riešenia modelových situácií poskytnutia prvej pomoci. Úspešným overením teoretických vedomostí písomnou formou je dosiahnutie najmenej 90 % správnych odpovedí.

(6) V praktickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci sa overujú praktické zručnosti v simulovaných podmienkach potreby poskytovania prvej pomoci, použijúc figuríny podľa § 2 ods. 4 písm. a) a b) s tým, že skúšaný má preukázať schopnosť včas a správne reagovať na situácie vyžadujúce poskytnutie prvej pomoci.

(7) O priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci sa vyhotovuje protokol, ktorý podpisuje inštruktor prvej pomoci a potvrdzuje sa odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci, u ktorého bola skúška vykonaná. Protokol a ďalšia dokumentácia o priebehu kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci sú súčasťou registratúry držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci, u ktorého žiadateľ absolvoval kurz prvej pomoci.

(8) Inštruktor prvej pomoci po skončení skúšky z poskytovania prvej pomoci oboznámi účastníka kurzu prvej pomoci s hodnotením. Skúšku zhodnotí slovným vyjadrením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(9) Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci vydá osobe po absolvovaní kurzu prvej pomoci a po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci hodnotenom vyjadrením „vyhovel“ podľa odseku 8 potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.4)

§ 4

(1) Kurz inštruktora trvá najmenej 24 vyučovacích hodín a tvorí ho teoretická časť a praktická časť, pričom praktická časť tvorí najmenej 60 % výučby a je určená na didaktiku vyučovania kurzu prvej pomoci v simulovaných podmienkach.

(2) Účelom kurzu inštruktora je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na vyučovanie poskytovania prvej pomoci v kurzoch prvej pomoci v rozsahu podľa prílohy č. 2 so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového pôvodu a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie.

(3) Účastník kurzu inštruktora absolvuje praktickú časť výučby v kurze inštruktora len prezenčnou metódou za jeho osobnej účasti na celom kurze. Teoretickú časť môže absolvovať aj dištančnou metódou.

(4) Nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie kurzu inštruktora tvorí

a) jedna figurína na kardiopulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme,

b) jedna figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest určená na nácvik spriechodnenia dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha pri dusení sa cudzím telesom,

c) jedna celotelová figurína s traumatickými poraneniami,

d) lekárnička2) v závislosti od skupiny vodičského oprávnenia, zdravotnícky materiál a pomôcky na precvičovanie poskytovania prvej pomoci postihnutému v simulovaných podmienkach pre každého účastníka kurzu prvej pomoci,

e) knižnica s odporúčanou odbornou literatúrou týkajúcou sa prvej pomoci a vyučovania prvej pomoci,

f) didaktická technika, najmenej na úrovni dataprojektoru s počítačom.

(5) Na materiálno-technické zabezpečenie kurzu inštruktora podľa odseku 4 a jedného lektora kurzu inštruktora pripadá najviac desať účastníkov kurzu inštruktora; pri vyššom počte účastníkov kurzu inštruktora sa materiálno-technické zabezpečenie a počet lektorov kurzu inštruktora primerane zvyšuje tak, aby si každý účastník kurzu inštruktora v rámci praktickej výučby precvičil najmenej jednu modelovú vyučovaciu hodinu z praktickej časti kurzu.

(6) Vo vzdelávacom procese kurzu inštruktora sa využíva najmä názorná ukážka, riešenie modelových pedagogických situácií, riešenie problémových pedagogických situácií a videotréning.

(7) Lektorom kurzu inštruktora môže byť len zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch podľa osobitného predpisu,3) ktorý absolvoval kurz inštruktora akreditovaný ministerstvom. Ak dôjde k zmene postupov v poskytovaní prvej pomoci vyvolaných zmenou medzinárodných odporúčaní, postupuje inštruktor podľa pokynov vzdelávacej ustanovizne, ktorá mu vydala inštruktorské oprávnenie.

§ 5

(1) Skúška z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa uskutočňuje po riadnom absolvovaní kurzu inštruktora.

(2) Skúškou z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa overuje nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na účinné vyučovanie poskytovania prvej pomoci účastníkov kurzu inštruktora.

(3) Skúška z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov zložených z lektorov podľa § 4 ods. 7, z ktorých jeden je predseda.

(4) Termín a miesto konania skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci určí držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora do dvoch týždňov od písomného prihlásenia účastníka kurzu inštruktora. Skúška z vyučovania poskytovania prvej pomoci trvá najviac 45 minút. Písomné vypracovanie prípravy na vyučovaciu hodinu účastník kurzu inštruktora poskytne skúšobnej komisii a je súčasťou skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci.

(5) O priebehu a výsledku skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci sa vyhotovuje protokol, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie a potvrdzuje sa odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora. Protokol a ďalšia dokumentácia o priebehu kurzu a skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci sú súčasťou registratúry držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora, u ktorého žiadateľ absolvoval kurz inštruktora.

(6) Predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci oboznámi účastníka kurzu inštruktora s hodnotením. Skúšku zhodnotí slovným vyjadrením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(7) Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora prvej pomoci vydá osobe po absolvovaní kurzu inštruktora a po úspešnom vykonaní skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci hodnotenom vyjadrením „vyhovel“ podľa odseku 7 potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora.4)

(8) Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora k potvrdeniu podľa odseku 8 pripojí aj inštruktorský preukaz, ktorý obsahuje totožné údaje, ako sú uvedené v potvrdení.

§ 6

Spoločné ustanovenia

(1) Na účely tejto vyhlášky sa vyučovacou hodinou rozumie 45 minút.

(2) Ak účastník do 24 hodín od určenia termínu skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci alebo skúšky z poskytovania prvej pomoci preukáže, že sa jej nemohol zo závažného dôvodu zúčastniť, držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora mu určí náhradný termín, najviac však dvakrát v priebehu jedného roka.

(3) Ak bol účastník na skúške z vyučovania poskytovania prvej pomoci alebo skúške z poskytovania prvej pomoci hodnotený vyjadrením nevyhovel, môže ju opakovať najskôr po 14 dňoch odo dňa neúspešného vykonania skúšky. Ak účastník dvakrát po sebe nevyhovel, do jedného roka odo dňa vykonania prvej skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci alebo skúšky z poskytovania prvej pomoci je povinný absolvovať opäť kurz prvej pomoci alebo kurz inštruktora.

(4) Opakované vykonanie skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci alebo skúšky z poskytovania prvej pomoci môže účastník kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora vykonať do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci alebo skúšky z poskytovania prvej pomoci.

(5) Priebeh skúšky z vyučovania poskytovania prvej pomoci a skúšky z poskytovania prvej pomoci sa riadi skúšobným poriadkom držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora, s ktorým účastníka vopred oboznámi.


§ 7

Prechodné ustanovenia

(1) Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci vydané do účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci vydané podľa tejto vyhlášky.

(2) Kurzy prvej pomoci začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa dokončia podľa predpisov platných do účinnosti tejto vyhlášky.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


v z. Daniel Klačko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 28/2008 Z. z.

ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ V KURZOCH PRVEJ POMOCI

A. Teoretické vedomosti o

1. príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách,

2. preventívnych opatreniach smerujúcich k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách,

3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života,

4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,

5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,

6. základných úkonoch zachraňujúcich život,

7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,

8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,

9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,

10. krvácaní z rán, šoku,

11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,

12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,

13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. Praktické zručnosti

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, použitie výstražného trojuholníka,

2. aktivovanie systému záchrannej zdravotnej služby,

3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,

4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie),

5. poskytnutie prvej pomoci pri

a) poruchách vedomia,

b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,

c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,

d) krvácaní z rán, šoku,

e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,

f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,

6. poskytnutie psychologickej podpory postihnutému,

7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného systému.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 28/2008 Z. z.

ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ V KURZOCH INŠTRUKTOROV PRVEJ POMOCI

A. Teoretické vedomosti o

1. cieľoch, metódach, formách, prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktických zásadách,

2. špecifikách komunikácie pri poskytovaní prvej pomoci,

3. etických, právnych a iných aspektoch súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci,

4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci, dýchacom systéme, srdci a krvnom obehu vrátane významu kyslíka pre ľudský organizmus,

5. diagnostike základných životných funkcií,

6. základnej neodkladnej podpore životných funkcií v rozsahu prvej pomoci (BLS-PP) najmenej v rozsahu štyroch hodín, kardiopulmonálna resuscitácia vrátane použitia automatickej externej defibrilácie (AED) najmenej v rozsahu štyroch hodín,

7. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,

8. prvej pomoci pri

a) poruchách dýchania,

b) koronárnom syndróme,

c) náhlej cievnej mozgovej príhode,

d) kŕčových stavoch,

e) poruchách vedomia,

f) otravách,

g) úrazoch, poraneniach kostrosvalového aparátu, popáleninách,

h) krvácaní z rán, šoku,

9. použití lekárničiek pre všetky skupiny vodičského oprávnenia.

B. Praktické zručnosti

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb,

2. aktivácia integrovaného záchranného systému,

3. didaktika a metodika praktickej výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach so zameraním najmä na témy:

a) diagnostikovanie priechodnosti dýchacích ciest, uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc s bariérovými pomôckami,

b) zastavenie vonkajšieho krvácania,

c) protišokové opatrenia, kompresia hrudníka a automatickej externej defibrilácie,

d) diagnostikovanie porúch vedomia,

e) poloha v bezvedomí,

f) starostlivosť o pacienta v kŕčovom stave,

g) diagnostika poškodení kostry a svalstva, chrbtice,

h) stabilizácia krku a tela u detí a dospelých,

i) stabilizácia zlomených končatín,

j) poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a jeho rodine,

k) prevencia škodlivého pôsobenia tepla, chladu a základné techniky chladenia a ohrievania,

l) základná starostlivosť pri popáleninách a omrzlinách,

m) základná starostlivosť pri úrazoch elektrickým prúdom,

n) základná starostlivosť pri bodnutí, uštipnutí hmyzom, uhryznutí hadom,

o) odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného zdravotného systému.

Poznámky pod čiarou

1) § 40 ods. 19 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.

2) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.

4) § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené