Oznámenie č. 268/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie

Čiastka 106/2008
Platnosť od 19.07.2008 do31.12.2008
Účinnosť do 31.12.2008
Zrušený 312/2001 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

268

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 11. júla 2008 č. 106.989/2008, ktorým sa ustanovujú platové relácie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 22. júna 2007 č. 110.312/2007, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 294/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené