Vyhláška č. 251/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb

Čiastka 99/2008
Platnosť od 05.07.2008
Účinnosť od 05.07.2008
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 1

251

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 14. mája 2008,

ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 10 písm. a) tretieho bodu zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne zobrazovanie“) a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro (ďalej len „prechod na euro“) pre oblasť

a) miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu,

b) cestovných náhrad,

c) služieb zamestnanosti,

d) sociálneho poistenia,

e) starobného dôchodkového sporenia,

f) životného minima,

g) štátnych sociálnych dávok,

h) pomoci v hmotnej núdzi,

i) iných sociálnych dávok,

j) sociálnej pomoci,

k) sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 2

Rozsah cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu zobrazovaniu

Duálnemu zobrazovaniu podlieha

a) mzda,1) plat,2)

b) priemerný hodinový zárobok alebo pravdepodobný hodinový zárobok a priemerný mesačný zárobok alebo pravdepodobný mesačný zárobok,3)

c) náhrada mzdy alebo platu, náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie,

d) náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,4)

e) odmena za prácu vykonávanú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,5)

f) cestovné náhrady,6)

g) príspevok a peňažné plnenie v rámci služieb zamestnanosti,7) ktorými sú

1. príspevok poskytovaný na základe dohody alebo na základe predloženej žiadosti,

2. odmena poskytovaná na základe zmluvy,

3. vratky peňažných prostriedkov, ktoré sa poskytli na základe dohody,

4. náhrada časti cestovných výdavkov,

5. odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vrátane preplatku a nedoplatku,

h) dávka sociálneho poistenia8) (ďalej len „dávka“), ktorou je

1. nemocenská dávka,

2. dôchodková dávka,

3. úrazová dávka,

4. dávka garančného poistenia,

5. dávka v nezamestnanosti,

i) poistné na sociálne poistenie,8) ktorým je

1. poistné na nemocenské poistenie,

2. poistné na starobné poistenie,

3. poistné na invalidné poistenie,

4. poistné na úrazové poistenie,

5. poistné na garančné poistenie,

6. poistné na poistenie v nezamestnanosti,

7. poistné do rezervného fondu solidarity,

j) príspevok na starobné dôchodkové sporenie,9)

k) pokuta a penále v oblasti sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,

l) životné minimum,10)

m) štátne sociálne dávky, ktorými sú

1. prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,11)

2. rodičovský príspevok,12)

3. príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa,13)

4. príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,13)

5. príspevok na pohreb,14)

n) dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,15)

o) iné sociálne dávky, ktorými sú

1. náhradné výživné,16)

2. príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,17)

3. dotácia na stravu, dotácia na školské potreby, dotácia na motivačný príspevok a dotácia na výkon osobitného príjemcu,18)

p) peňažné platby v oblasti sociálnej pomoci,19) ktorými sú

1. peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „peňažné príspevky na kompenzáciu“),

2. peňažný príspevok za opatrovanie,

3. finančný príspevok na vybrané druhy sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie,

4. úhrady za poskytnutú sociálnu službu,

5. pokuty,

6. vreckové pre deti s nariadenou ústavnou výchovou,

q) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately20) finančného charakteru, ktorými sú

1. príspevok na dopravu,

2. príspevok na stravu,

3. príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a tvorbu úspor,

4. priemerné bežné výdavky na dieťa v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu,

5. úhrada výdavkov v pestúnskom zariadení,

6. úhrada za bývanie v detskom domove,

7. úhrada za pobyt v detskom domove,

8. úhrada za starostlivosť v detskom domove,

9. vreckové dieťaťa v detskom domove,

10. pohľadávky v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

11. príspevky na zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu vykonávaného v zariadení a na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,

12. resocializačný príspevok,

13. náklady spojené so zabezpečením návratu alebo premiestnením dieťaťa na územie Slovenskej republiky.

DRUHÁ ČASŤ

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE ZOBRAZOVANIE, PREPOČET A ZAOKRÚHĽOVANIE miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu

§ 3

Prepočet mzdy, platu alebo iných plnení

(1) V období duálneho zobrazovania predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) suma mzdy, platu alebo iných plnení poskytovaných v súvislosti s výkonom práce poskytovaná v slovenských korunách sa vo výplatnom doklade zobrazuje aj v eurách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura suma mzdy, platu alebo iných plnení poskytovaných v súvislosti s výkonom práce poskytovaná v eurách sa vo výplatnom doklade zobrazuje aj v slovenských korunách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na celé slovenské koruny tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu slovenskú korunu a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slovenskú korunu.

§ 4

Výplata mzdy, platu alebo iných plnení

Suma mzdy, platu alebo iných plnení poskytovaných v súvislosti s výkonom práce v slovenských korunách, na ktoré vznikol nárok za mesiac bezprostredne predchádzajúci dňu zavedenia eura, ktorá sa má vyplatiť alebo poukázať na určený bankový účet v eurách v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Rovnako sa postupuje pri výplate mzdy, platu alebo iného plnenia poskytovaného v súvislosti s výkonom práce, ak nárok v slovenských korunách vznikol v inom období predo dňom zavedenia eura.

§ 5

Preplatok na mzde, plate alebo na iných plneniach

Suma preplatku na mzde, plate alebo na iných plneniach poskytovaných v súvislosti s výkonom práce, ktorý vznikol predo dňom zavedenia eura v slovenských korunách, ktorá sa má vrátiť v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 6

Nedoplatok na mzde, plate alebo na iných plneniach

Suma nedoplatku na mzde, plate alebo na iných plneniach poskytovaných v súvislosti s výkonom práce, ktorý vznikol predo dňom zavedenia eura v slovenských korunách, ktorá sa má doplatiť v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 7

Výplata mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok, zvýšenia platu za prácu alebo štátnu službu nadčas alebo príplatku za prácu alebo štátnu službu vo sviatok

Ak za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok, ktorá sa vykonala v období predo dňom zavedenia eura, bolo dohodnuté čerpanie náhradného voľna, ale to sa v dohodnutej dobe nečerpalo a nárok na mzdové zvýhodnenie v slovenských korunách sa má vyplatiť v období odo dňa zavedenia eura, suma mzdového zvýhodnenia vyplatená v eurách sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Rovnako sa postupuje pri výplate nároku na zvýšenie platu za prácu alebo štátnu službu nadčas alebo nároku na príplatok za prácu alebo štátnu službu vo sviatok.

§ 8

Priemerný zárobok

(1) Suma priemerného hodinového zárobku zistená podľa osobitného predpisu3) zo mzdy zúčtovanej na výplatu v poslednom štvrťroku predo dňom zavedenia eura v slovenských korunách sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

(2) Priemerný mesačný zárobok v eurách sa zistí vynásobením priemerného hodinového zárobku podľa odseku 1 a priemerného počtu pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Výsledná suma priemerného mesačného zárobku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(3) Ak v rozhodujúcom období bude zúčtovaná na výplatu mzda alebo časť mzdy, ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa pomerná časť mzdy pripadajúca na kalendárny štvrťrok po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(4) Postup podľa odsekov 1 až 3 sa uplatní aj pri prepočte pravdepodobného zárobku na eurá.

§ 9

Odmena za prácu vykonávanú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ak dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru bola uzatvorená predo dňom zavedenia eura, pričom odmena bola dohodnutá v slovenských korunách, ale vyplatená bude až v období odo dňa zavedenia eura, suma odmeny vyplatená v eurách sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

TRETIA ČASŤ

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE ZOBRAZOVANIE, PREPOČET A ZAOKRÚHĽOVANIE CESTOVNÝCH NÁHRAD

§ 10

Prepočet cestovných náhrad

(1) V období duálneho zobrazovania predo dňom zavedenia eura suma cestovných náhrad poskytovaná v slovenských korunách sa vo vyúčtovaní cestovných náhrad zobrazuje aj v eurách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura suma cestovných náhrad poskytovaná v eurách sa vo vyúčtovaní cestovných náhrad zobrazuje aj v slovenských korunách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na celé slovenské koruny tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu slovenskú korunu a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slovenskú korunu.

§ 11

Výplata cestovných náhrad

Suma cestovných náhrad zistená v slovenských korunách, na ktoré vznikol nárok predo dňom zavedenia eura, ktorá sa má vyplatiť v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 12

Preplatok na cestovných náhradách

Suma preplatku na cestovných náhradách, ktorý vznikol predo dňom zavedenia eura v slovenských korunách, ktorá sa má vrátiť v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 13

Nedoplatok na cestovných náhradách

Suma nedoplatku na cestovných náhradách, ktorý vznikol predo dňom zavedenia eura v slovenských korunách, ktorá sa má doplatiť v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE ZOBRAZOVANIE, PREPOČET A ZAOKRÚHĽOVANIE PRE OBLASŤ SLUŽIEB A ZAMESTNANOSTI

§ 14

Príspevok alebo dávka poskytované na základe žiadosti, zmluvy alebo dohody

(1) V období duálneho zobrazovania predo dňom zavedenia eura suma príspevku alebo dávky poskytovaných na základe žiadosti, zmluvy alebo dohody v slovenských korunách sa zobrazuje aj v eurách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura suma príspevku alebo dávky poskytovaných na základe žiadosti, zmluvy alebo dohody v eurách sa zobrazuje aj v slovenských korunách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na celé slovenské koruny tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu slovenskú korunu a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slovenskú korunu.

§ 15

Odmena poskytovaná na základe zmluvy

(1) V období duálneho zobrazovania predo dňom zavedenia eura suma odmeny poskytovanej na základe zmluvy v slovenských korunách sa zobrazuje aj v eurách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura suma odmeny poskytovanej na základe zmluvy v eurách sa zobrazuje aj v slovenských korunách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na celé slovenské koruny tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu slovenskú korunu a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slovenskú korunu.

§ 16

Vratky peňažných prostriedkov, ktoré sa poskytli na základe dohody

Suma vratiek peňažných prostriedkov, ktoré sa poskytli na základe dohody v slovenských korunách, ktorá nebola uhradená v období predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 17

Náhrada časti cestovných výdavkov

Suma náhrady časti cestovných výdavkov, na ktoré vznikol nárok v slovenských korunách, ktorá sa má vyplatiť v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 18

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vrátane preplatku a nedoplatku

(1) Suma odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za kalendárny rok 2008 sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura suma odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za kalendárny rok 2008 sa v ročnom výkaze o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zobrazuje aj v slovenských korunách tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu slovenskú korunu a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slovenskú korunu.

(3) Suma preplatku na odvode za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorý vznikol predo dňom zavedenia eura, ktorá sa má vrátiť v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(4) Suma nedoplatku na odvode za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorý vznikol predo dňom zavedenia eura, ktorá sa má uhradiť v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(5) Suma dlžných splátok, ktoré boli dohodnuté na splatenie odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v slovenských korunách, ktorá je určená aj na obdobie odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

PIATA ČASŤ

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE ZOBRAZOVANIE, PREPOČET A ZAOKRÚHĽOVANIE PRE OBLASŤ SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 19

Prepočet dávky v období duálneho zobrazovania

(1) V období duálneho zobrazovania predo dňom zavedenia eura suma dávky v slovenských korunách sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor a zobrazuje sa aj v eurách.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura suma dávky poskytovaná v eurách sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor a zobrazuje sa aj v slovenských korunách.

§ 20

Určenie počtu desatinných miest medzivýsledkov na účely určenia sumy dávky

Na účely určenia sumy dávky v eurách sa pri prepočte na eurá výsledky jednotlivých matematických úkonov vypočítavajú najviac na osem desatinných miest bez zaokrúhľovania.

§ 21

Výplata dávky, na ktorú vznikol nárok predo dňom zavedenia eura

(1) Suma dávky, na ktorú vznikol nárok za obdobie predo dňom zavedenia eura, ktorá sa má vyplatiť alebo poukázať na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v období odo dňa zavedenia eura, sa za obdobie od vzniku nároku na výplatu dávky do dňa predchádzajúceho dňu zavedenia eura určí v slovenských korunách a po prepočte konverzným kurzom sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. To platí, aj keď sa vypláca alebo poukazuje dávka v sume zvýšenej, zníženej, obmedzenej, ako aj pri zúčtovaní dávok s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(2) Suma dávky v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,21) na ktorej výplatu vznikne nárok pri opätovnom zaradení do evidencie nezamestnaných občanov najskôr odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor.

(3) Suma dávky v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,22) na ktorej výplatu v jednorazovej sume 50 % dávky v nezamestnanosti vznikne nárok najskôr odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor.

§ 22

Pevne ustanovené sumy dávky a pevne určené sumy ustanovené na určenie sumy dávky

(1) Suma dávky, ktorá je ustanovená pevnou sumou, alebo suma dávky, ktorá sa určuje násobkom sumy životného minima, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor.

(2) Pevne určené sumy ustanovené na určenie sumy dávky sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor.

§ 23

Výplata neprevzatej dávky

(1) Ak príjemca dávky neprevzal dávku, na ktorej výplatu vznikol nárok v slovenských korunách predo dňom zavedenia eura, pri výplate neprevzatej dávky v období odo dňa zavedenia eura sa suma dávky vyplácaná v mesačných lehotách po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. To platí, aj keď sa vypláca alebo poukazuje dávka v sume zvýšenej, zníženej, obmedzenej, ako aj pri zúčtovaní dávok s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(2) Ak príjemca dávky neprevzal dávku, na ktorej výplatu vznikol nárok v slovenských korunách predo dňom zavedenia eura, za obdobie dlhšie ako jeden mesiac poukázanú poštovým peňažným poukazom, pri výplate neprevzatej dávky za obdobie predo dňom zavedenia eura sa úhrnná suma dávky, ktorá sa vyplatí v období odo dňa zavedenia eura, po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor; ustanovenie odseku 1 druhej vety platí rovnako.

§ 24

Poistné na sociálne poistenie

(1) Suma poistného na sociálne poistenie zaplateného bez právneho dôvodu v slovenských korunách v období predo dňom zavedenia eura, ktoré Sociálna poisťovňa vráti fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie alebo jej právnemu nástupcovi v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Duálnemu zobrazovaniu a vykazovaniu nepodliehajú sumy vo vstupných údajoch, ktoré sa týkajú výberu poistného na sociálne poistenie a ktoré oznamuje Sociálnej poisťovni fyzická osoba a právnická osoba. Údaje podľa prvej vety sú najmä sumy uvádzané vo výpise z daňového priznania a vo výkaze poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

(3) Celková suma poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac predchádzajúci dňu zavedenia eura určeného v slovenských korunách, ktorého splatnosť je v období odo dňa zavedenia eura a ktoré sa má zaplatiť v eurách, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 25

Príspevok na starobné dôchodkové sporenie

(1) Suma príspevku na starobné dôchodkové sporenie sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent.

(2) Suma príspevku na starobné dôchodkové sporenie postúpeného Sociálnou poisťovňou dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez právneho dôvodu v slovenských korunách v období predo dňom zavedenia eura, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť vráti Sociálnej poisťovni v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent.

(3) Duálnemu zobrazovaniu a vykazovaniu nepodliehajú sumy vo vstupných údajoch, ktoré sa týkajú výberu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a ktoré oznamuje Sociálnej poisťovni fyzická osoba alebo právnická osoba; ustanovenie § 24 ods. 2 druhej vety platí rovnako.

(4) Celková suma príspevku na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac predchádzajúci dňu zavedenia eura určeného v slovenských korunách, ktorého splatnosť je v období odo dňa zavedenia eura a ktoré sa má zaplatiť v eurách, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 26

Sankcie

(1) Suma pokuty uložená predo dňom zavedenia eura, ktorá sa uhrádza v období odo dňa zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(2) Suma penále predpísaného v období predo dňom zavedenia eura, ktoré nebolo uhradené predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 27

Pohľadávky

Suma pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie, na dávkach, na náhradách škody podľa osobitného predpisu23) neuhradených Sociálnej poisťovni tretími osobami, na pokutách podľa osobitného predpisu,24) na penále podľa osobitného predpisu,25) ktorá vznikla za obdobie predo dňom zavedenia eura, a sumy plnení, ktoré vyplatila Sociálna poisťovňa za zamestnávateľa podľa osobitného predpisu26) za obdobie predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

§ 28

Neprávom vyplatené sumy na dávke

Ak sa povinnosť príjemcu dávky vrátiť neprávom vyplatené sumy na dávke a povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť neprávom vyplatené sumy na dávke, ktoré sa vyplatili v období predo dňom zavedenia eura, ukladá v období odo dňa zavedenia eura, suma neprávom vyplatená na dávke v úhrne sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

ŠIESTA ČASŤ

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE ZOBRAZOVANIE, PREPOČET A ZAOKRÚHĽOVANIE ŽIVOTNÉHO MINIMA, ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK, POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI A INÝCH SOCIÁLNYCH DÁVOK

§ 29

Prepočet súm životného minima, štátnych sociálnych dávok, dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a iných sociálnych dávok v období duálneho zobrazovania

(1) V období duálneho zobrazovania predo dňom zavedenia eura sumy životného minima, štátnych sociálnych dávok a sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a iných sociálnych dávok uvedených v § 2 ods. 1 písm. o) poskytované v slovenských korunách sa v rozhodnutiach vydaných v správnom konaní, v platobných poukazoch a iných písomných dokumentoch vydaných štátnym orgánom po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľujú na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent, a zobrazujú sa aj v eurách.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura sumy životného minima, štátnych sociálnych dávok a sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a iných sociálnych dávok uvedených v § 2 ods. 1 písm. o) poskytované v eurách sa v rozhodnutiach vydaných v správnom konaní, v platobných poukazoch a iných písomných dokumentoch vydaných štátnym orgánom po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľujú na celé slovenské koruny tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu slovenskú korunu a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slovenskú korunu, a zobrazujú sa aj v slovenských korunách.

§ 30

Prepočet príjmov na účely určenia životného minima, dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a iných sociálnych dávok

Súčet súm príjmov fyzických osôb spoločne posudzovaných vyjadrených v slovenských korunách na účely určenia životného minima, dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a iných sociálnych dávok uvedených v § 2 ods. 1 písm. o) sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 31

Prepočet pevne ustanovených súm

(1) Sumy životného minima, dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok a iných sociálnych dávok, ktoré sú ustanovené pevnou sumou, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor.

(2) Pevne ustanovená suma, ktorou rodič prispieva na stravu pri poskytovaní dotácie na stravu pre dieťa, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 32

Výplata za obdobie predo dňom zavedenia eura

(1) Suma štátnych sociálnych dávok, suma dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, suma náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, na ktoré vznikol nárok v období predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Ak príjemca neprevzal štátnu sociálnu dávku, dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa vyplatené predo dňom zavedenia eura, pri výplate neprevzatej sumy v období odo dňa zavedenia eura sa táto suma po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(3) Ak príjemca štátnej sociálnej dávky, dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa je povinný vrátiť sumu, ktorá sa neprávom vyplatila v období predo dňom zavedenia eura, sa táto suma odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 33

Pohľadávky a sankcie

(1) Suma pohľadávky na štátnej sociálnej dávke, dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, náhradnom výživnom a príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorá vznikla za obdobie predo dňom zavedenia eura a do dňa zavedenia eura sa neuhradila, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(2) Náhrada za poskytnuté náhradné výživné a penále vo výške 25 % poskytnutého náhradného výživného, ktoré má povinná osoba uhradiť za obdobie predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(3) Percentuálne zvýšenie neprávom vyplatenej dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,27) ktoré má povinná osoba uhradiť za obdobie predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 34

Prepočet a zaokrúhľovanie sumy štátnej sociálnej dávky, dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, o ktorých konanie sa právoplatne neskončilo do dňa zavedenia eura

Na prepočet a zaokrúhľovanie sumy štátnej sociálnej dávky, dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, o ktorých konanie sa do dňa zavedenia eura právoplatne neskončilo, sa vzťahuje § 31 až 33.

SIEDMA ČASŤ

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE ZOBRAZOVANIE, PREPOČET A ZAOKRÚHĽOVANIE PEŇAŽNÝCH PLATIEB V OBLASTI SOCIÁLNEJ POMOCI

§ 35

Prepočet peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci v období duálneho zobrazovania

(1) V období duálneho zobrazovania predo dňom zavedenia eura suma peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci poskytovaná v slovenských korunách sa v rozhodnutiach vydaných v správnom konaní, v platobných poukazoch a iných písomných dokumentoch vydaných štátnym orgánom po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent, a zobrazuje sa aj v eurách.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura suma peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci poskytovaná v eurách sa v rozhodnutiach vydaných v správnom konaní, v platobných poukazoch a iných písomných dokumentoch vydaných štátnym orgánom po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor a zobrazuje sa aj v slovenských korunách.

§ 36

Prepočet príjmov, majetku a úspor na účely peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci

(1) Výsledná suma príjmu občana alebo fyzickej osoby zisťovaného za obdobie predo dňom zavedenia eura na účely peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci uvedená v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(2) Výsledná suma hodnoty majetku a úspor občana na účely peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci vyjadrená v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 37

Výška peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci

(1) Suma peňažných príspevkov na kompenzáciu, peňažného príspevku za opatrovanie, finančného príspevku na vybrané druhy sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie a vreckového pre deti s nariadenou ústavnou výchovou podľa osobitného predpisu19) vyjadrená v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a jednu hodinu opatrovateľskej služby a suma na jeden kilometer prepravnej služby podľa osobitného predpisu19) vyjadrená v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(3) Suma maximálnej hodnoty majetku a úspor občana podľa osobitného predpisu19) vyjadrená v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na celé euro nahor.

(4) Zohľadňované ceny pomôcok podľa osobitného predpisu,28) zohľadňované ceny osobného motorového vozidla, pomôcky, psa so špeciálnym výcvikom, opravy pomôcky, úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže podľa osobitného predpisu19) na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu vyjadrené v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor.

(5) Suma peňažných príspevkov na kompenzáciu, peňažného príspevku za opatrovanie, finančných príspevkov na vybrané druhy sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vreckového pre deti s nariadenou ústavnou výchovou vyjadrená v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(6) Suma úhrady za poskytnutú sociálnu službu vyjadrená v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 38

Určenie počtu desatinných miest medzivýsledkov na účely určenia peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci

Na účely určenia sumy peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci v eurách sa výsledky jednotlivých matematických úkonov vypočítavajú na štyri desatinné miesta.

§ 39

Výplata neprevzatej peňažnej platby v oblasti sociálnej pomoci

Ak príjemca peňažnej platby v oblasti sociálnej pomoci neprevzal peňažnú platbu v oblasti sociálnej pomoci, na ktorej výplatu vznikol nárok predo dňom zavedenia eura v slovenských korunách, pri výplate neprevzatej peňažnej platby v oblasti sociálnej pomoci v období odo dňa zavedenia eura sa suma peňažnej platby v oblasti sociálnej pomoci po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. To platí, aj keď sa vypláca alebo poukazuje peňažná platba v oblasti sociálnej pomoci vo zvýšenej sume, v zníženej sume a pri jej zúčtovaní.

§ 40

Pokuty, preplatky, nedoplatky a pohľadávky na peňažných platbách v oblasti sociálnej pomoci

(1) Ak predo dňom zavedenia eura bola uložená pokuta podľa osobitného predpisu19) vyjadrená v slovenských korunách, ktorá sa do dňa zavedenia eura neuhradila, suma tejto pokuty sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(2) Ak predo dňom zavedenia eura vznikol preplatok na peňažných platbách v oblasti sociálnej pomoci vyjadrený v slovenských korunách, ktorý sa má vrátiť najskôr odo dňa zavedenia eura, suma tohto preplatku sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(3) Suma nedoplatku na peňažných platbách v oblasti sociálnej pomoci vyplatených v slovenských korunách, ktorý vznikol v období predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(4) Ak predo dňom zavedenia eura vznikla pohľadávka na peňažných platbách v oblasti sociálnej pomoci vypočítaná v slovenských korunách, ktorá sa má uhradiť najskôr odo dňa zavedenia eura, suma tejto pohľadávky sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 41

Neprávom vyplatené sumy peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci

Ak sa povinnosť príjemcu peňažnej platby v oblasti sociálnej pomoci vrátiť neprávom vyplatené sumy peňažnej platby v oblasti sociálnej pomoci, ktoré sa vyplatili v období predo dňom zavedenia eura, ukladá v období odo dňa zavedenia eura, suma neprávom vyplatenej peňažnej platby v oblasti sociálnej pomoci sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 42

Zaokrúhľovanie peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci, o ktorých konanie sa právoplatne neskončilo do dňa zavedenia eura

Na zaokrúhľovanie peňažných platieb v oblasti sociálnej pomoci, o ktorých konanie sa právoplatne neskončilo do dňa zavedenia eura, sa vzťahuje § 37, 40 a 41.

ÔSMA ČASŤ

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE ZOBRAZOVANIE, PREPOČET A ZAOKRÚHĽOVANIE OPATRETNÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY FINANČNÉHO CHARAKTERU

§ 43

Prepočet sumy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru v období duálneho zobrazovania

(1) V období duálneho zobrazovania predo dňom zavedenia eura sumy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované v slovenských korunách sa v rozhodnutiach vydaných v správnom konaní, v platobných poukazoch a pokladničných dokladoch vyplácania vreckového a sumy uvedené v zmluvách o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľujú na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent, a zobrazujú sa aj v eurách.

(2) V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura sumy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované v eurách sa v rozhodnutiach vydaných v správnom konaní, v platobných poukazoch a pokladničných dokladoch vyplácania vreckového a sumy uvedené v zmluvách o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľujú na celé slovenské koruny tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu slovenskú korunu a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slovenskú korunu, a zobrazujú sa aj v slovenských korunách.

§ 44

Prepočet sumy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru

(1) Suma príspevku na dopravu, príspevku na stravu, príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a tvorbu úspor dieťaťa, suma resocializačného príspevku, suma priemerných bežných výdavkov na dieťa v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, úhrady výdavkov v pestúnskom zariadení a sumy príspevkov na zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu vykonávaného v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Suma úhrady za pobyt v detskom domove a úhrady za starostlivosť v detskom domove, nákladov spojených so zabezpečením návratu alebo s premiestnením dieťaťa na územie Slovenskej republiky vyjadrená v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 45

Pohľadávky v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Suma dlžnej úhrady20) za obdobie predo dňom zavedenia eura sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 46

Zaokrúhľovanie sumy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru, o ktorých konanie sa právoplatne neskončilo do dňa zavedenia eura

Na zaokrúhľovanie sumy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru, o ktorých konanie sa právoplatne neskončilo do dňa zavedenia eura, sa vzťahuje § 44 a 45.

§ 47

Vratky peňažných prostriedkov, ktoré sa poskytli na základe zmluvy

Suma nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorú je žiadateľ povinný vrátiť poskytovateľovi, vyjadrená v slovenských korunách, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.


§ 48

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Viera Tomanová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 118 Zákonníka práce.

2) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 134 Zákonníka práce.

4) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 223 až 228a Zákonníka práce.

6) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.

12) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom v znení zákona č. 613/2004 Z. z.

17) Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

18) Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z. z.).

19) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21) § 105 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) § 105 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23) § 238 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.

24) § 239 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) § 240 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) § 279 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

28) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 461/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.