Nariadenie vlády č. 242/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z. z.

Čiastka 94/2008
Platnosť od 01.07.2008 do30.12.2013
Účinnosť od 03.01.2009 do30.12.2013
Zrušený 393/2013 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

242

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písmeno c) znie:

c) motory vozidiel podľa osobitného predpisu1) s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg okrem vozidiel kategórie M1, N1, N2 a M2, ktorým bolo na žiadosť výrobcu udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.2)“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel“ nahrádza citáciou „Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007)“.

3. V § 2 písmeno a) znie:

a) vozidlom motorové vozidlo uvedené v osobitnom predpise1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg,“.

4. Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 3. januára 2009.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené