Nariadenie vlády č. 235/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z. z.

Čiastka 92/2008
Platnosť od 27.06.2008
Účinnosť od 29.12.2009 do19.04.2016
Zrušený 235/2015 Z. z. (nepriamo)

235

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády č. 327/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „výťahom“ vkladá slovo „zdvíhacie“ a slovo „klietkou“ sa nahrádza slovami „nosnou plošinou“.

3. V § 1 ods. 2 písm. a) tretí bod znie:

3. len nákladov, ak je nosná plošina prístupná osobám, možno do nej voľne vstúpiť a je vybavená ovládacím zariadením nachádzajúcim sa vnútri alebo v dosahu osoby, ktorá je vnútri,“.

4. V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slovo „výťahom“ vkladá slovo „zdvíhacie“ a vypúšťajú sa slová „napr. výťahy s nožnicovým mechanizmom,“.

5. V § 1 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) nosnou plošinou časť výťahu, na ktorej sa nachádzajú prepravované osoby alebo prepravované náklady,“.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

6. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť nie je vyššia ako 0,15 m/s,

b) stavebné výťahy,

c) lanové dráhy vrátane pozemných lanových dráh,

d) výťahy špeciálne projektované a konštruované na vojenské účely alebo policajné účely,

e) zdvíhacie zariadenia určené na vykonávanie práce z nich,

f) banské ťažobné zariadenia,

g) zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie osôb pri umeleckých vystúpeniach,

h) zdvíhacie zariadenia v dopravných prostriedkoch,

i) zdvíhacie zariadenia spojené so strojovým zariadením, ktoré sú určené výhradne na zabezpečovanie prístupu na pracovné miesto vrátane prístupu na vykonávanie údržby a kontroly strojového zariadenia,

j) ozubnicové dráhy,

k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.“.

7. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.“.

8. V prílohe č. 1 bod 1.2 znie:

1.2 Nosná plošina

Nosnou plošinou každého výťahu musí byť klietka.

Klietka výťahu musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby jej priestor a pevnosť zodpovedali maximálnemu počtu osôb a nosnosti výťahu, ktoré určil dodávateľ.

Ak to rozmery výťahu umožňujú, klietka výťahu určeného na prepravu osôb musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby jej konštrukcia neprekážala alebo nebránila prístupu a použitiu výťahu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a aby umožňovala všetky vhodné úpravy, ktoré uľahčujú jeho používanie týmto osobám.“.

9. Príloha č. 15 znie:

„Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČIENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa výťahov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15) v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. decembra 2009.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené