Oznámenie č. 222/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a iným druhom trestnej činnosti

Čiastka 88/2008
Platnosť od 20.06.2008
Uzavretie zmluvy 21.11.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2008 v súlade s článkom 12 ods. 1.

222

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. novembra 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a iným druhom trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2008 v súlade s článkom 12 ods. 1.

K oznámeniu č. 222/2008 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a iným druhom trestnej činnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kazašskej republiky (ďalej len „strany“),

vedené želaním prispieť k ďalšiemu rozvoju vzájomných vzťahov medzi oboma štátmi,

presvedčené o rozhodujúcom význame spolupráce pri prevencii a v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a iným druhom trestnej činnosti,

znepokojené rozšírením medzinárodne organizovanej trestnej činnosti, najmä terorizmu, nárastu zneužívania omamných a psychotropných látok a rastom celosvetového nedovoleného obchodovania s nimi,

s cieľom spojiť svoje úsilie v boji proti týmto javom,

s náležitým zohľadnením medzinárodných záväzkov a vnútroštátnych právnych predpisov štátov oboch strán,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Strany spolupracujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojich štátov pri odhaľovaní, prevencii, potláčaní a objasňovaní týchto druhov trestnej činnosti:

1. medzinárodného terorizmu a iných druhov medzinárodne organizovanej trestnej činnosti,

2. financovania terorizmu, zahŕňajúc používanie prostriedkov pochádzajúcich zo spáchania iných druhov trestných činov,

3. nedovolenej kultivácie, výroby, dovozu, vývozu, tranzitu, získavania, držby, distribúcie omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov, ako aj nedovoleného obchodovania s nimi,

4. nedovoleného obchodovania s nástrojmi, zariadeniami a technológiami používanými pri výrobe omamných a psychotropných látok,

5. nedovolenej výroby, dovozu, vývozu, tranzitu, získavania, šírenia, držby zbraní, streliva a výbušnín, chemických, biologických, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiálov, výrobkov a technologických postupov strategického významu alebo možného dvojakého použitia a nedovoleného obchodu s vojenskou technikou, ako aj nedovoleného obchodovania s nimi,

6. obchodovania s ľuďmi a kupliarstva,

7. falšovania a pozmeňovania peňazí, cenných papierov, bezhotovostných platobných prostriedkov, verejných listín a ich distribúcie,

8. nedovolených finančných operácií, legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti a iných ekonomických trestných činov, ako aj korupcie,

9. trestných činov proti životu, zdraviu, slobode, ľudskej dôstojnosti a majetku,

10. trestných činov, ktoré súvisia s nedovoleným obchodovaním s národnými pamiatkami a umeleckými dielami, kultúrnymi, historickými a cennými predmetmi,

11. prevádzačstva, nedovoleného prekračovania štátnych hraníc, nelegálnej migrácie a neoprávneného pobytu osôb,

12. počítačovej kriminality,

13. krádeží motorových vozidiel a nedovoleného obchodovania s nimi.

(2) Na základe vzájomnej dohody oboch strán môže spolupráca medzi nimi zahŕňať tiež spoluprácu v boji proti iným druhom trestnej činnosti, ako aj výmenu informácií o trestných činoch uvedených v tejto dohode.

Článok 2

Strany spolupracujú pri prevencii, odhaľovaní, potláčaní a objasňovaní trestnej činnosti uvedenej v článku 1 tejto dohody, a to týmito formami:

1. vzájomnou výmenou údajov týkajúcich sa osôb, ktoré sa zúčastňujú na páchaní trestných činov alebo osôb podozrivých z účasti na nich, stykov páchateľov, organizácie a štruktúry organizovaných skupín, typických metód jednotlivých páchateľov a skupín, skutočností vzťahujúcich sa na čas, miesto a spôsob páchania trestných činov, objektov, ktoré sú predmetom trestnej činnosti, špecifických okolností, porušených zákonov, opatrení prijatých na prevenciu a potláčanie páchania takejto trestnej činnosti,

2. spoluprácou pri pátraní po osobách podozrivých zo spáchania trestných činov alebo po osobách, ktoré sa vyhýbajú trestnej zodpovednosti alebo výkonu trestu,

3. spoluprácou pri pátraní po ukradnutých veciach a iných predmetoch súvisiacich s trestnou činnosťou vrátane motorových vozidiel,

4. koordinovaním spolupráce pri poskytovaní personálnej, technickej a organizačnej pomoci pri odhaľovaní trestných činov podľa ustanovení tejto dohody a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov strán,

5. výmenou informácií a skúseností o metódach a nových formách páchania trestných činov,

6. výmenou informácií o výsledkoch svojich kriminálnych a kriminologických výskumov,

7. výmenou informácií alebo vzoriek predmetov použitých na spáchanie trestných činov alebo pochádzajúcich z trestnej činnosti, a to na základe žiadosti,

8. výmenou vzoriek slúžiacich na identifikáciu osôb, a to na základe žiadosti,

9. výmenou expertov a organizovaním spoločných výcvikových kurzov so zameraním na špecifické operatívne techniky odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti,

10. v prípade potreby a z dôvodu prípravy koordinovaných opatrení organizovaním pracovných stretnutí týkajúcich sa špecifických prípadov, ktoré sú v štádiu vyšetrovania,

11. vzájomnou pomocou pri poskytovaní ochrany svedkovi alebo jemu blízkej osobe, ktorej život, zdravie alebo majetok sú ohrozené v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo s podrobením sa dokazovaniu,

12. výmenou analytických a koncepčných materiálov, ako aj výmenou vedeckých, vzdelávacích a odborných publikácií týkajúcich sa boja proti organizovanej trestnej činnosti.

Článok 3

Strany spolupracujú v boji proti terorizmu týmito formami:

1. výmenou informácií o plánovaných alebo spáchaných teroristických činoch, o osobách na nich zúčastnených, spôsoboch páchania a technickom vybavení použitom na páchanie takýchto protiprávnych konaní,

2. výmenou informácií o aktivitách organizácií a osôb poskytujúcich finančnú a technickú podporu terorizmu,

3. výmenou informácií o zdrojoch financovania aktivít spojených s prostriedkami pochádzajúcimi z nedovoleného obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi,

4. výmenou informácií o teroristických skupinách a ich členoch, ktorí plánujú, páchajú alebo spáchali trestné činy súvisiace s terorizmom na území štátu jednej zmluvnej strany proti štátu druhej zmluvnej strany alebo proti jeho záujmom, ako aj výmenou písomných materiálov, ktoré sú nevyhnutné na potláčanie ich činnosti,

5. výmenou analytických a koncepčných materiálov pôsobiacich proti terorizmu,

6. výmenou skúseností a znalostí v oblasti bezpečnosti leteckej a lodnej dopravy s cieľom zlepšiť bezpečnostné štandardy na letiskách a v prístavoch štátov strán, prispôsobujúc ich teroristickej hrozbe,

7. výmenou expertov a organizovaním spoločných výcvikových kurzov so zameraním na špecifické operatívne techniky odhaľovania a dokumentovania terorizmu.

Článok 4

Strany spolupracujú v boji proti nedovolenej výrobe, dovozu, vývozu a držbe omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov, ako aj proti nedovolenému obchodovaniu s nimi týmito formami:

1. vzájomnou výmenou informácií týkajúcich sa osôb, ktoré sa zúčastňujú na nedovolenej výrobe, dovoze, vývoze a držbe omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov, ako aj na nedovolenom obchodovaní s nimi, úkrytov, trás, prostriedkov prepravy, miest pôvodu, určenia a ukrývania omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov, ako aj všetkých ďalších relevantných podrobných údajoch o takýchto trestných činoch, ak sú nevyhnutné na ich odhalenie,

2. vzájomnou výmenou informácií o údajoch a metódach jednotlivých páchateľov a skupín pri páchaní vyššie uvedenej trestnej činnosti,

3. prijímaním spoločných opatrení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov strán zameraných na prevenciu vyššie uvedenej trestnej činnosti,

4. výmenou skúseností v boji proti nedovoleného obchodovania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi,

5. vzájomným poskytovaním vzoriek omamných a psychotropných látok prírodného alebo syntetického pôvodu; postup vzájomnej výmeny takýchto vzoriek upravuje osobitný protokol,

6. výmenou analytických a koncepčných materiálov súvisiacich s touto trestnou činnosťou,

7. v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov strán a medzinárodnými záväzkami, umožnením realizácie kontrolovanej dodávky nedovolených omamných a psychotropných látok s cieľom odhalenia osôb, ktorým sa doručujú, ako aj ďalších osôb zapojených do obchodovania s nimi, za predpokladu, že nevyhnutné informácie sa poskytnú druhej zmluvnej strane pred požadovanou akciou,

8. výmenou skúseností a informácií o metódach a postupoch protidrogových kontrol na štátnych hraniciach,

9. výmenou expertov a organizovaním výcvikových kurzov so zameraním na špecifické operatívne techniky odhaľovania a dokumentovania vyššie uvedenej trestnej činnosti.

Článok 5

Zabezpečenie ochrany osobných údajov osôb páchajúcich alebo obvinených z páchania trestnej činnosti sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov strán a za týchto podmienok:

1. prijímajúca strana môže použiť takéto údaje výlučne na účel a za podmienok určených odovzdávajúcou stranou,

2. na žiadosť odovzdávajúcej strany poskytne prijímajúca zmluvná strana informácie o použití odovzdaných informácií a o dosiahnutých výsledkoch,

3. osobné údaje sa môžu odosielať výlučne orgánom príslušným na boj proti trestnej činnosti; žiadne údaje sa nesmú poskytnúť iným orgánom bez predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúcej strany,

4. odovzdávajúca strana zodpovedá za správnosť odovzdaných informácií a zároveň zistí, či je odovzdanie potrebné a primerané; ak sa neskôr zistí, že boli odovzdané nesprávne údaje alebo údaje, ktoré nemali byť odovzdané, prijímajúca strana musí byť o tom okamžite informovaná; prijímajúca strana opraví chyby, alebo ak údaje nemali byť odovzdané, zničí ich,

5. osoba, ktorej osobné údaje majú byť alebo boli odovzdané, má právo požiadať o poskytnutie informácie o odovzdaných údajoch a ich zamýšľanom použití za predpokladu, že je to prípustné podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu odovzdávajúcej strany,

6. pri odovzdaní údajov odovzdávajúca strana oznámi prijímajúcej strane lehotu, do ktorej majú byť údaje zničené v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi; bez ohľadu na túto lehotu musia byť údaje týkajúce sa dotknutej osoby zničené, ak ich uchovávanie už nie je potrebné; odovzdávajúca strana musí byť informovaná o zničení odovzdaných údajov a o dôvodoch ich zničenia; dňom skončenia platnosti tejto dohody musia byť zničené všetky údaje získané na jej základe,

7. strany sú povinné viesť záznamy o odovzdaní, prevzatí a zničení osobných údajov,

8. strany sú povinné účinne chrániť poskytnuté osobné údaje pred neoprávneným zaobchádzaním, zmenou alebo zverejnením.

Článok 6

(1) Každá strana zabezpečí ochranu informácií, údajov, materiálov a technického vybavenia, ktoré jej poskytla druhá strana na účely vykonávania tejto dohody, podľa bezpečnostného stupňa určeného odovzdávajúcou stranou.

(2) Žiadne odovzdané informácie, údaje, materiály alebo technické vybavenia nemôžu byť odovzdané tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúcej strany.

Článok 7

(1) Spolupráca podľa tejto dohody sa vykonáva buď na základe protokolov dohodnutých príslušnými orgánmi strán, alebo na základe žiadosti príslušných orgánov strán. Príslušné orgány strán sú oprávnené konať aj na základe vlastnej iniciatívy, ak je takéto konanie v súlade s účelom tejto dohody a zároveň nie je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov strán.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku predkladajú písomnou formou príslušné orgány žiadajúcej strany. Písomná žiadosť sa zasiela poštou, faxom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú príslušné orgány strán.

(3) Žiadosť vyhotovená v písomnej forme obsahuje údaje nevyhnutné na jej vybavenie, ako aj kópie akýchkoľvek súvisiacich dokumentov; musí byť podpísaná a opatrená odtlačkom pečiatky príslušného orgánu žiadajúcej strany.

(4) V naliehavých prípadoch možno takúto žiadosť podať aj ústne s následným písomným potvrdením, ktoré musí byť doručené najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín.

(5) Príslušný orgán požiadanej strany vybaví takúto žiadosť bezodkladne. Ak je to na vybavenie žiadosti potrebné, môžu byť vyžiadané ďalšie údaje.

(6) Požiadaná strana môže úplne alebo čiastočne zamietnuť vybavenie žiadosti o spoluprácu alebo o pomoc, ak by vybavenie takejto žiadosti mohlo ohroziť suverenitu, bezpečnosť alebo iný dôležitý záujem jej štátu alebo ak by jej vybavenie mohlo byť v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi jej štátu alebo jeho záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv.

(7) Požiadaná strana bezodkladne informuje žiadajúcu stranu o zamietnutí vybavenia žiadosti alebo o jej čiastočnom vybavení.

Článok 8

(1) Priamu a operatívnu spoluprácu podľa tejto dohody vykonávajú príslušné orgány strán, ktoré sa splnomocňujú podľa potreby uzavierať vykonávacie protokoly a programy spolupráce.

(2) Strany si bez zbytočného odkladu po nadobudnutí platnosti tejto dohody vzájomne diplomatickou cestou oznámia príslušné orgány strán s uvedením ich kontaktných adries, telefónnych a faxových čísel; zmeny týchto údajov si bezodkladne oznámia.

(3) Za predpokladu, že sa pre každý osobitný prípad nedohodne inak, výmena informácií medzi príslušnými orgánmi strán sa vykonáva v anglickom jazyku.

Článok 9

Na koordináciu a vyhodnocovanie spolupráce podľa tejto dohody sa môže zriadiť spoločná komisia zložená zo zástupcov príslušných orgánov strán.

Článok 10

Touto dohodou nie sú dotknuté žiadne práva a záväzky štátov strán, ktoré pre ne vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané.

Článok 11

Každá strana hradí samostatne náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s vykonávaním spolupráce podľa tejto dohody, ak sa v osobitných prípadoch nedohodne inak.

Článok 12

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať (30) dní po dni doručenia neskoršej písomnej nóty, ktorou si strany diplomatickou cestou navzájom oznamujú splnenie podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a každá zo strán môže túto dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takomto prípade platnosť dohody skončí uplynutím šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody oboch strán. Zmeny a doplnenia sa musia vykonať písomnou formou a nadobudnú platnosť podľa odseku 1 tohto článku.

Dané v Bratislave 21. novembra 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kazašskom, ruskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Jozef Buček v. r.

Za vládu Kazašskej republiky:

Marat Tažin v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.