Oznámenie č. 218/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o odbornej skúške aktuára

Čiastka 87/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

218

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 46 ods. 14 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov opatrenie z 3. júna 2008 č. 13/2008 o odbornej skúške aktuára.

Opatrenie ustanovuje obsah odbornej skúšky aktuára, spôsob jej vykonania a výšku poplatku za vykonanie odbornej skúšky aktuára. Obsahom odbornej skúšky aktuára je overenie odborných vedomostí fyzickej osoby, ktorá chce vykonávať činnosť zodpovedného aktuára, zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti poisťovníctva, účtovníctva a zdaňovania, z poistno-matematických metód, štatistických metód, finančnej matematiky a z prehľadu o slovenskom finančnom trhu a jednotnom finančnom trhu Európskej únie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené