Zákon č. 216/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť od 30.06.2008

216

ZÁKON

z 21. mája 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 8 písm. a) a b) sa slová „doklad o občianskom preukaze;4c)“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o občianskom preukaze;4c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

4c) § 13 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 3 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „nie staršie ako tri mesiace“.

3. V § 3 ods. 8 písm. c) sa vypúšťajú slová „nie starší ako tri mesiace“.

4. V § 3 ods. 8 písm. d) štvrtom bode sa slová „spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca“ nahrádzajú slovami „všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca“ a slovo „potvrdí“ sa nahrádza slovom „potvrdia“.

5. V § 3 ods. 9 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa odseku 8 písm. d) sa v týchto prípadoch nevyžaduje.“.

6. V § 4 ods. 3 sa slová „ústavná výchova“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ústavná starostlivosť“ v príslušnom tvare.

7. V § 5 prvá veta znie:

„Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava.“.

8. V § 7 ods. 1 písm. d) sa za slovo „základe“ vkladajú slová „nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe“.

9. V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,“.

10. V § 8 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.“.

11. V § 10 písm. d) a § 22 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa vypúšťa slovo „nezrušiteľne“.

12. V § 10 písm. e), § 20 ods. 1, § 22a ods. 1, § 23 ods. 1 až 3 a § 26a sa slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo Policajného zboru“ v príslušnom tvare.

13. V § 10 písm. f) sa za slovo „vydať“ vkladajú slová „na požiadanie“.

14. V § 12 ods. 1 sa slová „Register je časťou štátneho informačného systému,6)“ nahrádzajú slovami „Register je informačným systémom verejnej správy,6) ktorý“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15. V § 15 písm. d) ôsmom bode a § 16 písm. d) siedmom bode sa na konci sa pripájajú tieto slová: „a údaje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky“.

16. V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

17. V § 22a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

18. Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Údaje z knihy ubytovaných sú osoby podľa odseku 1 povinné poskytnúť štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.“.

19. V § 25 odsek 2 znie:

(2) Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) a vyberať z nich údaje potrebné na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Slovenskej informačnej služby a príslušníka Vojenského spravodajstva, ak je to nevyhnutné na vyhotovenie legalizačných dokumentov.11) Podrobnosti o postupe pri zaznamenávaní a vyberaní údajov dohodnú ministerstvo, Slovenská informačná služba a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v osobitných zmluvách.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z.
§ 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.“.

20. V § 25 ods. 3 druhá veta znie: „Podrobnosti o postupe pri vyberaní údajov dohodnú ministerstvo a Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v osobitných zmluvách.“.

21. § 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov9a) oprávnené spracúvať osobné údaje uvedené v § 11, 15 až 17 a § 24 ods. 1.“.

22. V § 27 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 5.

Čl. II

Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z. a zákona č. 224/2006 Z. z. sa mení takto:

V čl. VII sa slová „1. júla 2008“ nahrádzajú slovami „1. januára 2010“.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 369/1999 Z. z., zákonom č. 441/2001 Z. z., zákonom č. 660/2002 Z. z., zákonom č. 174/2004 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 454/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 224/2006 Z. z., zákonom č. 335/2007 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.