Vyhláška č. 211/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Čiastka 85/2008
Platnosť od 13.06.2008 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2008 do31.12.2008
Zrušený 617/2008 Z. z.

211

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. mája 2008,

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2, § 24 ods. 2 a § 36 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z elektriny a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z elektriny je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z uhlia a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z uhlia je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí a dodatočných žiadostí podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. júlom 2008.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Ján Počiatek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 211/2008 Z. z.

VZOR

SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY

VZOR 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 211/2008 Z. z.

VZOR

SPOTREBNÁ DAŇ Z UHLIA

VZOR 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 211/2008 Z. z.

VZOR

SPOTREBNÁ DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU

VZOR 03


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené