Vyhláška č. 209/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku

Čiastka 84/2008
Platnosť od 13.06.2008 do30.11.2011
Účinnosť od 01.07.2008 do30.11.2011
Zrušený 362/2011 Z. z.

209

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 28. mája 2008,

ktorou sa ustanovuje zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38b ods. 11 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku, je uvedený v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 559/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možný výdaj náhradného generického lieku.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Richard Raši v. r.


Príloha k vyhláške č. 209/2008 Z. z.

ZOZNAM ANATOMICKO-TERAPEUTICKO-CHEMICKÝCH SKUPÍN LIEČIV, PRI KTORÝCH NIE JE MOŽNÝ VÝDAJ NÁHRADNÉHO GENERICKÉHO LIEKU PODĽA § 38B ODS. 8 ZÁKONA

ATCNázovCesta podania
A07DAAntipropulzívap. o. difenoxylát/atropín
A10AB01Inzulín humánnyparent.
A10AB04Inzulín lisproparent.
A10AB04Inzulín lispros. c.
A10AB05Inzulín aspartparent.
A10AB06Inzulín glulizínparent.
A10AC01Inzulín humánnyparent.
A10AD01Inzulín humánnyparent.
A10AD05Inzulín aspartparent.
A10AE04Inzulín glargínparent.
A10AE05Inzulín detemirparent.
A10BX04Exenatids. c.
B01AA03Warfarínp. o.
B01AB12Bemiparínparent.
B02BD01Koagulačné faktory IX., II.,VII. a X. v kombináciiparent.
B02BD02Faktor VIII.parent.
B02BD03Faktor VIII.parent.
B02BD04Faktor IX.parent.
B02BD05Faktor VII.parent.
B02BD08Eptakog alfa aktivovanýparent.
B03XA01Erytropoetínparent.
B03XA02Darbepoetín alfaparent.
B05AA01Albumínparent.
B05AA07Hydroxyetylškrobparent.
C01AA05Digoxínp. o.
C01AA05Digoxínparent.
C01BC04Flekainidp. o.
H01AC01Somatotropínparent.
H01CB03Lanreotidparent.
J05AF01Zidovudinp. o.
J05AF30Nukleozidy – kombináciep. o.
J06AA06Sérum proti besnoteparent.
J06BA01Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a.parent.
J06BA02Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a.parent.
J06BB01Anti–d (rh) imunoglobulínparent.
J06BB02Imonoglobulín proti tetanuparent.
J06BB04Imunoglobulín proti hepatitíde Bparent.
J07AG51Vakcíny proti infek. vyvol. h. influenzae Bparent.
J07AH03Meningokokové vakcínyparent.
J07AJ51Vakcíny proti pertussis, inakt. celobunk., toxoidparent.
J07AJ52Vakcíny proti pertussis, purif., toxoidparent.
J07AL01Pneumokokový čistený polysacharidový antigénparent.
J07AL02Pneumokokový čistený konjugovaný polysach. antigénparent.
J07AM01Tetanický toxoidparent.
J07AM51Tetanický toxoid s difterickým toxoidomparent.
J07AN01BCGparent.
J07AXOstatné bakteriálne vakcínyparent.
J07BBVakcíny proti chrípkeparent.
J07BC01Vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B, čist.parent.
J07BC02Vakcína proti vírusovej hepatitíde A, inaktivov.parent.
J07BC20Vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a Bparent.
J07BD52Vakcína proti osýpkam, príušniciam, rubeoleparent.
J07BF03Vakcíny proti detskej obrne, trival.parent.
J07BG01Vakcína proti besnote, inaktivovaný celý vírusparent.
J07BH01Očkovacia látka proti rotavírusu (živá)p. o.
J07BH02Očkovacia látka proti rotavírusu (živá, perorálna)p. o.
J07BM01Proteín ľudského papilomavírusuparent.
J07BM02Proteín ľudského papilomavírusuparent.
J07CAVakcína proti di, te, per, det. obrne, VHBparent.
J07CA01Diftéria, poliomielitída, tetanusparent.
J07CA02Vakcíny proti diftérii, tetanu, pertusisparent.
J07CA09Bakteriálne a vírus. vakcíny kombin.parent.
L01XC02Rituximabparent.
L01XX02Asparaginázaparent.
L03AImunostimulanciáparent.
L03AA01Interleukínparent.
L03AA02Filgrastimparent.
L03AA13Pegfilgrastímparent.
L03AB04Interferón alfa-2aparent.
L03AB05Interferón alfa-2bparent.
L03AB07Interferón beta-1aparent.
L03AB08Interferón beta-1bparent.
L03AB10Peginterferón-alfa 2bparent.
L03AB11Peginterferón alfa-2aparent.
L03AXOstatné imunostimulanciáloc.
L03AXOstatné imunostimulanciáp. o.
L03AXOstatné imunostimulanciáparent.
L03AX03BCG vakcínaparent.
L03AX13Glatirameracetátparent.
L03AX93Ostatné imunostimulanciáp. o.
L04AA01Cyklosporínp. o.
L04AA05Takrolimusp. o.
L04AA06Mofetyl mykofenolátp. o.
L04AA10Sirolimusp. o.
L04AA11Etanercept parent.
L04AA12Infliximab parent.
L04AA17Adalimumabparent.
L04AA21Efalizumabparent.
L04AA23Natalizumabparent.
L04AA24Abataceptparent.
L04AX01Azathioprinp. o.
N01AH01Fentanylparent.
N01AH03Sulfentanylparent.
N02AA01Morfínp. o.
N02AA01Morfínparent
N02AA03Hydromorfónp. o.
N02AA05Oxycodonep. o.
N02AB02Petidínparent.
N02AB03Fentanyltransd.
N02AE01Buprenorfíntransd.
N02AE01Buprenorfínsubling.
N03AB02Fenytoínp. o.
N05AN01Lítiump. o.
N07BC51Buprenorfín a naloxónp. o.
R03AK03Fenoterol a iné antiastmatikáinhal.
R03AK06Salmeterol a ostatné antiastmatikáinhal.
R03AK07Formoterol a iné antiastmatikáinhal.
R03BA01Beklometazón inhal.
R03BA02Budezonidinhal.
R03BA05Flutikazóninhal.
R03BA07Mometazóninhal.
R03BA08Ciklezonidinhal.
R03BB01Ipratrópiumbromidinhal.
R03BB04Tiotropiumbromidinhal.
R03BC03Nedokromilinhal.
R03DA05Aminofylínparent.
V01AAExtrakty alergénovp. o.
V01AAExtrakty alergénovparent.
V01AA20Extrakty alergénovp. o.
V01AA20Extrakty alergénovparent.
V03AVšetky ostatné liečiváloc.
V04Diagnostikáloc.
V04Diagnostikáloc.
V04CJ01Tyrotropínparent.
V04CLTesty pre alergické chorobyparent.
V04CLTesty pre alergické chorobyparent.
V04CXIné diagnostické prípravkyintrad.
V08AA01Kyselina diatrizoováparent.
V08AB02Lohexolparent.
V08AB04Lopamidolparent.
V08AB05Lopromidparent.
V08AB07Loversolparent.
V08AB09Lodixanolparent.
V08AB10Lomeprolparent.
V08CATrinátrium gadofosvesetparent.
V08CA01Kyselina gadopentonováparent.
V08CA03Gadodiamidparent.
V08CA04Gadoteridolparent.
V08CA05Mangafodipirparent.
V08CA09Gadobutrolparent.
V08CA10Kyselina gadoxetováparent.
V10XX02Ibritumomabtiuxetánparent.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené