Oznámenie č. 183/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania na účely dohľadu

Čiastka 75/2008
Platnosť od 24.05.2008 do30.01.2012
Účinnosť do 30.01.2012
Zrušený 25/2012 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

183

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 13. mája 2008 č. 9/2008 o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania na účely dohľadu.

Opatrenie ustanovuje obsah, formu, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania na účely dohľadu.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. januára 2007 č. 3/2007 o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a zahraničnými investičnými spoločnosťami na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky na štatistické účely (oznámenie č. 61/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené