Oznámenie č. 182/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 75/2008
Platnosť od 24.05.2008
Účinnosť do 30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

182

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5, § 19 ods. 4, § 38 ods. 6 a § 137 ods. 10 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos zo 14. mája 2008 č. MF/12138/2008-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Výnosom sa nahrádzajú doterajšie colnícke hodnosti hodnosťami policajtov. Modifikuje sa rozsah a obsah vzdelávania colníkov v základnom a odbornom colnom kurze, precizuje sa spôsob hodnotenia vedomostí a zručností colníka v jednotlivých učebných predmetoch. Zároveň sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa výkonu preventívnej rehabilitácie colníkov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené