Nariadenie vlády č. 159/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Čiastka 64/2008
Platnosť od 30.04.2008 do30.06.2009
Účinnosť od 01.05.2008 do30.06.2009
Zrušený 264/2009 Z. z. (nepriamo)

159

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe založenej podľa osobitných predpisov1) na zabezpečenie účasti chovateľov hospodárskych zvierat2) (ďalej len „chovateľ“) a pestovateľov poľnohospodárskych plodín2) (ďalej len „pestovateľ“) na poľnohospodárskych výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch (ďalej len „výstava“).

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na výstavy hospodárskych zvierat2a) a na výstavy poľnohospodárskych plodín schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v príslušnom kalendárnom roku okrem sladkovodných rýb.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 2a znejú:

1) § 56 a 221 Obchodného zákonníka.
§ 18 a 20f Občianskeho zákonníka.
§ 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2) Čl.1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).

2a) § 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Dotácia na ocenenie podniku

(1) Dotáciu na ocenenie podniku2b) v súťaži na výstavách schválených ministerstvom na území Slovenskej republiky v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť právnickej osobe1) organizujúcej súťaž.

(2) Ocenenie v súťaži na výstavách možno poskytnúť podniku do výšky podľa osobitných predpisov.2b)

(3) Dotácia podľa odseku 1 sa vypočíta podľa limitu uvedeného v prílohe č. 1a.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je výpočet celkovej hodnoty dotácie na ocenenia na výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1b.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

2b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).“.

4. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku2b) do 100 % oprávnených nákladov.“.

5. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,

b) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu2b) za príslušný fiškálny rok3) a za predchádzajúce dva fiškálne roky.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 325, 28. 10. 2004)“ nahrádza citáciou „Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1535/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).“.

7. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

(1) Dotáciu do 100 % prevádzkových nákladov na založenie a vedenie plemennej knihy4) a plemenárskej evidencie5) možno poskytnúť uznanej chovateľskej organizácii6) alebo poverenej plemenárskej organizácii7) podľa počtu novozapísaných hospodárskych zvierat za predchádzajúci kalendárny rok. Dotáciu možno poskytnúť formou sadzby na jedno novozapísané hospodárske zviera príslušného druhu a plemena v plemennej knihe, ktorá sa uverejňuje do 31. januára príslušného kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpis z plemennej knihy alebo plemenárskej evidencie o počte novozapísaných hospodárskych zvierat za predchádzajúci kalendárny rok,

b) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.“.

8. V § 8 ods. 1 sa slová „chovateľovi v súlade s osobitným predpisom“ nahrádzajú slovom „podniku“.

9. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.“.

10. V § 9 ods. 1 sa slová „chovateľovi podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovom „podniku“.

11. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.“.

12. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠9a

Dotácia na zvýšenú plochu ustajnenia ošípaných

(1) Dotáciu na zvýšenú plochu ustajnenia ošípaných možno poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku chovateľovi.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zvýšenú najmenšiu plochu jedného ustajňovacieho miesta pre jednu ošípanú najmenej o 5 %.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou sadzby na jedno ustajňovacie miesto, ktorú uverejňuje ministerstvo do 31. mája príslušného kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9a,

b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o skutočnej kapacite objektov pre chov ošípaných podľa kategórií a o priemernom počte chovaných ošípaných v príslušnom kalendárnom roku,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri zvierat.12a)

§ 9b

Dotácia na zlepšenie životných podmienok ošípaných

(1) Dotáciu na zlepšenie životných podmienok ošípaných možno poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku podniku,3) ktorému ministerstvo uznalo šľachtiteľský chov alebo ktorému uznaná chovateľská organizácia12b) uznala rozmnožovací chov ošípaných.12)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na

a) ošetrovanie kŕmnych zmesí viazačmi toxínov plesní,

b) ohrev vody na napájanie ošípaných,

c) vyhrievanie ležovísk pre ciciaky a odstavčatá.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou sadzby, ktorá sa uverejňuje do 31. mája príslušného kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 2 písm. a) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9b,

b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o priemernom počte chovaných ošípaných v príslušnom kalendárnom roku a o zabezpečení viazačov toxínov plesní v kŕmnych zmesiach,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 2 písm. b) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9c,

b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o priemernom počte chovaných ošípaných v príslušnom kalendárnom roku a o zabezpečení ohrevu vody na napájanie ošípaných,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

(6) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 2 písm. c) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9d,

b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o priemernom počte chovaných ošípaných podľa kategórií v príslušnom kalendárnom roku a o zabezpečení vyhrievania ležovísk pre ciciaky a odstavčatá,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

12a) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.

12b) § 6 ods. 5 zákona č. 194/1998 Z. z.“.

13. § 10 až 15 vrátane nadpisov znejú:

㤠10

Dotácia na včelstvá

(1) Dotáciu možno poskytnúť podniku3) na päť a viac včelstiev.

(2) Dotáciu na včelstvá podľa odseku 1 možno poskytnúť do 250 Sk na jedno včelstvo evidované v centrálnom registri zvierat12a) k 31. máju príslušného kalendárneho roka.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet dotácie na stav včelstiev podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10,

b) potvrdenie o počte včelstiev evidovaných v centrálnom registri zvierat k 31. máju príslušného kalendárneho roka vydané Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu,

c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 11

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na poľnohospodárskych plodinách

(1) Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami13) na poľnohospodárskych plodinách v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je pestovateľ poistený proti prírodným katastrofám na príslušných poľnohospodárskych plodinách, na ktorých strata vznikla,

b) 40 % straty, ak nie je pestovateľ poistený proti prírodným katastrofám na príslušných poľnohospodárskych plodinách, na ktorých strata vznikla.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť pestovateľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku prírodnej katastrofy predloží Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len “platobná agentúra) oznámenie o poškodení poľnohospodárskych plodín prírodnou katastrofou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 11.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.14)

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškodených poľnohospodárskych plodín prírodnou katastrofou, zloženej z jedného zástupcu platobnej agentúry a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva (ďalej len „kontrolný ústav“),

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené prírodnou katastrofou na príslušných poľnohospodárskych plodinách, ak je pestovateľ poistený.

§ 12

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na hospodárskych zvieratách

(1) Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na hospodárskych zvieratách v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je chovateľ poistený proti prírodným katastrofám na hospodárskych zvieratách, na ktorých vznikla strata,

b) 40 % straty, ak nie je chovateľ poistený proti prírodným katastrofám na hospodárskych zvieratách, na ktorých vznikla strata.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť chovateľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku prírodnej katastrofy predloží platobnej agentúre oznámenie o strate na hospodárskych zvieratách spôsobenej prírodnou katastrofou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 12.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie hospodárskych zvierat, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa, že tieto hospodárske zvieratá nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke straty na hospodárskych zvieratách spôsobenej prírodnou katastrofou, zloženej z jedného zástupcu platobnej agentúry a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené prírodnou katastrofou na hospodárskych zvieratách, ak je chovateľ poistený.

§ 13

Dotácia na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách

(1) Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami15) na poľnohospodárskych plodinách v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 80 % straty vypočítanej podľa osobitného predpisu16) zníženej o poistné plnenie, ak je pestovateľ poistený proti nepriaznivým poveternostným udalostiam, ktoré spôsobili stratu na príslušnej poľnohospodárskej plodine,

b) 25 % straty vypočítanej podľa osobitného predpisu,16) ak nie je pestovateľ poistený proti nepriaznivým poveternostným udalostiam, ktoré spôsobili stratu na príslušnej poľnohospodárskej plodine.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť pestovateľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku straty predloží platobnej agentúre oznámenie o poškodení poľnohospodárskych plodín nepriaznivou poveternostnou udalosťou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 13.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškodených poľnohospodárskych plodín nepriaznivou poveternostnou udalosťou, zloženej zo zástupcu platobnej agentúry a kontrolného ústavu,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami na príslušných poľnohospodárskych plodinách, ak je pestovateľ poistený.

§ 14

Dotácia na úhradu straty na hospodárskych zvieratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na hospodárskych zvieratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opatrenia podľa osobitného predpisu17) možno poskytnúť chovateľovi do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty.

(2) Výpočet straty podľa osobitného predpisu18) je obsahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o nariadených opatreniach na ochorenia hospodárskych zvierat chorobami uvedenými v osobitnom predpise,19)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie hospodárskych zvierat, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa, že tieto hospodárske zvieratá nemá poistené.

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené chorobami na hospodárskych zvieratách, ak je chovateľ poistený.

§ 15

Dotácia na úhradu straty na plodinách v dôsledku vyhláseného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného opatrenia20) možno poskytnúť pestovateľovi do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty.

(2) Výpočet straty podľa osobitného predpisu18) je obsahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) vyhláseného opatrenia na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov,21)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené ochoreniami poľnohospodárskych plodín, ak je pestovateľ poistený.“.

14. V § 16 odsek 1 znie:

(1) Dotáciu na platby poistného v poľnohospodárstve možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do 50 % ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami na poľnohospodárskych plodinách, hospodárskych zvieratách alebo ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách, škodlivými organizmami a škodlivými činiteľmi,22) ochoreniami hospodárskych zvierat chorobami uvedenými v osobitnom predpise.23)“.

15. V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slová „osobitného predpisu25)“ vkladajú slová „za príslušný fiškálny rok a“ a slovo „kalendárne“ sa nahrádza slovom „fiškálne“.

16. V § 18 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa odseku 2 písm. a) až d), j) a k)“.

17. V § 19 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa odseku 2 písm. a) až d), j) a k)“.

18. V § 22 odsek 1 znie:

(1) Dotáciu na platby poistného na lesné porasty alebo reprodukčný materiál37) v lesných škôlkach možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa25) do 50 % ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli alebo ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli.“.

19. V § 24 ods. 3 písm. b) sa za slová „osobitného predpisu25)“ vkladajú slová „za príslušný fiškálny rok a“ a slovo „kalendárne“ sa nahrádza slovom „fiškálne“.

20. § 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:

㤠25

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach

(1) Dotáciu možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach40) v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je obhospodarovateľ lesa poistený proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým poveternostným udalostiam na príslušných lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach,

b) 40 % straty, ak nie je obhospodarovateľ lesa poistený proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým poveternostným udalostiam na príslušných lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku prírodnej katastrofy predloží oznámenie o strate na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobenej prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 27.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie lesných porastov alebo reprodukčného materiálu v lesných škôlkach, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie obhospodarovateľa lesa, že lesné porasty alebo reprodukčný materiál v lesných škôlkach nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškodených lesných porastov a reprodukčného materiálu v lesných škôlkach prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou, zloženej z jedného zástupcu platobnej agentúry a obvodného lesného úradu,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach.

Dotácie v rybnom hospodárstve

§ 26

Dotácia na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na rybách41) v dôsledku nariadeného opatrenia podľa osobitného predpisu17) možno poskytnúť chovateľovi rýb do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty.

(2) Výpočet straty podľa odseku 1 je obsahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o nariadených opatreniach na ochorenia rýb na choroby podľa osobitného predpisu,19)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie rýb, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa rýb, že ryby nemá poistené,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené chorobami rýb.".

21. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a

Dotácia na úhradu straty na rybách spôsobenej prírodnými katastrofami

(1) Dotáciu na úhradu straty na rybách spôsobenej prírodnými katastrofami v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť chovateľovi rýb do

a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty, ak je chovateľ rýb poistený proti prírodným katastrofám, ktoré spôsobili stratu na príslušnom druhu rýb,

b) 40 % straty, ak nie je chovateľ rýb poistený proti prírodným katastrofám, ktoré spôsobili stratu na príslušnom druhu rýb.

(2) Výpočet straty podľa odseku 1 je obsahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) osvedčenia na chov rýb,41a)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie rýb alebo čestné vyhlásenie chovateľa rýb, že ryby nemá poistené,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené na rybách prírodnou katastrofou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

41a) § 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.“.

22. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb

(1) Dotáciu na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb42) možno poskytnúť podniku.2b)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na chov rýb osvedčených ministerstvom na jedno generačné stádo toho istého druhu, najmenej 150 ks v jednej prevádzke podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka do

a) 350 000 Sk na pstruha potočného,

b) 350 000 Sk na pstruha dúhového,

c) 480 000 Sk na lipňa tymianového.

(3) Vyprodukovaná násada generačným stádom musí v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka dosiahnuť najmenej 100 000 ks.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kópia osvedčenia na chov rýb,

b) výpočet dotácie na chov vybraných druhov rýb podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 28,

c) potvrdenie veterinárneho lekára o veterinárnom dohľade nad prevádzkou,

d) kópia dokladu o vedení základného stáda v investičnom majetku alebo kópia skladovej karty,

e) zoznam účtovných dokladov potvrdzujúcich odpredaj násad na zarybnenie na území Slovenskej republiky alebo vnútropodnikový presun požadovaného počtu násad vyprodukovaných generačným stádom v danom období,

f) potvrdenie odberateľa násad o použití násad na zarybnenie,

g) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu2b) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.“.

23. V § 28 ods. 3 písm. a) sa za slovo „preukazujúci“ vkladajú slová „vodnú plochu s hospodárskym chovom“ a vypúšťajú sa slová „rozlohu rybničnej plochy“.

24. V § 28 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) doklad preukazujúci vlastnícke právo k rybničnej ploche alebo platnú zmluvu o nájme rybničnej plochy na hospodársky chov rýb,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

25. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a

Dotácia na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb

(1) Dotáciu na eradikáciu a prevenciu ochorení hospodárskych zvierat a rýb možno poskytnúť podniku.2b)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % nákladov na nákup vakcíny alebo ostatných medikačných prípravkov najviac do výšky vypočítanej zo stanovených limitných cien za jednu dávku vakcíny alebo medikačného prípravku, ktoré sa uverejňujú do 31. mája príslušného kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa národného pohotovostného plánu alebo národného programu eradikácie.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kópia schváleného individuálneho eradikačného plánu,

b) zoznam účtovných dokladov o nákupe vakcíny alebo medikačných prípravkov,

c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu2b) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky,

d) výpočet dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 29a.“.

26. § 31 sa vypúšťa.

27. V § 32 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády okrem § 29 a 30 sa predkladajú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 30 platobnej agentúre v príslušnom kalendárnom roku na základe výzvy platobnej agentúry.

(2) Žiadosti podľa § 10 sa predkladajú platobnej agentúre do 30. júna príslušného kalendárneho roka.“.

28. V § 32 ods. 5 písmeno f) znie:

f) kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty,49a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

49a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

29. V § 32 ods. 5 písmeno h) znie:

h) potvrdenie daňového úradu nie staršie ako 30 dní o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok na daniach po lehote splatnosti; čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti; čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti; čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.“.

30. V § 32 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Za oprávnené náklady podľa § 2a, 3, 8, 9, 10, 17, 24, 27 a 29a sa považujú aj náklady, ktoré vznikli od 1. januára príslušného kalendárneho roka do uzavretia zmluvy medzi platobnou agentúrou a žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády.

(8) Za oprávnený náklad sa nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu môže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.49a)“.

31. V § 32 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Za oprávnené náklady podľa § 29a sa považujú aj náklady, ktoré vznikli v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

32. V § 32 ods. 11 sa vypúšťajú slová „a subvencovanú službu podľa § 31“.

33. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2008

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu strát podľa § 11 až 15, 25, 26 a 26a sa predkladajú platobnej agentúre na základe výzvy v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom strata vznikla.

(2) Žiadosť predložená podľa § 27 a 28 sa vybaví podľa tohto nariadenia vlády, len ak žiadateľ doplní chýbajúce údaje do 30. júna 2008.

(3) Dotáciu podľa § 23 možno v roku 2008 poskytnúť aj podľa osobitných predpisov.25)“.

34. Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1a a 1b, ktoré znejú:

„Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Limity ocenení v súťaži

Vzor 01a -1

Limity ocenení v súťaži pestovateľov

Vzor 01a -2

Príloha č. 1b k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet celkovej hodnoty ocenení na výstave

Vzor 01b“.

35. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov

Vzor 02“.

36. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet celkovej dotácie

Vzor 04“.

37. Vypúšťa sa príloha č. 3.

38. Za prílohu č. 9 sa vkladajú prílohy č. 9a až 9e, ktoré znejú:

„Príloha č. 9a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet celkovej hodnoty dotácie za zvýšenú minimálnu plochu

Vzor 09a

Príloha č. 9b k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet dotácie za ošetrovanie kŕmnych zmesí viazačmi toxínov plesní

Vzor 09b

Príloha č. 9c k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet dotácie za ohrev vody na napájanie ošípaných

Vzor 09c

Príloha č. 9d k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet dotácie za vyhrievanie ležovísk

Vzor 09d“.

39. Príloha č. 10 znie:

„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 369/2007 z. z.

VZOR

Výpočet dotácie na stav včestiev

Vzor 10“.

40. Príloha č. 29 znie:

„Príloha č. 29 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET PREDPOKLADANEJ DOTÁCIE NA CHOV RÝB

Vzor 29“.

41. Za prílohu č. 29 sa vkladá príloha č. 29a, ktorá znie:

„Príloha č. 29a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET DOTÁCIE NA ERADIKÁCIU A PREVENCIU OCHORENÍ ZVIERAT ALEBO RÝB

Vzor 29a“.

42. Príloha č. 30 znie:

„Príloha č. 30 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Vzor 30“.

43. Príloha č. 31 znie:

„Príloha č. 31 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore a rozvoji vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006), nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. 12. 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006) a nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. 12. 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).

6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené