Nariadenie vlády č. 152/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby

Čiastka 62/2008
Platnosť od 29.04.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.

152

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008

o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády v súlade s osobitným predpisom1) upravuje podmienky

a) výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálnej platby (ďalej len „opatrenie“),

b) poskytovania lesnícko-environmentálnej platby (ďalej len „platba“).

§ 2

Opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia:

a) zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov,

b) ochrana biotopov vybraných druhov vtákov.

§ 3

(1) Podopatrenia podľa § 2 možno realizovať na lesných pozemkoch vedených v evidencii lesných pozemkov.2)

(2) Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať na lesných pozemkoch

a) vo vyhlásených chránených vtáčích územiach,3) na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov vyznačené Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana prírody“),

b) ak sa nachádzajú v územiach európskeho významu vyhlásených za chránené územie alebo zónu chráneného územia4) a nie sú zaradené do 5. stupňa ochrany,

c) nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území.5)

(3) Ohrozené druhy vtákov na účely tohto nariadenia vlády sú:

a) dutinové hniezdiče, a to žlna sivá, ďateľ čierny, ďateľ prostredný, ďateľ bielochrbtý, ďateľ trojprstý, muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký, ďateľ veľký, ďateľ malý a žltochvost hôrny,

b) lesné kurovité druhy, a to tetrov hlucháň a tetrov hoľniak.

(4) Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú štátnou ochranou prírody vyznačené hniezdne lokality bociana čierneho, včelára lesného, haje tmavej, haje červenej, orliaka morského, hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, orla kráľovského, orla skalného, orla myšiakovitého, sokola rároha, sokola sťahovavého, výra skalného, kuvika vrabčieho, sovy dlhochvostej a kuvika kapcavého.

(5) Na tom istom lesnom pozemku nemožno kombinovať podopatrenia podľa § 2.

§ 4

(1) Žiadosť o zaradenie do opatrenia (ďalej len „žiadosť“) môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre6) (ďalej len „agentúra“) podať do 15. mája kalendárneho roka vlastník lesného pozemku alebo právnická osoba, ktorej členmi sú vlastníci lesných pozemkov, alebo fyzická osoba alebo právnická osoba hospodáriaca v lesoch týchto vlastníkov so súhlasom ich vlastníkov (ďalej len „žiadateľ“), ak

a) hospodári najmenej na 1 ha lesného pozemku,

b) sa zaviaže plniť podmienky opatrenia podľa § 7 a 8 počas piatich rokov; tento záväzok môže prevziať iná osoba.7)

(2) Žiadateľom nesmie byť právnická osoba, ktorá spravuje lesné pozemky vo vlastníctve štátu.

(3) Žiadosť sa podáva na obdobie piatich rokov, ktoré začína od 1. januára roku, v ktorom bola žiadosť o zaradenie do opatrenia podaná.

(4) Prílohou žiadosti je

a) zoznam a výmera lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, s ktorými žiadateľ vstupuje do záväzku podľa odseku 1 písm. b),

b) grafická príloha s vyznačením lesných pozemkov podľa písmena a),

c) výpis z lesného hospodárskeho plánu8) týkajúci sa lesných pozemkov podľa písmena a),

d) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ bude plniť podmienky podľa § 7 a 8,

e) osvedčená kópia listu vlastníctva pozemkov, s ktorými žiadateľ vstupuje do záväzku podľa odseku 1 písm. b), ktorá nesmie byť staršia ako tri mesiace.

(5) Žiadosť o platbu podáva žiadateľ každoročne agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka na lesné pozemky podľa § 3, na ktorých hospodári podľa schváleného lesného hospodárskeho plánu.9) Prílohami žiadosti o platbu sú prílohy podľa odseku 4.

(6) Prvú žiadosť o platbu podľa odseku 5 podáva žiadateľ spolu so žiadosťou podľa odseku 1 a identifikačným listom.10)

§ 5

(1) Žiadosť podanú podľa § 4 ods. 1 agentúra zaradí do jednotlivých bodových pásiem.

(2) Prvé bodové pásmo tvoria žiadosti na podopatrenie podľa § 3 ods. 2 písm. a) a na podopatrenie podľa § 3 ods. 4.

(3) Druhé bodové pásmo tvoria žiadosti na podopatrenie podľa § 3 ods. 2 písm. b).

(4) Tretie bodové pásmo tvoria žiadosti na podopatrenie podľa § 3 ods. 2 písm. c).

(5) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po tretie bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná zostupne od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti.

§ 6

(1) Agentúra poskytne žiadateľovi platbu, ak

a) nezistí u žiadateľa porušenie podmienok podľa § 7 ods. 1 a § 8,

b) žiadateľ absolvuje predpísaný školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzku podľa § 4 ods. 1 písm. b) do konca prvého roku, v ktorom záväzok začal plniť.

(2) Ak žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť,11) musí plniť dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky12) a požiadavky na hospodárenie podľa osobitného predpisu.13)

§ 7

(1) Žiadateľ o poskytovanie platby na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov musí spĺňať tieto podmienky:

a) ponechať pri obnovnej ťažbe lesných porastov najmenej päť živých stojacich stromov na 1 ha, ktorých objem dosahuje priemerný objem konkrétnej dreviny v obnovovanej jednotke priestorového rozdelenia lesa uvedenej v lesnom hospodárskom pláne,

b) realizovať pri obnove lesného porastu len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu najviac do 1,5 ha, prípadne hospodársky spôsob výberkový alebo účelový,

c) ponechať najmenej 10 m3 drevnej hmoty/ha ako mŕtve drevo,

d) zvýšiť alebo udržať podiel prirodzenej obnovy drevín zo semena na najmenej 50 %,

e) nepoškodzovať a neodstraňovať hniezdne a dutinové stromy vyznačené štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch; ponechať časť prípravných drevín, a to topoľ osiku, rod breza, vŕbu rakytu a jarabinu vtáčiu na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovnej ťažby, pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 20 %,

f) vylúčiť na lesných pozemkoch používanie prípravkov na ochranu rastlín zverejnených podľa osobitného predpisu,14)

g) používať biologicky odbúrateľný olej,

h) vylúčiť ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov v čase od 1. marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách ohrozených druhov dutinových hniezdičov a lesných kurovitých druhov vyznačených štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch.

(2) Podmienka podľa odseku 1 písm. h) sa vzťahuje na územie zaradené do súvislej európskej sústavy chránených území.

§ 8

Žiadateľ o poskytovanie platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov musí spĺňať tieto podmienky:

a) nezasahovať do vegetačného a pôdneho krytu počas celého roka v okruhu s polomerom 50 m od vyznačeného hniezdneho stromu; vnútorná časť ochrannej zóny je 0,785 ha,

b) vylúčiť v čase rozmnožovania od 16. februára do 31. augusta podľa vybraného druhu vtákov hospodársku činnosť, a to ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov v okruhu s polomerom od 50 m do 300 m od vyznačeného hniezdneho stromu vo všetkých jednotkách priestorového rozdelenia lesa zasiahnutých týmto polomerom; vonkajšia časť ochrannej zóny je 27,475 ha,

c) používať v čase mimo rozmnožovania od 1. septembra do 15. februára podľa vybraného druhu vtákov pri obnove lesných porastov účelový hospodársky spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob a maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu v okruhu s polomerom od 50 m do 300 m od vyznačeného hniezdneho stromu; vonkajšia časť ochrannej zóny je 27,475 ha,

d) dodržiavať vo vonkajšej časti ochrannej zóny podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. a) až g).

§ 9

Platba sa poskytne vo výške

a) 49,23 eura/ha na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov,

b) 46,30 eura/ha na zachovanie priaznivého stavu ostatných lesných biotopov,

c) 55,58 eura/ha na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov.

§ 10

Agentúra zníži platby15) za príslušný kalendárny rok o 20 %, ak zistí, že žiadateľ nedodržal podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a g) a niektorú z podmienok v závislosti od druhu vykonávanej ťažby podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), d), e) a h) a § 8 písm. b) a c).

§ 11

(1) Ak agentúra zistí, že žiadateľ nedodržal podmienku podľa § 8 písm. a), platby za príslušný kalendárny rok a za nasledujúce kalendárne roky neposkytne a žiadateľ je povinný vrátiť16) už poskytnuté platby.

(2) Ak žiadateľ preukáže, že podmienky podľa § 7 ods. 1 a § 8 neboli splnené z vyššej moci,17) agentúra platby nezníži a žiadateľ nemusí vrátiť už poskytnuté platby.


§ 11a

Prechodné ustanovenia

V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v § 9 považujú za sumy v slovenských korunách prepočítané podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.

§ 12

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 13

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 152/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42),

rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 43),

nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),

nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311 29. 11. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

2) § 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

3) § 26 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

4) § 27 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z.

5) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.

6) Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

7) Čl. 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

8) § 40 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.

9) § 40 zákona č. 326/2005 Z. z.

10) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.

11) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

12) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.

13) Čl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

14) § 17 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

15) Čl. 18 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

16) § 31 ods. 7 druhá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené