Nariadenie vlády č. 151/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu

Čiastka 62/2008
Platnosť od 29.04.2008 do31.01.2009
Účinnosť od 01.05.2008 do31.01.2009
Zrušený 20/2009 Z. z.

151

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou

a) prechodnej platby na rajčiaky1) (ďalej len „prechodná platba“),

b) osobitnej platby na ovocie a zeleninu2) (ďalej len „osobitná platba“).

§ 2

Žiadosť o prechodnú platbu a žiadosť o osobitnú platbu môže podať osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť3) na území Slovenskej republiky a ktorá je oprávnená na poskytnutie jednotnej platby na plochu4) (ďalej len „žiadateľ“).

§ 3

(1) Prechodná platba sa poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov v kalendárnom roku, najviac však na výmeru, ktorá je uvedená v zmluve5) s prvým spracovateľom,6) ktorý je zaradený na zozname schválených prevádzkovateľov pre príslušný kalendárny rok zverejnenom7) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Zmluva podľa odseku 1 obsahuje okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise8) najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie podľa odseku 4 v tonách. Ak zmluvu uzatvára uznaná organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov,9) v zmluve sa osobitne uvedie najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie podľa odseku 4 za každého žiadateľa.

(3) Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) upraví sumu prechodnej platby podľa osobitných predpisov,10) ak

a) žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,11)

b) na základe vykonaných kontrol zistí rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú uviedol v žiadosti o prechodnú platbu.

(4) Žiadateľ je povinný dodať prvému spracovateľovi najmenej množstvo rajčiakov zodpovedajúce násobku výmery rajčiakov a minimálnej úrode 20 t/ha. Po dodaní zodpovedajúceho množstva rajčiakov je prvý spracovateľ povinný bezodkladne vystaviť žiadateľovi písomné potvrdenie o dodaní rajčiakov. Žiadateľ predloží agentúre potvrdenie o dodaní rajčiakov do 30. novembra príslušného kalendárneho roka. Potvrdenie o dodaní rajčiakov obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, dodané množstvo rajčiakov, označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa.

§ 4

(1) Osobitná platba sa poskytne na výmeru, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina uvedená v prílohe č. 1 a ktorú žiadateľ uviedol v prílohe žiadosti o jednotnú platbu na plochu podľa osobitného predpisu12) v roku 2007.

(2) Agentúra upraví sumu osobitnej platby podľa osobitných predpisov,10) ak žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky.11)

§ 5

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť o prechodnú platbu a žiadosť o osobitnú platbu agentúre do 15. mája kalendárneho roka spolu so žiadosťou o jednotnú platbu na plochu.13)

(2) Prílohou žiadosti o prechodnú platbu je overená kópia zmluvy podľa § 3 ods. 1.

(3) Suma prechodnej platby a suma osobitnej platby určená podľa osobitných predpisov14) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.


§ 6

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 151/2008 Z. z.

OVOCIE A ZELENINA, NA KTORÉ SA POSKYTUJE OSOBITNÁ PLATBA

– melóny,

– iné trvalé kultúry (drobné ovocie),

– kel kučeravý,

– kapusta,

– karfiol,

– kaleráb,

– ostatná zelenina rodu Brassica,

– hlávkový šalát,

– mrkva,

– okrúhlica,

– šalátová repa (cvikla),

– zeler,

– reďkev,

– hadí mor španielsky,

– koreňová zelenina (ostatná),

– cibuľa,

– šalotka,

– cesnak,

– pór,

– ostatná cesnakovitá zelenina,

– tymian,

– bazalka,

– medovka,

– mäta,

– pamajorán obyčajný (oregano),

– rozmarín,

– šalvia,

– rajčiaky,

– uhorky,

– poľná zelenina,

– strukoviny na potravinárske využitie,

– zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované,

– zelenina a iné záhradné plodiny pod sklom alebo fóliou,

– ovocné sady (registrovaná plocha sadov).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 151/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

rozhodnutia Rady (ES) č. 2004/281/ES z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 ustanovujúce spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov a ktorým sa spomínané nariadenie upravuje z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 a ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre systém jednotnej platby na plochu, stanovené v uvedenom nariadení (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 093, 30. 3. 2004).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania krížového plnenia, modulácie a integrovaného administratívneho a kontrolného systému stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o vyplácanie podpory (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, pokiaľ ide o orechy (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, pokiaľ ide o odrody konope pestované na vlákno oprávnené na priame platby (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. L 116, 29. 4. 2006).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20.11. 2004) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004, pokiaľ ide o podmienky obdržania platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 794/2005 z 26. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 134, 27. 5. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2808/98, pokiaľ ide o stanovenie rozhodujúcej skutočnosti výmenného kurzu pre pomoci, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, pokiaľ ide o orechy (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 660/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 143bc nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

2) Čl. 143bb nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

3) Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

4) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

5) Čl. 171da nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.

6) Čl. 171d písm. c) nariadenia (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.

7) Čl. 171db ods. 4 nariadenia (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.

8) Čl. 171da ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.

9) Hlava III nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007).

10) Napríklad čl. 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení, čl. 138 nariadenia (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

11) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.

12) § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

13) § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

14) Napríklad čl. 45 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005), čl. 68b, ods. 3 a 4, 143bb, 143bc a príloha č. VII nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené