Nariadenie vlády č. 150/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

(v znení č. 402/2008 Z. z.)

Čiastka 62/2008
Platnosť od 29.04.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.

150

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008

o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky

a) zaradenia do opatrenia na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „prvé zalesnenie“),

b) poskytovania platieb na prvé zalesnenie.

§ 2

(1) Platbu na prvé zalesnenie možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.1)

(2) Platba na prvé zalesnenie sa poskytne na poľnohospodársku pôdu,

a) ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov2) a posledné dva roky bola poľnohospodársky využívaná,

b) ktorej výmera je najviac 10 ha a najmenej 0,5 ha súvislej plochy, pričom jej kratšia strana musí merať viac ako 50 m,

c) ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí s prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny.3)

(3) Poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie musí byť zalesnená najneskôr do 31. októbra nasledujúceho roka po podaní žiadosti o zaradenie do opatrenia na prvé zalesnenie (ďalej len „žiadosť o zaradenie“), pričom v tomto roku žiadateľ nemôže na túto pôdu požiadať o platby podľa osobitných predpisov.4)

(4) Platby podľa odseku 1 nemožno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu zaradenú do navrhovaných chránených vtáčích území,5) do území európskeho významu6) a do súvislej európskej sústavy chránených území.7)

§ 3

(1) Žiadosť o zaradenie môže podať len osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť8) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „žiadateľ“), ktorou je

a) vlastník poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie,

b) nájomca poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie, za podmienky súhlasu jej vlastníka,

c) združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou,

d) združenie nájomcov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou, za podmienky súhlasu jej vlastníka.

(2) Žiadosť o zaradenie predkladá žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre9) (ďalej len „agentúra“) do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.10)

(3) Prílohou k žiadosti o zaradenie je

a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ požaduje zaradiť do opatrenia na prvé zalesnenie, druh a počet lesných drevín použitých na zalesnenie podľa projektu starostlivosti o lesný pozemok,11)

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) vyjadrenie obvodného lesného úradu o vhodnosti navrhovaného drevinového zloženia a o pôvode reprodukčného materiálu použitého na zalesnenie pozemku,

d) vyjadrenie obvodného pozemkového úradu, že sa v čase podania žiadosti o zaradenie nevykonáva konanie o pozemkových úpravách.

(4) Žiadosť o zaradenie agentúra zaradí do jednotlivých bodových pásiem.

(5) Do prvého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy s prevažujúcou výmerou dielu pôdneho bloku s nižším kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky.

(6) Do druhého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy patriacej celou výmerou alebo čiastočne do znevýhodnených oblastí.12)

(7) Do tretieho bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy nadväzujúcej na existujúci lesný porast.

(8) Do štvrtého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie, ak ide o žiadosť, ktorá nie je zaradená v prvom, druhom a ani v treťom bodovom pásme.

(9) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po štvrté bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykonáva zostupne od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti. Zaradenie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 5 sa vykoná od najvyššieho kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky po najnižšiu.

§ 4

(1) Žiadosť o platbu13) na založenie lesného porastu na poľnohospodárskej pôde14) (ďalej len „žiadosť o platbu na založenie“) predkladá žiadateľ agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(2) Prílohou k žiadosti o platbu na založenie je rozhodnutie o zmene druhu pozemku,15) ktoré žiadateľ predkladá pri prvej žiadosti o platbu na založenie, a osvedčená kópia listu vlastníctva.

(3) Prílohou k prvej žiadosti o platbu na založenie podľa § 2 ods. 2 písm. a) sú doklady preukazujúce oprávnenosť nákladov vynaložených na zalesnenie,16) ktoré žiadateľ predloží najneskôr do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.

(4) Žiadosť o platbu na udržiavanie zalesneného pozemku17) (ďalej len „žiadosť o platbu na udržiavanie“) podáva žiadateľ agentúre každoročne počas piatich rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia, do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(5) Žiadosť o platbu na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti18) (ďalej len „žiadosť o platbu na pokrytie straty“) podáva žiadateľ agentúre každoročne počas 15 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia, do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(6) Žiadateľom o platbu na udržiavanie a na pokrytie straty nemôže byť subjekt podľa osobitného predpisu.19)

(7) Žiadosť o platbu podľa § 2 ods. 1 podanú po termíne uvedenom v § 4 ods. 1 agentúra odmietne alebo platbu zníži podľa osobitného predpisu.20)

§ 5

(1) Platby na prvé zalesnenie sa poskytnú v doloženej sume, najviac v sume uvedenej v prílohe č. 1, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 2 a 3 a

a) dodržiava výmeru zalesneného pozemku uvedenú v žiadosti podľa § 3 ods. 3 písm. a) 15 rokov,

b) použije na založenie lesného porastu druh a počet lesných drevín podľa § 3 ods. 3 písm. a) na ploche uvedenej v žiadosti,

c) zabezpečí, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 %, pričom ich druhové zloženie musí zostať zachované,

d) zabezpečí, aby do konca päťročného záväzku bol lesný porast zabezpečený podľa osobitného predpisu21) bez výrazného poškodenia, dostatočne sa prispôsobil podmienkam stanovišťa a mal znateľný výškový prírastok.

(2) Ak žiadateľ súčasne obhospodaruje poľnohospodársku pôdu, musí plniť v celom poľnohospodárskom podniku22) dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky23) a zákonné požiadavky na riadenie.24)

§ 6

Sumy platieb na prvé zalesnenie sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 7

(1) Agentúra zníži platbu, ak

a) žiadateľ nesplní podmienku25) uvedenú v § 5 ods. 2,

b) zistí na základe vykonaných kontrol rozdiely26) medzi skutočnou výmerou zalesneného pozemku a výmerou, ktorú uviedol v žiadosti.

(2) Ak agentúra zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, a skutočnou výmerou a k rozdielu došlo z dôvodu vykonania reštitúcie27) alebo z dôvodu vykonania pozemkových úprav,28) platby za príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky trvania záväzku zníži primerane k zistenému rozdielu výmery.

(3) Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 5 ods. 1 písm. c) tak, že v prvom roku po zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne pod

a) 80 %, žiadateľ je povinný vrátiť29) 20 % poskytnutej platby na založenie,

b) 70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej platby na založenie,

c) 60 %, žiadateľovi platbu neposkytne alebo žiadateľ vráti už poskytnutú platbu na založenie.

(4) Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 5 ods. 1 písm. c) tak, že v druhom až piatom roku po zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne pod

a) 80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20 % poskytnutej platby na udržiavanie,

b) 70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej platby na udržiavanie,

c) 60 %, žiadateľ vráti už poskytnutú platbu na udržiavanie.

(5) Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu na udržiavanie.

(6) Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. a) v šiestom až pätnástom roku trvania záväzku, zníži platby primerane k zistenému rozdielu výmery. Žiadateľ je súčasne povinný vrátiť platbu na pokrytie straty a agentúra zníži platbu za príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky trvania záväzku primerane k zistenému rozdielu výmery.

(7) Agentúra nezníži platbu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a nepožiada o vrátenie už poskytnutých platieb, ak žiadateľ preukáže, že podmienky záväzku neboli splnené z vyššej moci30) alebo z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.31)

§ 7a

V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 1 považujú za sumy v slovenských korunách prepočítané podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.

§ 8

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 150/2008 Z. z.

SUMY PLATIEB NA PRVÉ ZALESNENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

1. Najvyššia platba na založenie lesného porastu sa stanovuje na

a) 1 896 eur/ha, ak poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie je zaradená do znevýhodnených oblastí,

b) 1 659 eur/ha, ak poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie nie je zaradená do znevýhodnených oblastí.

2. Platba na ošetrovanie zalesneného pozemku sa stanovuje na 649 eur/ha ročne na päť rokov.

3. Platba na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti na zalesnenom pozemku na obdobie najviac pätnásť rokov sa stanovuje ročne na

a) 395 eur/ha pre žiadateľov poľnohospodárov,1)

b) 150 eur/ha pre ostatné osoby.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 150/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42),

rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),

nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 34) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 1360/2005 z 18. augusta 2005 (Ú. v. EÚ, L 214, 19. 8. 2005).

3. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 43 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

2) § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

3) § 2 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 579/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

5) § 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

6) § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.

7) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.

8) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

9) § 6 zákona č. 543/2007 Z. z.

10) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

11) § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 579/2007 Z. z.

13) Čl. 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

14) Čl. 43 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.

15) § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z.

16) Čl. 31 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

17) Čl. 43 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.

18) Čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.

19) Čl. 43 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.

20) Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

21) § 20 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

22) Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

23) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

24) Čl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.

25) Čl. 51 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006.

26) Čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006.

27) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.

28) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

29) § 31 ods. 7 druhá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30) Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006.

31) Čl. 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006.

1) Čl. 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené