Oznámenie č. 148/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska

Čiastka 61/2008
Platnosť od 26.04.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2008.

148

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. apríla 2008 č. MF/11881/2008-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska (oznámenie č. 608/2005 Z. z.).

Týmto doplnením opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska sa ustanovuje ako šiesty operačný segment Národnej banky Slovenska dohľad nad finančným trhom a ustanovuje sa, do akého dňa sa postupuje podľa predmetného opatrenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené