Nariadenie vlády č. 147/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde

(v znení č. 401/2008 Z. z.)

Čiastka 61/2008
Platnosť od 26.04.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.

147

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008

o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády podľa osobitného predpisu1) upravuje podmienky poskytovania platby v územiach európskeho významu2) (ďalej len „platba“) na poľnohospodárskej pôde.

§ 2

(1) Platbu možno poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „žiadateľ), ktorá hospodári na poľnohospodárskej pôde v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v štvrtom a piatom stupni ochrany3) (ďalej len „poľnohospodárska pôda“).

(2) Ak sa pôdny blok4) alebo diel pôdneho bloku5) nachádza len na časti územia zaradeného do Národného zoznamu území európskeho významu,6) platba sa poskytne len na túto časť.

(3) Platba na 1 ha trvalého trávnatého porastu je 80,33 eura ročne. Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, celková výška platby sa prepočíta na slovenské koruny kurzom podľa osobitného predpisu.6a)

§ 3

(1) Žiadosť o platbu7) môže podať žiadateľ, ktorý

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť8) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v území európskeho významu, vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov v druhu pozemku trvalý trávny porast, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom,

b) dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,9)

c) hospodári podľa požiadaviek na hospodárenie ustanovených osobitným predpisom10) na celej ploche poľnohospodárskeho podniku,11)

d) sa zaviaže čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena a) v území európskeho významu najmenej päť rokov od poskytnutia prvej platby.

(2) Žiadateľ podáva žiadosť o platbu ako súčasť jednotnej žiadosti12) spolu s identifikačným listom13) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“).

(3) Žiadosť o platbu sa podáva agentúre každoročne do 15. mája príslušného kalendárneho roka počas trvania záväzku podľa odseku 1 písm. d).

(4) Prílohou k žiadosti o platbu je

a) zoznam dielov pôdnych blokov zaradených do oblastí územia európskeho významu s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) čestné vyhlásenie podľa odseku 1 písm. d).

§ 4

Žiadateľ o platbu na poľnohospodársku pôdu musí na ploche podľa § 3 ods. 1 písm. a) spĺňať tieto podmienky:

a) neaplikovať prípravky na ochranu rastlín ani dodatkové hnojivá; povolené je len hnojenie exkrementmi pasúcich sa zvierat,

b) zabezpečiť pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení len do veľkosti stáda pod 30 veľkých dobytčích jednotiek,

c) pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera,

d) zabezpečiť, aby pôdne bloky alebo ich diely boli kosené od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane; termín kosby podľa typu biotopu určí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Agentúra platbu zníži alebo zamietne,14) ak

a) žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,

b) sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

(2) Platbu podľa § 2 ods. 3 možno znížiť15) žiadateľovi o 10 % za nedodržanie každej podmienky uvedenej v § 4.

(3) Platbu nemožno poskytnúť na dieloch pôdnych blokov, na ktorých žiadateľ vykonáva agroenvironmentálne záväzky.16)

§ 6

(1) Ak žiadateľ poruší záväzok podľa § 3 ods. 1 písm. d), je povinný vrátiť agentúre poskytnutú platbu.

(2) Žiadateľ poskytnutú platbu podľa odseku 1 nevráti, ak

a) nastali prípady vyššej moci,17)

b) ide o prípad podľa osobitného predpisu,18)

c) došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskej pôdy do Národného zoznamu území európskeho významu.

(3) Ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. b) po schválení platby, je povinný ju vrátiť.19)

§ 7

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 147/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 42),

– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 43),

– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

– Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),

– nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007),

– nariadenia (ES) č. 146/2008 zo 14. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21. 2. 2008).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení:

– nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia (ES) č. 146/2008 zo 14. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21. 2. 2008).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44 v znení:

– nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 972/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21. 8. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1550/2007 z 20. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 145/2008 z 19. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23.12. 2006) v znení:

– nariadenia Komisie (ES) č. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23.12. 2006) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

2) § 27 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

3) § 15 a 16 zákona č. 543/2002 Z. z.

4) § 2 písm. c) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

5) § 2 písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z.

6) § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.

6a) Čl. 7 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia ( Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 873/2007 z 24. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).

7) Čl. 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

8) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

9) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.

10) Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

11) Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

12) Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

13) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

14) Čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12. 2006) v platnom znení.
Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

15) Čl. 18 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

16) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21.10. 2005) v platnom znení.

17) Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

18) Čl. 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v platnom znení.

19) § 31 ods. 7 druhá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené