Nariadenie vlády č. 146/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku

(v znení č. 398/2008 Z. z.)

Čiastka 61/2008
Platnosť od 26.04.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.

146

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008

o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v územiach európskeho významu1) na lesnom pozemku2) (ďalej len „platba“) podľa osobitného predpisu.3)

§ 2

(1) Platbu možno poskytnúť osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu4) (ďalej len „žiadateľ“) na lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov,5) ktorý sa nachádza v území európskeho významu v piatom stupni ochrany,6) na ktorom platí zákaz zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť pôdny a vegetačný kryt (ďalej len „lesný pozemok“).

(2) Na platbu podľa odseku 1 nemá nárok žiadateľ, pre ktorého orgán ochrany prírody určil osobitné podmienky7) umožňujúce zásah do lesného porastu a poškodenie pôdneho a vegetačného krytu.

§ 3

(1) Žiadosť o platbu môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom8) žiadateľ, ktorý

a) vlastní najmenej 1 ha lesného pozemku,

b) sa zaviaže plniť podmienky podľa § 4 počas piatich rokov.

(2) Prílohou k žiadosti o platbu je

a) zoznam a výmera lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov,

b) grafická príloha s vyznačením využívaného lesného pozemku,

c) potvrdenie orgánu ochrany prírody, že žiadateľ nemá ustanovené osobitné podmienky podľa § 2 ods. 2,

d) výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej príslušným lesným úradom.

§ 4

(1) Žiadateľovi sa každoročne poskytne platba na 1 ha lesného pozemku v sume podľa § 5, ak nezasahuje do lesného porastu a nepoškodzuje vegetačný a pôdny kryt.

(2) Ak žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť,9) musí plniť dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky10) a požiadavky na hospodárenie podľa osobitného predpisu.11)

§ 5

Suma platby na 1 ha lesného pozemku je 40,06 eura.

§ 6

(1) Agentúra neposkytne platbu za príslušný kalendárny rok a za nasledujúce kalendárne roky, ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa § 4 ods. 1.

(2) Agentúra platbu za príslušný kalendárny rok zníži alebo zruší,12) ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa § 4 ods. 2.

(3) Poskytnutá platba sa nevráti, ak

a) nastali prípady vyššej moci,13)

b) došlo k zrušeniu zaradenia lesného pozemku do súvislej európskej sústavy chránených území,14)

c) došlo k zmene zaradenia lesného pozemku do nižšieho stupňa ochrany,

d) nastane prípad podľa osobitného predpisu.15)

§ 6a

V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa suma v eurách uvedená v § 5 považuje za sumu v slovenských korunách prepočítanú podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 146/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 42),

– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 43),

– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

– Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),

– nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení:

– nariadenia Komisie (ES) č. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311 29. 11. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

3) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

4) Čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

5) § 4 zákona č. 326/2005 Z. z.

6) § 16 zákona č. 543/2002 Z. z.

7) § 16 ods. 2 a § 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

9) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

10) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.

11) Čl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

12) Čl. 18 a 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

13) Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

14) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Čl. 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené