Nariadenie vlády č. 145/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky

Čiastka 61/2008
Platnosť od 26.04.2008 do31.12.2011
Účinnosť od 01.05.2008 do31.12.2011
Zrušený 481/2011 Z. z.

OBSAH

145

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008,

ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer v regióne NUTS 2 nesmie počas čerpania investičnej pomoci prekročiť tieto hodnoty:

a) SK04 Východné Slovensko, Košický kraj 50 %,

b) SK04 Východné Slovensko, Prešovský kraj 50 %,

c) SK03 Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj 50 %,

d) SK03 Stredné Slovensko, Žilinský kraj 50 %,

e) SK02 Západné Slovensko, Trnavský kraj 40 %,

f) SK02 Západné Slovensko, Trenčiansky kraj 40 %,

g) SK02 Západné Slovensko, Nitriansky kraj 40 %.

(2) Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer v časti regiónu NUTS 2 SK01 Bratislavský kraj nesmie počas čerpania investičnej pomoci prekročiť tieto hodnoty:

a) LAU1-102 okres Bratislava II 10 %,

b) LAU1-103 okres Bratislava III 10 %,

c) LAU1-104 okres Bratislava IV 10 %,

d) LAU2-529435 Bratislava – mestská časť Čunovo 10 %,

e) LAU2-529443 Bratislava – mestská časť Jarovce 10 %,

f) LAU2-529494 Bratislava – mestská časť Rusovce 10 %,

g) LAU1-106 okres Malacky 10 %,

h) LAU1-108 okres Senec 10 %.

(3) Ak je investičný zámer okrem veľkých investičných projektov1) realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom,2) maximálna intenzita investičnej pomoci podľa odsekov 1 a 2 sa zvyšuje pre malé podniky o 20 % a pre stredné podniky o 10 %.

§ 2

(1) Maximálna intenzita investičnej pomoci pre veľký investičný projekt, ktorého hodnota oprávnených nákladov presahuje 50 miliónov eur a nepresahuje 100 miliónov eur, je 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 1 a 2 pre časť oprávnených nákladov, ktorých hodnota presahuje 50 miliónov eur; na prepočet oprávnených nákladov sa použije platný kurz Národnej banky Slovenska ku dňu vydania potvrdenia, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa § 11 ods. 1 zákona.

(2) Maximálna intenzita investičnej pomoci pre veľký investičný projekt, ktorého hodnota oprávnených nákladov presahuje 100 miliónov eur, je 34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 1 a 2 pre časť oprávnených nákladov, ktorých hodnota presahuje 100 miliónov eur; na prepočet oprávnených nákladov sa použije platný kurz Národnej banky Slovenska ku dňu oznámenia investičnej pomoci Európskej komisii podľa § 13 ods. 4 zákona.

§ 3

(1) Ustanovenie § 1 ods. 1 sa použije, ak bolo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2013.

(2) Ustanovenie o maximálnej intenzite investičnej pomoci pre investičný zámer v časti regiónu NUTS 2 SK01 Bratislavský kraj sa použije, ak bolo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2008.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Článok 2 ods. 1 písm. g) nariadenia Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).

2) Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o upatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 2) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené