Zákon č. 144/2008 Z. z.Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 281/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/2008
Platnosť od 26.04.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem § 2 ods. 6 v čl. I a dvadsiateho ôsmeho až tridsiateho druhého bodu v čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2008.

144

ZÁKON

z 1. apríla 2008

o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika (ďalej len „národná akadémia obrany“) sa zrušuje bez likvidácie.

§ 2

(1) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov národnej akadémie obrany vzniknuté do 31. augusta 2008 prechádzajú na Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „akadémia ozbrojených síl“), ktorá je povinná uplatňovať nároky národnej akadémie obrany a uspokojiť nároky jej zamestnancov.

(2) Práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov, ktorí k 31. augustu 2008 vykonávali štátnu službu v národnej akadémii obrany, prechádzajú na akadémiu ozbrojených síl.

(3) Práva a povinnosti národnej akadémie obrany z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do 31. augusta 2008 prechádzajú na akadémiu ozbrojených síl.

(4) Hnuteľný majetok štátu a nehnuteľný majetok štátu, ktorý do 31. augusta 2008 bol v správe národnej akadémie obrany, prechádza do správy akadémie ozbrojených síl.

(5) Pohľadávky a záväzky národnej akadémie obrany prechádzajú na akadémiu ozbrojených síl.

(6) O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkovoprávnych a iných vzťahov, prechode záväzkov a pohľadávok z národnej akadémie obrany na akadémiu ozbrojených síl je národná akadémia obrany povinná spísať s akadémiou ozbrojených síl protokoly do 31. augusta 2008.


Čl. II

Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 ods. 2 písm. b)“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 písm. a)“.

2. § 4 sa vypúšťa vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 4 až 9.

Čl. IV

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/ 2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z. a zákona č. 363/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 43 odsek 1 znie:

(1) Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky29a) (ďalej len „štátna služba profesionálnych vojakov“). Môžu na nich študovať aj študenti, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníka bezpečnostných zborov30) a študenti vojenských vysokých škôl so sídlom v zahraničí. Zamestnanci vojenskej vysokej školy môžu štúdiom na vojenskej vysokej škole získať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.“.

2. V § 43 odsek 3 znie:

(3) Vojenské vysoké školy vedú osobitne register študentov, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov, osobitne register študentov, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníka bezpečnostných zborov a osobitne register ostatných študentov. Na vedenie registrov študentov v služobnom pomere sa vzťahuje osobitný predpis upravujúci ochranu utajovaných skutočností.28aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

28aa) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 43 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky28a) (ďalej len „náčelník generálneho štábu“) a“.

4. V § 43 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

5. V § 43 ods. 5 písm. e) sa slová „generálneho štábu“ nahrádzajú slovami „Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky28a)“.

6. V § 43 ods. 5 písm. f) sa za slovo „štruktúru“ vkladajú slová „profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu, ktorí sú dočasne vyčlenení na plnenie úloh vojenských vysokých škôl a“.

7. V § 43 ods. 5 písm. g) sa za slovo „vývojové“ vkladá slovo „výcvikové,“.

8. V § 43 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky„.

9. V § 43 ods. 12 sa za slovo „vývojových“ vkladá slovo „výcvikových,“.

10. V § 43 odsek 14 znie:

(14) Praktická výučba podľa študijných programov a výcvikové činnosti sa uskutočňujú najmä vo výrobných a výskumných organizáciách; možno ich uskutočňovať aj vo vojenských jednotkách, útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, s ktorými majú vojenské vysoké školy uzatvorené zmluvy.“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 29b sa vypúšťa.

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa citácia „zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

13. V § 73 ods. 1 sa v tretej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov.“.

14. V § 73 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo obrany môže využívať údaje o študentoch vojenských vysokých škôl, ktorí nevykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov.“.

Čl. V

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z. a zákona č. 333/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 11 sa slová „Akadémia ozbrojených síl a Národná akadémia obrany11) nahrádzajú slovami „vojenské vysoké školy11)“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem § 2 ods. 6 v čl. I a dvadsiateho ôsmeho až tridsiateho druhého bodu v čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené