Oznámenie č. 143/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní

Čiastka 60/2008
Platnosť od 26.04.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

143

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 15. apríla 2008 č. 6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní.

Opatrenie ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené