Opatrenie č. 136/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008

Čiastka 58/2008
Platnosť od 24.04.2008
Účinnosť od 01.07.2008

OBSAH

136

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. apríla 2008,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2008 sa zvyšujú o 5,0 %.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Viera Tomanová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené