Oznámenie č. 131/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Čiastka 55/2008
Platnosť od 17.04.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

131

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 3. apríla 2008 č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Výnosom sa ustanovuje okruh subjektov, ktorým sa poskytuje dotácia na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a spôsob jej určenia.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.enviro.gov.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené