Oznámenie č. 126/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 52/2008
Platnosť od 12.04.2008 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 526/2010 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

126

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 9. apríla 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií občianskym združeniam, nadáciám, záujmovým združeniam právnických osôb, ktoré sú právnickými osobami, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a obciam, ak zabezpečujú činnosti patriace do vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené