Vyhláška č. 101/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(v znení č. 523/2008 Z. z.)

Čiastka 39/2008
Platnosť od 29.03.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2015
Zrušený 441/2015 Z. z.

101

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 18. marca 2008

o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Národná banka Slovenska podľa § 60 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „vlastné zdroje“) tvorí súčet základných vlastných zdrojov podľa § 2 ods. 1 a dodatkových vlastných zdrojov podľa § 3 ods. 1 znížený o hodnotu odpočítateľných položiek podľa § 4.

§ 2

(1) Základné vlastné zdroje tvorí súčet položiek vytvárajúcich ich hodnotu znížený o súčet položiek znižujúcich ich hodnotu.

(2) Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov sú:

a) splatené základné imanie,

b) emisné ážio,

c) rezervný fond1) a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku,

d) ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene,

e) nerozdelený zisk minulých rokov,

f) výsledok hospodárenia, ak je ním zisk, a to aj pred jeho schválením.

(3) Položkmi znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov sú:

a) účtovná hodnota vlastných akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť nadobudla,

b) dlhodobý nehmotný majetok, najmä zriaďovacie výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a čistá účtovná hodnota programového vybavenia (softvér),

c) strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,

d) účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania akcionára dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý má podiel na jej základnom imaní 10 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu2) akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve, znížená o pomernú časť položky k tomuto vkladu, ktorá vyjadruje riziká, straty a znehodnotenia,

e) dobré meno (goodwill),

f) výsledok hospodárenia, ak je ním strata, a to aj pred jeho schválením.

§ 3

(1) Dodatkové vlastné zdroje tvoria

a) podriadené dlhy, ktorých zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ak

1. zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

2. peňažné prostriedky v celom dohodnutom objeme boli poskytnuté dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na päť rokov bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie a s dohodnutým začiatkom splácania po uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

3. v zmluve o podriadenom dlhu sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky ustanovenia o

3a. záväzku podriadenosti,

3b. možnosti meniť alebo dopĺňať ustanovenie o záväzku podriadenosti, alebo od tohto záväzku odstúpiť,

3c. možnosti odstúpiť od zmluvy o podriadenom dlhu,

3d. možnosti započítania podriadeného dlhu s pohľadávkami dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

3e. možnosti zabezpečenia podriadeného dlhu,

3f. možnosti pristúpiť k podriadenému dlhu alebo ho prevziať,

3g. zániku zmluvy o podriadenom dlhu,

3h. možnosti meniť čas platnosti zmluvy o podriadenom dlhu,

b) rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti.

(2) Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) tvoria dodatkové vlastné zdroje vo výške

a) 100 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako päť rokov,

b) 80 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako štyri roky, ale nepresahuje päť rokov,

c) 60 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako tri roky, ale nepresahuje štyri roky,

d) 40 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako dva roky, ale nepresahuje tri roky,

e) 20 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ale nepresahuje dva roky.

(3) Postupné znižovanie výšky hodnôt podriadených dlhov podľa odseku 2 sa nepoužije, ak je písomne zmluvne dohodnuté, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov pod hodnotu ustanovenú v § 60 ods. 2 zákona.

(4) Podriadeným dlhom na účely tejto vyhlášky sa rozumie úver alebo pôžička prijatá dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vrátane úrokov, ktoré súvisia s úverom alebo pôžičkou, ak sa dôchodková správcovská spoločnosť dohodla s veriteľom na záväzku podriadenosti.

(5) Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov najviac do polovice hodnoty jej základných vlastných zdrojov.

(6) Dodatkové vlastné zdroje sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do hodnoty jej základných vlastných zdrojov.

§ 4

(1) Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov sa znižuje o čistú účtovnú hodnotu

a) vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania inej finančnej inštitúcie podľa § 48 ods. 22 zákona, ktorý je vyšší ako 10 % základného imania tejto inej finančnej inštitúcie,

b) takých podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči inej finančnej inštitúcii podľa písmena a), ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov tejto inej finančnej inštitúcie,

c) vkladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania iných finančných inštitúcií podľa § 48 ods. 22 zákona, ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto iných finančných inštitúcií,

d) takých podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči iným finančným inštitúciám iným ako uvedených v písmene c), ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto finančných inštitúcií, ak je tento súčet vyšší ako 10 % súčtu základných vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dodatkových vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Podriadenou pohľadávkou na účely tejto vyhlášky sa rozumie pohľadávka dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené.

§ 5

(1) Likvidnými aktívami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú

a) cenné papiere prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Európskych spoločenstiev, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“), a súčasne emitentom týchto cenných papierov je emitent, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie investičného rizika sa nachádza v investičnom pásme,

b) cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne, a súčasne emitentom týchto cenných papierov je emitent, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie investičného rizika sa nachádza v investičnom pásme,

c) peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu, ktorého úroveň je rovnocenná aspoň s úrovňou dohľadu podľa osobitného predpisu,3) ak sú k dispozícii na splatenie do 90 dní,

d) nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 2 zákona,

e) podielové listy otvorených podielových fondov a akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte spĺňajúce požiadavky práva Európskych spoločenstiev alebo práva príslušného členského štátu, iba ak sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu podľa písmen a) a b).

(2) Na účely výpočtu sumy likvidných aktív podľa odseku 1 sa používa postup podľa osobitného predpisu.4)

§ 6

(1) Všeobecné prevádzkové výdavky na účely tejto vyhlášky sú:

a) výdavky na provízie, odplaty a súvisiace výdavky,

b) výdavky na poplatky,

c) výdavky na mzdy a sociálne zabezpečenie,

d) ostatné personálne výdavky,

e) výdavky na prenájom a súvisiace výdavky,

f) výdavky na informačné technológie,

g) výdavky na pracovné cesty a reprezentačné,

h) ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou spoločnosti,

i) výdavky na formuláre a tlačivá,

j) výdavky na audit,

k) výdavky na poradenské služby,

l) výdavky na zákonné poplatky a členstvo v asociáciách,

m) výdavky na reklamu a marketing,

n) výdavky na podporu predaja,

o) výdavky na dane, pokuty a penále,

p) výdavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku,

q) výdavky súvisiace s obsluhou klientskeho kmeňa.

(2) Všeobecnými prevádzkovými výdavkami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú

a) všeobecné prevádzkové výdavky podľa odseku 1 za predchádzajúci kalendárny rok,

b) všeobecné prevádzkové výdavky uvedené v obchodno-finančnom pláne dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 60 ods. 2 písm a) zákona, ak vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok.

(3) Záväzkami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú všetky záväzky dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré vyplývajú z jej prevádzky, zvýšené o daňové záväzky voči daňovému úradu.

(4) Pohľadávkami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú pohľadávky voči dôchodkovým fondom, ktoré súvisia s poplatkami za vedenie osobného dôchodkového účtu a poplatkami za správu dôchodkového účtu.

§ 7

(1) Splnenie podmienok primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa preukazuje predložením hlásenia Dss (PVZ) 01-04 Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

(2) Hlásenie podľa odseku 1 sa predkladá elektronicky najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa predkladá.

(3) Elektronickým predkladaním hlásenia podľa odseku 2 sa rozumie predkladanie hlásenia v aplikačnom programovom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 158/2005 Z. z. a vyhlášky č. 604/2006 Z. z.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.


Ivan Šramko v. r.


Príloha k vyhláške č. 101/2008 Z. z.

VZOR

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Vzor

Vysvetlivky k vypracovaniu hlásenia Dss (PVZ) 01-04

1. Vykazované údaje sa uvádzajú v tisícoch eur.

2. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.

3. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v APS STATUS DFT časť C. Číselníky/C.1 Subjekty.

4. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum konca jednotlivého štvrťroka v príslušnom kalendárnom roku.

5. V riadkoch 1a až 1f sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré vytvárajú hodnotu základných vlastných zdrojov.

6. V riadku 1 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 1a až 1f, ktorý predstavuje hodnotu základných vlastných zdrojov.

7. V riadkoch 2a až 2g sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré znižujú hodnotu základných vlastných zdrojov.

8. V riadku 2 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 2a až 2g, ktorý predstavuje položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov.

9. V riadku 3 sa uvádza rozdiel hodnôt riadkov 1 a 2; výsledná hodnota predstavuje základné vlastné zdroje.

10. V riadkoch 4a a 4b sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek, ktoré vytvárajú dodatkové vlastné zdroje.

11. V riadku 4 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 4a a 4b, ktorý predstavuje dodatkové vlastné zdroje.

12. V riadku 5 sa uvádza súčet riadkov 3 a 4; výsledná hodnota predstavuje súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov.

13. V riadkoch 6a až 6d sa uvádzajú hodnoty jednotlivých odpočítateľných položiek, o ktoré sa znižuje hodnota vytvorená súčtom základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov.

14. V riadku 6 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 6a až 6d, ktorý predstavuje odpočítateľné položky.

15. V riadku 7 sa uvádza rozdiel hodnôt riadkov 5 a 6; výsledná hodnota predstavuje vlastné zdroje.

16. V riadkoch 8a až 8e sa uvádzajú hodnoty jednotlivých položiek likvidných aktív.

17. V riadku 8 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 8a až 8e, ktorý predstavuje likvidné aktíva.

18. V riadkoch 9a až 9c sa uvádzajú hodnoty majetku v jednotlivých typoch dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

19. V riadku 9 sa uvádza súčet hodnôt riadkov 9a až 9c, ktorý predstavuje hodnotu majetku v dôchodkových fondoch spolu.

20. V riadku 10 sa uvádza hodnota všeobecných prevádzkových výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, uvádzajú sa všeobecné prevádzkové výdavky uvedené v jej obchodno-finančnom pláne.

21. V riadku 11 sa uvádza hodnota záväzkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vyplýva z jej prevádzky, zvýšená o daňové záväzky voči daňovému úradu.

22. V riadku 12 sa uvádza hodnota pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči dôchodkovým fondom, ktoré súvisia s poplatkami za vedenie osobného dôchodkového účtu a poplatkami za správu dôchodkového účtu.

23. Riadky 13 a 14 sa nevypĺňajú, ukazovatele plnenia primeranosti vlastných zdrojov sa automaticky vyhodnocujú z vykazovaných údajov.

24. V riadku 15 sa po vyhodnotení ukazovateľov plnenia primeranosti vlastných zdrojov automaticky zobrazí „ÁNO“, ak sú súčasne splnené ukazovatele podľa riadkov 13 a 14, v opačnom prípade sa zobrazí „NIE“.

Použité skratky
Skratka opis
čís. r. číslo riadka

Poznámky pod čiarou

1) § 67 Obchodného zákonníka.

2) § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. z. o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené