Zákon č. 662/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 267/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 31.03.2008
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 2 ods. 22 až 24 v bode 3., § 7 ods. 2 v bode 8., bodov 14. a 39., ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2008

662

ZÁKON

zo 6. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 518/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa v poslednej vete slová „a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby1)“ nahrádzajú slovami „a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby1)“.

2. V § 2 odsek 20 znie:

(20) Lekárska služba prvej pomoci je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.“.

3. V § 2 sa za odsek 21 vkladajú nové odseky 22 až 26, ktoré znejú:

(22) Zdravotný obvod je administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete.7)

(23) Zdravotný obvod určí poskytovateľovi ambulantnej starostlivosti podľa odseku 22 orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.2a) Zdravotný obvod tvorí zoznam určených obcí, ulíc, prípadne popisných čísel domov.

(24) Poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z iného ako určeného zdravotného obvodu sa posudzuje ako poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z určeného zdravotného obvodu.

(25) Špecializovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v iných špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo.

(26) Prijímateľ zdravotnej starostlivosti je každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 7.“.

Doterajší odsek 22 sa označuje ako odsek 27.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 4 ods. 4 sa slová „(§ 6 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 9)“.

5. V § 6 ods. 1 písm. b) sa za slová „dočasne zverené do starostlivosti,“ vkladajú slová „budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov,4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.

§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.“.

6. V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje

a) v prípadoch uvedených v § 27 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1 a v § 40 ods. 2,

b) pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze,

c) pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu.“.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.".

7. V § 6a sa slová „§ 6 ods. 2, 3, 4, 7 a § 6 ods. 9" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2, 3, 4, 8 a § 6 ods. 10".

8. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti

(1) Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako

a) ambulantná starostlivosť

1. všeobecná

1.1. pre dospelých

1.2. pre deti a dorast,

2. špecializovaná

2.1. gynekologická

2.2. zubno-lekárska,

3. špecializovaná iná,

4. záchranná zdravotná služba,

b) ústavná starostlivosť,

c) lekárenská starostlivosť.

(2) Všeobecná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 1.1 a 1.2 a špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 2.1 a 2.2 sa vykonáva v určenom zdravotnom obvode podľa § 2 ods. 23.

(3) V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v rámci špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje lekárska služba prvej pomoci najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.7)

(4) Záchranná zdravotná služba sa vykonáva podľa osobitného predpisu.7a)

(5) V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ústavná pohotovostná služba najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.

(6) Lekársku službu prvej pomoci vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci; lekárska služba prvej pomoci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.

(7) Ústavnú pohotovostnú službu vykonávajú zdravotnícki pracovníci určení poskytovateľom na základe pracovnoprávneho vzťahu a po vzájomnej dohode poskytovatelia poskytujúci špecializovanú gynekologickú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 3 v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ústavnú pohotovostnú službu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Zákon č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.".

9. V § 9 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo".

10. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.".

11. V § 9 ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 8 písm. d)" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 9 písm. d)" a v odseku 5 sa slová „(§ 6 ods. 4 a 5)" nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 4 až 6)".

12. V § 11 ods. 8 písm. d) sa slová „(§ 6 ods. 8)" nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 9)".

13. V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

b) osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo".

14. V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. a) sa nevzťahujú na osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode poskytovateľa ambulantnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) bodov 1 a 2.".

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.

15. V § 12 odsek 10 znie:

(10) Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.".

16. § 12 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

(12) Poskytovateľ nemôže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak je poskytovateľ určený osobe podľa § 11 ods. 7.

(13) Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bodu 3 uhrádzaná zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe odporúčania všeobecného lekára. Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, a v prípade dispenzarizácie.".

17. V § 14 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to neplatí, ak si ochrana života a zdravia osoby vyžaduje poskytnutie neodkladnej starostlivosti.".

18. V § 17 ods. 2 sa vypúšťa slovo „bezodkladne" a na konci sa pripájajú slová „najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote".

19. V § 17 ods. 3 úvodná veta znie: „Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo".

20. Nad § 20 sa vkladá nadpis „Formy vedenia zdravotnej dokumentácie".

Súčasne sa nadpis pod § 20 vypúšťa.

21. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

㤠20a

(1) Na účely zabezpečenia činností súvisiacich s vedením zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme a elektronickej preskripcie a na účely umožnenia prístupu poskytovateľom k vybraným aktuálnym údajom sa zriaďuje Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti a Národný register základných zdravotných údajov.

(2) Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti je administratívny register (§ 44 ods. 4), v ktorom sa uchovávajú osobné údaje identifikujúce prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí navštívili poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo požiadavkou na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(3) Národný register základných zdravotných údajov je zdravotný register (§ 44 ods. 3), v ktorom sa uchovávajú údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje súvisiace so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a osobné údaje identifikujúce vybrané zdravotné údaje prijímateľov zdravotnej starostlivosti potrebné najmä na poskytnutie neodkladnej starostlivosti (§ 2 ods. 3).

(4) Údaje uchovávané v registroch podľa odseku 1 sú zdravotnou dokumentáciou podľa § 2 ods. 6. Identifikačné údaje prijímateľov zdravotnej starostlivosti sa uchovávajú oddelene od zdravotných údajov.

(5) Zoznam vybraných osobných údajov, účel ich spracovávania a okruh dotknutých osôb je uvedený v prílohe č. 2.

(6) Podrobnosti vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme, ako aj podrobnosti súvisiace s vedením registrov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

22. V § 23 odsek 1 znie:

(1) Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.".

23. V § 24 ods. 3 sa za slová „všeobecnému lekárovi" vkladajú slová „a lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti; to neplatí pre špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť [§ 7 ods. 1 písm. a) bod 2.2.]".

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

25. V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) súdu na účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania.".

26. V § 25 ods. 1 sa za písmenom f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu38a) a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového konania38b) v celom rozsahu,".

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená h) až l).

Poznámky pod čiarou k odkazom 38a a 38b znejú:

38a) § 14 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38b) § 15 a 16 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

27. V § 25 ods. 1 písm. j) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu.38c)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 38c znie:

38c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.".

28. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.".

29. V § 26 ods. 10 písm. d) sa slová „§ 6 ods. 8 písm. c)" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 9 písm. c)".

30. § 26 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak je do biomedicínskeho výskumu zaradená osoba, ktorá je účastníkom verejného zdravotného poistenia,39a) poskytovateľ je povinný písomne o tom informovať príslušnú zdravotnú poisťovňu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

39a) § 3 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z.".

31. V § 37 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája čiarka a slová „alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy podľa osobitného predpisu. 41aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aa znie:

41aa) § 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

32. V § 37 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) zistiť v registri úradu pre dohľad, či osoba neodmietla za svojho života pitvu.".

33. V § 37 ods. 6 prvá veta znie: „Po odbere orgánov alebo tkanív s výnimkou odberov očných rohoviek od mŕtveho darcu sa vykoná pitva.14)".

34. V § 40 odsek 2 znie:

(2) Sterilizáciu možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na právne úkony41) alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas alebo na základe rozhodnutia súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu.".

35. § 44 vrátane nadpisu znie:

„Informačná sústava zdravotníctva

§ 44

(1) Informačnú sústavu zdravotníctva tvoria zdravotnícke informačné systémy a ich prevádzkovatelia a záväzné štandardy pre zdravotnícku informatiku a štatistiku (ďalej len „záväzné štandardy“).

(2) Zdravotnícke informačné systémy sú súbory softvérových, hardvérových a iných prostriedkov určených na evidenciu, kontrolu, spracovanie a poskytovanie údajov týkajúcich sa zdravotníctva a údajov spracovávaných v zdravotníctve.

(3) Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú zoznam fyzických osôb a s nimi spojených údajov vybraných podľa špeciálnych medicínskych kritérií.

(4) Národné administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú zoznam fyzických osôb, právnických osôb a iných subjektov a s nimi spojených údajov vybraných podľa špeciálnych zdravotníckych a organizačných kritérií.

(5) Vybrané údaje z registrov podľa odsekov 3 a 4 sa zbierajú a spracovávajú aj na účely štátnej štatistiky podľa osobitného predpisu15) a pre potreby štátnej štatistiky sú administratívnymi zdrojmi.44a)

(6) Záväzné štandardy sú nástroje porovnateľnosti, informačno-komunikačné technológie, štruktúry a formáty dátových rozhraní, štruktúra, kvalita, čas a spôsob evidencie údajov a poskytovania údajov a ďalšie štandardizované predpisy a postupy. Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné a preukazné a musia poskytovať pravdivý obraz o zaznamenaných skutočnostiach. Záväzné štandardy ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.

(7) Ustanovením odseku 6 nie sú dotknuté nástroje porovnateľnosti a štandardy vydávané alebo vyhlasované podľa osobitných predpisov.45)

(8) Pri ochrane dôverných údajov v zdravotníckych informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného predpisu.15)

(9) Pri ochrane osobných údajov v zdravotníckych informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného predpisu.20) Zoznam osobných údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdravotníckych informačných systémov oprávnení získavať a spracovávať, účel ich spracovávania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb je uvedený v prílohe č. 2.

(10) Právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, poskytovatelia, zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva,46) orgán príslušný na vydanie povolenia podľa osobitného predpisu47) a stavovské organizácie v zdravotníctve sú povinné

a) pri prevádzke zdravotníckych informačných systémov dodržiavať a používať záväzné štandardy podľa odseku 6,

b) poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a iné údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,15)

c) poskytovať ministerstvu zdravotníctva údaje evidované podľa písmena a) na účely tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru a Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) údaje v rozsahu podľa prílohy č. 2,

d) poskytovať úradu pre dohľad42) údaje podľa písmena a) na účely dohľadu,

e) na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva alebo úradu pre dohľad predložiť podklady a podať vysvetlenie k poskytnutým údajom, a to v určenej lehote,

f) poskytovať údaje zistené pri preventívnych prehliadkach47a) národnému centru a doklady potrebné na úhradu výkonov súvisiacich s preventívnymi prehliadkami zdravotným poisťovniam. Podrobnosti týkajúce sa poskytovania uvedených údajov národnému centru určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(11) Povinnosti podľa odseku 10 písm. a) a b) je povinný plniť aj úrad pre dohľad.42)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a, 45, 46 a 47a znejú:

44a) § 2 písm. k) a § 13 zákona č. 540/2001 Z. z.

45) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.

46) § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.

47a) § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

36. V § 45 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti

a) vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,

b) odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

c) vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy,

d) riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,

e) koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,

f) spravuje sieť a sústavu študijných odborov na stredných zdravotníckych školách,

g) riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve48) a určuje a spravuje sieť stredných zdravotníckych škôl a študijných odborov stredných zdravotníckych škôl48a) v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,

h) riadi, kontroluje a spravuje sieť študijných odborov, študijných programov a zdravotníckych vysokých škôl a univerzít, ktoré pripravujú zdravotníckych pracovníkov, 49)

i) riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,50)

j) vydáva osvedčenia o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii certifikačných študijných programov,51)

k) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)

l) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,4)

m) plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného zdravotného poistenia na koordináciu vecných dávok zdravotnej starostlivosti,

n) je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; oznamuje Európskej komisii, členským štátom Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu zoznam diplomov, osvedčení a iných dokladov o získaných špecializáciách a certifikátoch vydaných v Slovenskej republike a zodpovedajúcich kritériám ustanoveným osobitným predpisom52) vrátane ich zmien a doplnkov a diplomy, osvedčenia a iné doklady o získaných špecializáciách a certifikátoch, ktoré nezodpovedajú ustanoveným kritériám a vzdelávanie v nich sa pozastavilo,

o) vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva a prevádzkuje informačný systém,

p) vedie a uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu,

q) zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu [§ 5 ods. 2 písm. a)],

r) zriaďuje zariadenia na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia,

s) zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,

t) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,

u) je orgánom príslušným na vydávanie potvrdení podľa osobitného predpisu,52a)

v) zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu štátu,

w) usmerňuje posudzovanie dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností zdravotníckych pracovníkov získaných mimo územia Slovenskej republiky a vydáva rozhodnutia o ich uznaní podľa osobitného predpisu4) a spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky vo veciach uznávania odborných kvalifikácií podľa osobitného predpisu,52aa)

z) usmerňuje prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi.

(2) Ministerstvo zdravotníctva je zriaďovateľom národného centra. Národné centrum zabezpečuje úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, štandardizácie informačnej sústavy zdravotníctva, zberu, spracovania a poskytovania zdravotníckych štatistických údajov a poskytovanie knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Národné centrum je prevádzkovateľom registrov podľa § 44 ods. 3 a 4. Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako poskytovateľ podľa osobitného predpisu.20)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 48a a 52aa znejú:

48a) § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

52aa) § 28 písm. f) zákona č. 293 /2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.".

37. V § 46 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a) vypracúva návrhy smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky,".

Doterajšie písmená a) až j) sa označujú ako písmená b) až k).

38. V § 46 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 12 ods. 4)" nahrádzajú slovami „(§ 12 ods. 5)".

39. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.".

40. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

NÁRODNÉ REGISTRE A ZISŤOVANIA S UVEDENÍM ZOZNAMU OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELU ICH SPRACOVÁVANIA A OKRUHU DOTKNUTÝCH OSÔB

A. Národné administratívne registre

Účelom spracovávania osobných údajov v administratívnych registroch ako základných integračných nástrojoch pre štatistické zisťovania v rezorte zdravotníctva je zabezpečiť a udržiavať v aktuálnom stave základné identifikačné údaje o prijímateľoch zdravotnej starostlivosti pre potreby vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme, údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a údaje o zdravotníckych pracovníkoch.

1. Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje poskytovateľov, ktorí vedú zdravotnú dokumentáciu podľa tohto zákona.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je zabezpečiť a udržiavať v aktuálnom stave základné identifikačné údaje o prijímateľoch zdravotnej starostlivosti s cieľom umožniť poskytovateľom viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej forme a kvalitnejšie, účinnejšie a bezpečnejšie kontinuálne poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Prevádzkovateľovi registra poskytne údaje úrad pre dohľad z databázy poistencov a Štatistický úrad Slovenskej republiky zo štátnych štatistických zisťovaní – List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (formulár Obyv. 3-12). Údaje budú verifikované a aktualizované z administratívnych zdrojov poskytnutých matrikami.

c) Okruh dotknutých osôb

Všetci prijímatelia zdravotnej starostlivosti.

d) Účel poskytovania osobných údajov

Osobné údaje z registra je možné poskytnúť len na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje poskytovateľa, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu ako celok podľa tohto zákona.

f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

Poskytovatelia poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)

2. Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Rodné číslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, tituly pred menom a za menom, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, potom aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, obchodné meno, začiatok a ukončenie výkonu funkcie štatutárneho zástupcu a odborného zástupcu, kategória zdravotníckeho pracovníka, povolanie, študijný odbor, špecializačný odbor, certifikovaná pracovná činnosť.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov vrátane demografických, a to na základe požiadaviek oprávnených tuzemských a zahraničných užívateľov.

c) Okruh dotknutých osôb

Organizácie-fyzické osoby a právnické osoby, ktoré získali oprávnenie na poskytovanie zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti, poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť, vybrané organizácie registrované na účely štatistického zisťovania v rezorte zdravotníctva, fyzické osoby vo funkcii štatutárneho a odborného zástupcu.

d) Účel poskytovania osobných údajov

Budovanie a funkčnosť jednotného informačného systému v oblasti zdravotníctva v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja pre riadiacu a kontrolnú činnosť ministerstva zdravotníctva a priebežná aktualizácia údajov spravodajskými jednotkami.

e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť

Rodné číslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, tituly pred menom a za menom, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, potom aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, obchodné meno, začiatok a ukončenie výkonu funkcie štatutárneho zástupcu a odborného zástupcu, kategória zdravotníckeho pracovníka, povolanie, študijný odbor, špecializačný odbor, certifikovaná pracovná činnosť.

f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

Ministerstvo zdravotníctva, Štatistický úrad Slovenskej republiky, úrad pre dohľad, stavovské organizácie v zdravotníctve, zdravotné poisťovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa a vyššie územné celky.

3. Národný register zdravotníckych pracovníkov

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Rodné číslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, tituly pred menom a za menom, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu, odbor(y) a rok(y) získanej odbornej spôsobilosti a prípravy na odbornú spôsobilosť, kategória zdravotníckeho pracovníka, kód lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve pridelený úradom pre dohľad, registračné číslo a začiatok a ukončenie registrácie v stavovskej organizácii v zdravotníctve, druh úväzku, úväzok, zaradenie do evidenčného počtu a začiatok a ukončenie právneho vzťahu umožňujúceho poskytovať zdravotnú starostlivosť, zdravotnícke povolanie, odbor, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, funkcia, úväzok, začiatok a ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, odborný útvar a miesto výkonu práce.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov vrátane demografických, a to na základe požiadaviek oprávnených tuzemských a zahraničných užívateľov.

c) Okruh dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a v určených právnych vzťahoch pôsobia alebo pôsobili v organizáciách poskytovateľov zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti, organizáciách poskytovateľov služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, organizáciách poskytovateľov služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť, a vo vybraných organizáciách registrovaných na účely štatistického zisťovania v rezorte zdravotníctva.

d) Účel poskytovania osobných údajov

Budovanie a zabezpečenie funkčnosti jednotného informačného systému v oblasti zdravotníctva a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja pre riadiacu a kontrolnú činnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť

Rodné číslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, tituly pred menom a za menom, štátne občianstvo, štát a adresa trvalého pobytu, odbor(y) a rok(y) získanej odbornej spôsobilosti a prípravy na odbornú spôsobilosť, kategória zdravotníckeho pracovníka, kód lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve pridelený úradom pre dohľad, registračné číslo a začiatok a ukončenie registrácie v stavovskej organizácii v zdravotníctve, druh úväzku, úväzok, zaradenie do evidenčného počtu a vymedzujúce dátumy právneho vzťahu k spravodajskej jednotke, zdravotnícke povolanie, odbor, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, funkcia, úväzok, začiatok a ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, odborný útvar a miesto výkonu práce.

f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, stavovské organizácie v zdravotníctve, Štatistický úrad Slovenskej republiky, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Sociálna poisťovňa.

B. Národné zdravotné registre

Účelom spracovávania osobných údajov v národných zdravotných registroch je získať informácie pre štatistickú analýzu zdravotného stavu populácie Slovenskej republiky, podklady pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat. Prevádzkovateľovi registra poskytnú údaje poskytovatelia formou príslušných tlačových formulárov alebo im zodpovedajúcou elektronickou formou, ktorých podrobnosti určí národné centrum. Na účely štatistickej analýzy úmrtnosti obyvateľov sú využívané ako administratívny zdroj údajov List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenia o úmrtí (formulár Obyv. 3-12), ktorého prostredníctvom je Štatistický úrad Slovenskej republiky oprávnený zisťovať meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu a príčiny smrti zomretých a poskytovať ich v elektronickej forme národnému centru. Pre rovnaké účely zisťuje meno, priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu a záverečné diagnózy podľa vykonanej pitvy u pitvaných osôb úrad pre dohľad a poskytuje ich v elektronickej forme národnému centru. Zisťovanie údajov je realizované formou príslušných tlačových formulárov alebo im zodpovedajúcou elektronickou formou. Podrobnosti formy a spôsob komunikácie určí národné centrum.

1. Národný register základných zdravotných údajov

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, údaje o poučení a informovanom súhlase, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u osoby a v jej rodine, údaje o chorobe osoby, o výsledkoch preventívnych výkonov a vyšetrení o priebehu liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kódy diagnóz podľa MKCH, špecifikácia diagnóz, dátum prvých príznakov, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, súhrnné hodnotenie zdravotného stavu, priebehu ochorenia a liečby (epikríza), epidemiologicky závažné skutočnosti, v prípade smrti osoby, dátum smrti, príčina smrti, patologicko-anatomické diagnózy, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje poskytovateľov.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je zabezpečiť jednoznačné a aktuálne údaje pre potreby vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme a elektronickej preskripcie na účely umožnenia prístupu poskytovateľom k vybraným aktuálnym údajom s cieľom umožniť kvalitnejšie, účinnejšie a bezpečnejšie poskytovať neodkladnú starostlivosť.

c) Okruh dotknutých osôb

Všetci prijímatelia zdravotnej starostlivosti.

d) Účel poskytovania osobných údajov

Osobné údaje z registra je možné poskytnúť len poskytovateľom na účely zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa pravidiel a spôsobom upraveným týmto zákonom.

e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, údaje o poučení a informovanom súhlase, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u osoby a v jej rodine, údaje o chorobe osoby, o výsledkoch preventívnych výkonov a vyšetrení o priebehu liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kódy diagnóz podľa MKCH, špecifikácia diagnóz, dátum prvých príznakov, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, súhrnné hodnotenie zdravotného stavu, priebehu ochorenia a liečby (epikríza), epidemiologicky závažné skutočnosti, v prípade smrti osoby, dátum smrti, príčina smrti, patologicko-anatomické diagnózy, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje poskytovateľov.

f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

Poskytovatelia poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)

2. Národný register pacientov s onkologickým ochorením

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, profesia, SK NACE,2) zamestnávateľ a jeho prevažujúca činnosť, vyšetrenia vedúce k stanoveniu diagnózy, dátum prvých príznakov, kódy diagnóz podľa MKCH, špecifikácia diagnózy podľa topografického kódu MKCH-O, TNM klasifikácia ochorenia, klinický rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej liečby, dátum a typ operácie, údaje o terapii, súhrnné hodnotenie liečby, dátum smrti u zomretých, príčina smrti, patologicko-anatomické diagnózy podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie onkologických ochorení na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby s onkologickým ochorením.

3. Národný register pacientov s diabetes mellitus 1. typu

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, dátum zistenia diagnózy DM, výskyt diabetu v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, posledný infekt pred ochorením (diagnóza, liečba), prvé klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, HbAlc), liečba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta), stav pacienta ku dňu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácie (miesto hospitalizácie, počet hospitalizácií, počet kontrol), úroveň spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri liečebnom režime.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie diabetu 1. typu na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby s diabetes mellitus 1. typu.

4. Národný register pacientov s vrodenou chybou srdca

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa zákonného zástupcu, dátum zistenia srdcovej chyby, klinické diagnózy (kódy diagnóz podľa MKCH a kódy podľa špecifického číselníka VCHS), výskyt vrodených chýb srdca v rodine, údaje o tehotenstve a pôrode, kontakt matky so škodlivinami prostredia, spôsob korekcie chyby vrátane dátumu, pracovisko, ktoré korekciu vykonalo, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza, zhodnosť klinickej a patologickej diagnózy (kódy podľa MKCH).

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie vrodených chýb srdca na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby s vrodenou chybou srdca.

5. Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, najvyššie ukončené vzdelanie, charakter prevažujúcej práce, kódy diagnóz podľa MKCH, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, klinické príznaky, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (čas začatia, podané lieky, realizované výkony), efekt liečby, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie srdcovocievnych ochorení na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby so srdcovocievnym ochorením.

6. Národný register pacientov s cievnym ochorením mozgu

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, najvyššie ukončené vzdelanie, charakter prevažujúcej práce, kódy diagnóz podľa MKCH, typ mozgovej príhody, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, výskyt typických klinických príznakov, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (čas začatia liečby, podané lieky, realizované výkony), dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie cievnych ochorení mozgu na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby s cievnou mozgovou príhodou.

7. Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, dátum zistenia diagnózy, výskyt chronických ochorení pľúc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky, liečba, realizované výkony, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácia (miesto hospitalizácie, počet hospitalizácií, počet kontrol), úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie chronických ochorení pľúc na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie

zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby s chronickým ochorením pľúc.

8. Národný transplantačný register

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, telefónny kontakt, zdravotná poisťovňa, kódy diagnóz podľa MKCH, výskyt rizikových faktorov u pacienta, medicínske údaje súvisiace s odberom a transplantáciou orgánov, tkanív a buniek, dátum vyjadrenia prípadného nesúhlasu s vykonaním pitvy po svojej smrti alebo s odobratím orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je registrácia čakateľov na transplantáciu orgánov, tkanív a buniek, registrácia darcov orgánov, tkanív a buniek a registrácia pacientov po transplantácii, ako aj osôb, ktoré počas svojho života vyjadrili nesúhlas s vykonaním pitvy po svojej smrti alebo s odobratím orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby so základným ochorením, pre ktoré transplantácia predstavuje účinnú formu liečby, potenciálni darcovia orgánov, tkanív a buniek, osoby ktoré podstúpili transplantáciu, osoby, ktoré počas svojho života vyjadrili nesúhlas s odobratím orgánov a tkanív po smrti.

d) Účel poskytovania osobných údajov

Osobné údaje z registra je možné poskytnúť na účely transplantácie vybratým poskytovateľom (transplantačné centrá, tkanivové banky, dialyzačné centrá) a do európskych a svetových registrov čakateľov na transplantáciu a registrov darcov orgánov, tkanív a buniek.

e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, telefónny kontakt, zdravotná poisťovňa, kódy diagnóz podľa MKCH, výskyt rizikových faktorov u pacienta, medicínske údaje súvisiace s odberom a transplantáciou orgánov, tkanív a buniek, dátum vyjadrenia prípadného nesúhlasu s odobratím orgánov po smrti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH.

f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

Vybraní poskytovatelia (transplantačné centrá, tkanivové banky, dialyzačné centrá) a európske a svetové registre čakateľov na transplantáciu a registre darcov orgánov, tkanív a buniek.

9. Národný register pacientov s tuberkulózou

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, dátum zistenia diagnózy, forma ochorenia, kontakty, výskyt tbc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, údaje o liečbe, klinický stav pacienta, hospitalizácie, úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie tuberkulózy na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD, Eurostat, Central Intelligence System for Infectious Diseases vo WHO a EUROTB.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby s diagnostikovanou tuberkulózou.

10. Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy diagnóz sledovaných infekčných ochorení podľa MKCH, forma ochorenia, začiatok ochorenia, dátum hlásenia, etiológia, miesto nákazy, profesionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a čas začatia liečby, hospitalizácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov u pacienta), liečba (čas začatia liečby, podané lieky), výsledok liečby, špecifické údaje o nemocničných nákazách (miesto hospitalizácie, výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsledky, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie infekčných ochorení vrátane HIV/AIDS na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD, Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosiči choroboplodných mikroorganizmov.

d) Účel poskytovania osobných údajov

Vybrané osobné údaje z registra je možné poskytnúť do siete WHO a EU.

11. Národný artroplastický register

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, pracovisko, dátum operácie, primárna diagnóza, predchádzajúce operácie, operačný prístup, použité profylaktické antibiotiká s dávkovaním, typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, použitý cement, cementovacia technika, typ a veľkosť komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola vykonaná primárna implantácia, dôvod revízie, revidované časti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie vykonaných implantácií endoprotéz na účely hodnotenia zdravotného stavu pacientov s implantátom získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu a osoby po endoprotéze kolenného kĺbu.

12. Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa zákonného zástupcu, dátum zistenia vrodenej vývojovej chyby, klinické diagnózy (kódy diagnóz podľa MKCH a kódy podľa špecifických číselníkov, výskyt vrodených chýb v rodine, údaje o matke (rodné číslo, rodinný stav, ekonomická aktivita, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, predchádzajúce tehotenstvá), informácie o otcovi (rok narodenia, ekonomická aktivita), údaje o tehotenstve a pôrode (dĺžka tehotenstva, počet plodov, prenatálne vyšetrenie, vrodená chyba plodu zistená prenatálne, zistenie vrodenej chyby plodu, spôsob ukončenia tehotenstva, kontakt matky so škodlivinami prostredia), údaje o dieťati (pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, stav dieťaťa, vrodená chyba podľa MKCH, spôsob korekcie chyby vrátane dátumu, pracovisko, ktoré korekciu vykonalo), dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza, zhodnosť klinickej a patologickej diagnózy podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o výskyte vrodených vývojových chýb u živo narodených a mŕtvo narodených detí, o počte prenatálne diagnostikovaných vrodených vývojových chýb a o vykonaných umelých prerušeniach tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Na základe poznania výskytu a distribúcie vrodených vývojových chýb získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie, pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Živo narodené a mŕtvo narodené deti s vrodenou vývojovou chybou, ženy, ktorým sa narodili deti s vrodenou vývojovou chybou, a ženy, ktorým bolo vykonané UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej vývojovej chyby plodu.

C. Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie

Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sú zisťovania, ktoré zbierajú a spracovávajú údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na účely štatistickej analýzy zdravotného stavu populácie a hodnotenia jeho vývoja, ako aj pre poznania parametrov poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Na účely štatistickej analýzy úmrtnosti obyvateľov sú využívané ako administratívny zdroj údajov List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenia o úmrtí (formulár Obyv. 3-12), ktorého prostredníctvom je Štatistický úrad Slovenskej republiky oprávnený zisťovať meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu a príčiny smrti zomretých a poskytovať ich v elektronickej forme národnému centru. Pre rovnaké účely zisťuje meno, priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu a záverečné diagnózy podľa vykonanej pitvy u pitvaných osôb úrad pre dohľad a poskytuje ich v elektronickej forme národnému centru. Zisťovania sú realizované formou príslušných tlačových formulárov hlásenia alebo správy, alebo im zodpovedajúcou elektronickou formou. Podrobnosti formy a spôsob komunikácie určí národné centrum.

1. Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu), zdravotná poisťovňa, dátum, hodina a minúta úmrtia, miesto úmrtia, kde nastalo úmrtie, dátum narodenia, rodné číslo zomretého, miesto narodenia (okres, obec), pohlavie, štátne občianstvo, národnosť, trvalý pobyt (okres, obec, ulica a číslo, štát), povolenie pohrebu, (u detí zomretých do 1 roka života aj dĺžka života, kde nastalo úmrtie, pôrodná hmotnosť, údaje o pitve), bezprostredná príčina smrti, predchádzajúce príčiny smrti, prvotná príčina smrti, iné závažné choroby a stavy, úraz/násilná smrť, mechanizmus smrti, miesto prehliadky, dátum a čas prehliadky, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy (bezprostredná príčina smrti, predchádzajúce príčiny smrti, prvotná príčina smrti, iné závažné choroby a stavy, mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum a čas pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód štatistického spracovania príčiny smrti.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať podrobné informácie o úmrtnosti a príčinách smrti klasifikovanej podľa MKCH, získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sú doplňujúcimi údajmi pre národné zdravotné registre, podkladom pre rezortné analýzy úmrtnosti a príčin smrti. Na účely štatistickej analýzy zdravotného stavu obyvateľov sú využívané ako administratívny zdroj údajov List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí a dátové súbory so zoznamom zomretých, vrátane všeobecne použiteľných identifikátorov, verifikovaným matrikami, ktoré pre národné centrum zbiera a poskytne Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Zomreté osoby a príbuzní zomretých osôb.

d) Účel poskytovania osobných údajov

Osobné údaje je možné poskytnúť iným prevádzkovateľom a sprostredkovateľom národných zdravotných registrov na účely zisťovania zomretých registrovaných osôb, pre registráciu osôb na základe určenej príčiny smrti (DCO prípady) a na zisťovanie úmrtnosti na registrované ochorenia.

e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť

Meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo zomretého, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, dátum úmrtia, dátum narodenia, miesto narodenia (okres, obec), u detí zomretých do 1 roka života aj dĺžka života a pôrodná hmotnosť, bezprostredná príčina smrti, predchádzajúce príčiny smrti, prvotná príčina smrti, iné závažné choroby a stavy, úraz/násilná smrť, mechanizmus smrti, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy (bezprostredná príčina smrti, predchádzajúce príčiny smrti, prvotná príčina smrti, iné závažné choroby a stavy, mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód štatistického spracovania príčiny smrti.

f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia3) národných zdravotných registrov podľa tohto zákona.

2. Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe (meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu), kód zamestnania, kódy diagnóz podľa MKCH, odporúčanie na prijatie, prijatie pacienta, základné ochorenie, hlavná choroba, ktorá najviac ohrozuje zdravie alebo život chorého, dátum a čas prijatia a ukončenia hospitalizácie, poradie prijatia do ústavnej starostlivosti v roku, druh vykonanej liečby, spôsob ukončenia, v prípade smrti, príčiny smrti, kód zdravotnej poisťovne. V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania parametrov hospitalizácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

3. Správa o rodičke

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o rodičke (meno a priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, vzdelanie), anamnestické údaje o predchádzajúcich tehotenstvách a pôrodoch (počet tehotenstiev, počet pôrodov, typ pôrodu, priebeh a výsledok predchádzajúcich tehotenstiev a pôrodov), údaje o tehotenstve (riziká, priebeh, zdravotná starostlivosť, preventívne a skríningové vyšetrenia, farmakoterapia), výsledky laboratórnych a funkčných vyšetrení, výskyt komplikácií, údaje o pôrode (termín, časové údaje súvisiace s pôrodom, prítomné riziká, priebeh, spôsob, komplikácie, indikácie k operačnému pôrodu, farmakoterapia počas pôrodu, priebeh popôrodného obdobia, dátum prepustenia), údaje o narodenom dieťati (vitalita, pohlavie, pôrodná hmotnosť a dĺžka, Apgarovej skóre, prítomný patologický nález).

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o zdravotnom stave žien počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a použiť ich pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby – ženy, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli ošetrené v ústavnom zdravotníckom zariadení následne po pôrode mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia.

4. Správa o novorodencovi

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o narodenom dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum a čas narodenia, vitalita, trofika, pohlavie, pôrodná hmotnosť a dĺžka, Apgarovej skóre, gestačný vek, prítomný patologický nález, liečba, ošetrenie), údaje o pobyte dieťaťa na oddelení (dátum a čas prijatia, zdravotný stav, spôsob ošetrovania, výživa, výsledky laboratórnych, funkčných a skríningových vyšetrení, psychomotorický vývoj, očkovanie, patologické nálezy, liečba), údaje o prepustení, preklade a prevoze alebo úmrtí (dátum a čas prepustenia, prekladu alebo úmrtia vrátane diagnóz podľa MKCH, odporúčania, patologicko-anatomické diagnózy).

Údaje o matke (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, vzdelanie), údaje o pôrode (termín, časové údaje súvisiace s pôrodom, prítomné riziká, priebeh, spôsob, komplikácie, indikácie k operačnému pôrodu, farmakoterapia počas pôrodu, priebeh).

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o zdravotnom stave detí v perinatálnom a novorodeneckom období a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a použiť ich pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby – živo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo narodené mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia a následne hospitalizované na novorodeneckom pracovisku, mŕtvo narodené deti s pôrodnou hmotnosťou vyššou ako 1 000 gramov, ženy – rodičky.

5. Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, vzdelanie, ekonomická aktivita, pracovisko), údaje o doterajšom počte pôrodov, spontánnych potratov a UPT, o počte živo narodených detí pred terajším potratom, vnútromaternicová antikoncepcia, údaje o terajšom druhu potratu vrátane indikácie (diagnóza podľa MKCH), ktorá je zdravotným dôvodom na vykonanie UPT, výsledky prenatálnej diagnostiky, dátum potratu, vek plodu, u plodu nad 16 týždňov hmotnosť.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o výskyte spontánnych potratov, o umelom prerušení tehotenstva (UPT) vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov a ostatných potratoch a použiť ich pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby – ženy, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané UPT vrátane UPT zo zdravotných dôvodov.

6. Hlásenie pohlavnej choroby

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, pracovný stav, skupina pacienta), údaje o ochorení (dátum prijatia na liečbu, diagnóza ochorenia, druh liečby, zdroj nákazy, gravidita, mesiac gravidity, diagnózy podľa MKCH-10, potvrdenie diagnózy).

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o výskyte chorôb prenášaných sexuálnym stykom a použiť ich pre prijímanie epidemiologických opatrení a pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby s chorobami prenášanými sexuálnym stykom.

7. Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, zamestnanie), údaje o chorobe (typ choroby, špecifikácia choroby, položka zo zoznamu chorôb z povolania, diagnóza podľa MKCH, závažnosť choroby z povolania pri jej priznaní, závažnosť choroby, dátum prvého zistenia, dátum priznania, expozícia – príčinný faktor, expozícia – produkt podľa použitia, schopnosť doterajšieho výkonu práce), údaje o organizácii, kde choroba z povolania vznikla (IČO, kód obce, poškodeného, ekonomická aktivita zamestnávateľa).

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť prehľad o novopriznaných chorobách z povolania alebo ohrozeniach chorobou z povolania. a použiť ich pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

8. Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, občianstvo, rodinný stav), charakter kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta – s jeho súhlasom/bez jeho súhlasu, vôbec prvé, prvé v sledovanom roku, opakované v sledovanom roku, prijatý z predchádzajúceho obdobia, kontakt s týmto zariadením, čas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomické údaje (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), údaje týkajúce sa liečby (kód hlavnej psychiatrickej diagnózy, diagnózy vedúcej bezprostredne k prijatiu, inej nepsychiatrickej diagnózy súvisiacej s duševnou poruchou podľa MKCH), druh psychiatrickej liečby (psychofarmaká, iná liečba/lieky, psychoterapia, psychosociálna rehabilitácia), údaje týkajúce sa prepustenia, prekladu a úmrtia, starostlivosť po prepustení, preklade, prepustenie pacienta do konca sledovaného roka, dátum prepustenia, prekladu alebo úmrtia.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o osobách hospitalizovaných v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach a o požiadavkách na ďalšiu starostlivosť a použiť ich pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

9. Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, občianstvo, rodinný stav, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa úmyselného sebapoškodenia (druh úmyselného sebapoškodenia, vykonanie činu – dátum vykonania činu, deň v týždni, hodina, spôsob vykonania činu – kódy diagnóz podľa MKCH, kód psychiatrickej diagnózy podľa MKCH-10, motív činu, opakovaný pokus, demonštratívny pokus, prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky – psychotropnej látky, laboratórne potvrdenie, psychiatrická liečba pred terajším samovražedným pokusom v anamnéze pacienta, vykonaná pitva v prípade samovraždy).

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o príčinách a okolnostiach úmyselného sebapoškodenia (samovraždy alebo samovražedného pokusu) a použiť ich pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach po samovražednom pokuse, a príbuzní osoby po vykonanej dokonanej samovražde po súdnej pitve.

10. Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, kód prechodného pobytu, kód krajiny), pracovný stav, poisťovňa, platca, druh starostlivosti, dĺžka pobytu, indikačná skupina pre kúpeľnú starostlivosť, kód diagnózy podľa MKCH, výsledok liečenia, dátum ukončenia kúpeľnej liečby.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o ukončenej kúpeľnej liečbe v prírodných liečebných kúpeľoch a použiť ich pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch.

11. Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe [rodné číslo, kód klienta, vek klienta, pohlavie, občianstvo, rodinný stav, kód obce trvalého/prechodného pobytu v Slovenskej republike, bydlisko v zahraničí (kód krajiny)], charakter kontaktu (dátum prijatia na liečbu, liečený predtým, kontakt s týmto zariadením), sociálno-ekonomické údaje (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), údaje o droge (vek pri prvom užití akejkoľvek drogy, kód primárnej drogy podľa Pompiduovej skupiny, kód psychiatrickej diagnózy podľa MKCH, spôsob podávania a frekvencia užívania primárnej drogy, vek pri prvom užití primárnej drogy, poskytnutá substitučná liečba, kód sekundárnej drogy podľa Pompiduovej skupiny, rizikové faktory – použitie injekčnej striekačky, použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog, vyšetrenie HIV a vírusovej hepatitídy, začatie liečby užívateľa drog).

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie o liečených užívateľoch drog a použiť ich pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky, údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a prostredníctvom Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť ich využíva Európsky parlament, Európska komisia, Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Užívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska liečba v súvislosti s užívaním drog.

12. Hlásenie úrazu

a) Zoznam spracovávaných osobných údajov

Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, občianstvo, rodinný stav, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa úrazu (dátum a čas úrazu, typ úrazu, miesto úrazu, kódy diagnóz podľa MKCH, rozsah poškodenia, prítomnosť alkoholu alebo návykovej psychotropnej látky, mechanizmus úrazu), informácie týkajúce sa ošetrenia úrazu (miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby vrátane rehabilitácie, následky úrazu), dátum smrti u zomretých, príčiny smrti, patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH.

b) Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania údajov o výskyte, druhu a mechanizme úrazov na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Spracované údaje sú využívané štátnou štatistikou vykonávanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.

c) Okruh dotknutých osôb

Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom, a príbuzní osôb zomretých v dôsledku úrazu.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1) § 80 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

3) § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.".

41. Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o požiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí a o určité technické požiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 294, 25. 10. 2006).".

42. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

VZOR


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 okrem čl. I § 2 ods. 22 až 24 v bode 3., § 7 ods. 2 v bode 8., bodov 14. a 39., ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.