Zákon č. 644/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 262/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

644

ZÁKON

zo 6. decembra 2007,

ktorým sa mení zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu alebo úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný alebo úmyselný trestný čin proti životnému prostrediu.“.

2. V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

Čl. II

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov29a) na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi29b) a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,29c)“.

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29c znejú:

29a) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

29b) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z.

29c) § 17 ods. 1 a 3 zákona č. 218/2007 Z. z.“.

2. V § 19 ods. 2 sa slová „písm. f) až l)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až m)“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.