Oznámenie č. 640/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok, ak nepodnikajú a ak objem ich ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk

Čiastka 261/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

65 (§ 1 - § 3)

640

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 28. novembra 2007 č. MF/25757/2007-31, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok, ak nepodnikajú a ak objem ich ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

65

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. novembra 2007 č. MF/25757/2007-31,

ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok, ak nepodnikajú a ak objem ich ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk

Referent: Ing. Miriam Majorová, PhD., tel. : 02/59583242

Ing. Anna Mináriková, tel. : 02/59583202

Ing. Peter Ivánek, tel. : 02/59583203

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupe účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok, ak nepodnikajú a ak objem ich ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk.

§ 2

(1) Pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva sa k poslednému dňu bežného účtovného obdobia uzavrú účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva a zostaví sa účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva. K prvému dňu nasledujúceho účtovného obdobia sa otvoria účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva.

(2) Pri otvorení účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva sa údaje z účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva účtujú ako začiatočné stavy príslušných účtov podľa osobitného predpisu1) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový takto:

a) suma ocenenia jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný,

b) suma odpisov k jednotlivým zložkám dlhodobého nehmotného majetku alebo k jednotlivým zložkám dlhodobého hmotného majetku sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku,

c) suma ocenenia jednotlivého dlhodobého finančného majetku sa účtuje ako začiatočný stav príslušného účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok,

d) suma obstarávania jednotlivého dlhodobého majetku do času jeho uvedenia do používania sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku,

e) stav zásob sa účtuje ako začiatočný stav na príslušných účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál, účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby alebo účtovej skupiny 13 – Tovar,

f) stav peňažných prostriedkov v pokladnici sa účtuje ako začiatočný stav účtu 211 – Pokladnica, stav cenín ako začiatočný stav účtu 213 – Ceniny,

g) stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch sa účtuje ako začiatočný stav účtu 221 – Bankové účty,

h) stav jednotlivých pohľadávok a záväzkov sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy,

i) stav sociálneho fondu sa účtuje ako začiatočný stav účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.