Oznámenie č. 639/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Čiastka 261/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť od 01.01.2015
Literatúra 1

639

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.


opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny, spôsob, postupy a miesto ukladania účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa osobitného predpisu1).

(2) Vzor individuálnej účtovnej závierky a vysvetlivky na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Riadna účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra účtovných závierok (ďalej len „register“) prostredníctvom systému štátnej pokladnice2) takto:

a) súvaha a výkaz ziskov a strát do 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia, okrem súvahy a výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré sa predkladajú do 10. februára nasledujúceho účtovného obdobia,

b) poznámky do 30. apríla nasledujúceho účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak2a).

(4) Mimoriadna účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice) do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

(5) Uložením účtovnej závierky do registra sa rozumie

a) vloženie do systému štátnej pokladnice účtovnou jednotkou, ktorou je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,

b) vloženie do informačného systému DataCentra podľa osobitného predpisu3) účtovnou jednotkou, ktorou je obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia.

(6) Účtovná závierka4) sa poskytuje v písomnej forme podľa osobitného predpisu5).

(7) Výročná správa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovovať výročnú správu podľa osobitného predpisu6a), sa ukladá v elektronickej podobe do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice2).

§ 2

Súvaha a výkaz ziskov a strát

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu. Ak majú byť obsahom účtovnej závierky utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu7), uvádzajú sa v účtovnej závierke príslušné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu ustanovení osobitného predpisu7).

(2) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 4 nevykazujú.

(3) Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

§ 3

Poznámky

(1) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

(2) Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak v tomto opatrení nie je ustanovené inak.

(3) V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

(4) Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.

§ 3a

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavení individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2008.

(2) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2007 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2008 sa v súvahe stĺpce 4 a 6 a vo výkaze ziskov a strát stĺpec 4 nevykazujú.

§ 4a

(1) Údaje uvedené v účtovných výkazoch v slovenských korunách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa prepočítajú konverzným kurzom tak, že najskôr sa prepočítajú údaje v súčtových riadkoch, pričom sa postupuje od najvyššieho súčtového rádu po najnižší. Prepočítané údaje sa zaokrúhlia matematicky na najbližšie euro.

(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 sa v poznámkach uvádzajú aj informácie o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a o prepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty a opis a suma významných nákladov vzniknutých v súvislosti so zavedením meny euro.

§ 4b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2010 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2009.

§ 4c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2013 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2012.

§ 4d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 201 4 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2014.

§ 4e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2015 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2015.

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 88/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 9. marca 2004 č. 1487/2004-74 (oznámenie č. 149/2004 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 (oznámenie č. 700/2004 Z. z.) a opatrenia z 23. novembra 2005 č. MF/24523/2005 -313 (oznámenie č. 604/2005 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

VZOR

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Poznámky

Čl. l

Všeobecné údaje

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a) názov a šidlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, identifikačné čislo organizácie, dátum zriadenia, spôsob zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa,

b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,

c) informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku.

(2) Opis činnosti účtovnej jednotky.

(3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.

Mená a piiezviská štatutárnych zástupcov, funkcie štatutárnych zástupcov, priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky, z toho počet vedúcich zamestnancov.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia.

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,

f) dlhodobý finančný majetok,

g) zásoby nakupované,

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

i) zásoby získané bezodplatne,

j) pohľadávky,

k) krátkodobý finančný majetok,

I) časové rozlíšenie na strane aktiv,

m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

n) časové rozlíšenie na strane pasív,

o) deriváty,

p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(6) Zásady pre vykazovanie transferov.

(7) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

ČI. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

1. názov účtovnej jednotky,

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

3. stav k 31 decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

4. + prírastky,

5. - úbytky,

6. +/ - presuny,

7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia,

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom,

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve alebo v správe účtovnej jednotky,

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

(2) Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

1. názov účtovnej jednotky,

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

4. + prírastky,

5. -úbytky,

6. +/- presuny,

7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.

(3) Majetkové podiely účtovnej jed notky v iných spoločnostiach

Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre:

a) názov spoločnosti,

b) právna forma,

c) základné imanie spoločnosti v peňažných jednotkách,

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní spoločnosti v %,

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bežného účtovného obdobia ,

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ,

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tejto štruktúre:

1. názov emiten ta,

2. druh cenného papiera,

3. mena cenného papiera,

4. výnos v %,

5. dátum splatnosti,

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre:

1. názov dlžnika,

2. výnos v %,

3. mena,

4. dátum splatnosti,

5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31 .decembru bežného účtovného obdobia,

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

7. popis zabezpečenia pôžičky,

c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

B Obežný majetok

(1) Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:

1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,

2. výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

3. + tvorba opravných položiek,

4. - zníženie opravných položiek,

5. - zrušenie opravných položiek,

6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám,

b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

c) spôsob a výška poistenia zásob.

(2) Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre:

1. položka pohľadávok,

2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

3. + tvorba opravných položiek,

4. - zníženie opravných položiek,

5. - zrušenie opravných položiek,

6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,

c) pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:

1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

e) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

f) výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

(3) Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,

b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom.

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:

a) dlžník,

b) výnos v %,

c) mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá,

d) dátum splatnosti,

e) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

f) výška návratnej f nančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(5) Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.

ČI. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre:

a) názov položky,

b) výška vlastného imania k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

c) + zvýšenie,

d) - zníženie,

e) +/- presun,

f) výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacich rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.

B Záväzky

(1) Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

a) položka rezerv,

b) výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

c) + tvorba,

d) - použitie,

e) - zrušenie,

f) výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) predpokladaný rok použitia rezerv,

h) opis významných položiek rezerv.

(2) Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane,

3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

c) popis významných položiek záväzkov.

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:

1. charakter bankového úveru, napríklad investičný úver. prevádzkový úver.

2. druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver,

3. poskytovateľ bankového úveru,

4. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý,

5. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %,

6. nákladový úrok za bežné účtovné obdobie,

7. dátum splatnosti bankového úveru,

8. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

9. výška bankového úveru k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:

1. druh cenného papiera,

2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,

3. úroková sadzba v %,

4. dátum splatnosti,

5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:

1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,

2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, dlhodobá návratná finančná výpomoc,

3. účel použitia,

4. dátum splatnosti,

5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia,

b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384.

ČI. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

a) tržby za vlastné výkony a tovar,

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

c) aktivácia,

d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,

e) finančné výnosy,

f) mimoriadne výnosy,

g) výnosy z transferov,

h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov.

(2) Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

a) spotrebované nákupy,

b) služby,

c) osobné náklady,

d) dane a poplatky,

e) odpisy, rezervy a opravné položky,

f) finančné náklady,

g) mimoriadne náklady,

h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,

i) ostatné náklady.

(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Popis a výška nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

a) overenie účtovnej závierky,

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neauditorské služby.

(4) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Výška tržieb v členení na tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar znížené o náklady na predaný tovar.

Výška výrobných nákladov v členení na

a) spotreba materiálu,

b) spotreba energie,

c) spotreba ostatných neskladovateľných dodávok,

d) opravy a udržiavanie,

e) cestovné,

f) ostatné služby,

g) mzdové náklady,

h) zákonné sociálne poistenie,

i) ostatné sociálne poistenie,

j) zákonné sociálne náklady,

k) ostatné sociálne náklady,

I) daň z motorových vozidiel,

m) daň z nehnuteľností,

n) ostatné dane a poplatky,

o) odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

ČI. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto zabezpečenia.

(2) Ďalšie informácie

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy a o odpísaných pohľadávkach.

ČI. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Iné aktíva a iné pasíva

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalosti a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv.

b) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalosti v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky,

d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasiva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku.

(2) Ostatné finančné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb

a) povinnosti z devízových terminovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosti z opčných obchodov,

c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

ČI. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc a záruka,

2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,

b) informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane,

c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám.

(2) Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,

b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,

d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,

e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

ČI. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:

a) prijmy bežného rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

e) finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

f) výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

ČI. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,

c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,

d) vydanédlhopisyainécennépapiere,

e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,

f) mimoriadne skutočnosti, ktoré majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky,

g) iné mimoriadne skutočnosti.

Tabuľka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Tabuľka č. 2

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

Tabuľka č. 10

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Tabuľka č. 11

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastíctve účtovnej jednotky

Tabuľka č. 12

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Tabuľka č. 14

k čl. IX - Finančné operácie

Tabuľka č. 15

k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Vysvetlivky k individuálnej účtovnej závierke

1. Identifikačné čislo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Individuálna účtovná závierka sa vyplňuje v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

3. Položky v tabuľkách v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

4. Pri uvádzaní údajov za bežné účtovné obdobie (20xx) sa uvádza údaj k 31. decembru bežného účtovného obdobia, alebo k inému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v prípade mimoriadnej účtovnej závierky.

5. Pri uvádzaní údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (20xx-1) sa uvádza údaj k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

1. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom “AÚ” za číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Za znamienkom mínus (-) sa v súvahe uvádzajú čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2.

3. Suma položky súvahy v riadku 001 v stĺpcoch 3 a 4 sa rovná sume položky súvahy v riadku 115 v stĺpcoch 5 a 6.

4. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

5. V bežnom účtovnom obdobi v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám aktív súvahy za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 (korekcia). V stĺpci 3 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2. V stĺpci 4 (netto) sa vykazujú položky aktiv za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

6. V srĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

1. V účtovnom výkaze sa uvádzajú konečné stavy účtov zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

2. V stĺpcoch 1,2 a 3 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

3. V stĺpcoch 1 a 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie v členení na hlavnú činnosf a podnikateľskú činnosť a v stĺpci 4 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

4. V stĺpci 3 sa vykazuje súčet stĺpcov 1 a 2.

5. V stĺpci 4 sa vykazujú konečné stavy príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

Vysvetlivky na vyplňovanie poznámok

1. Presuny sa uvádzajú s kladným znamienkom alebo záporným znamienkom. Sumár presunov sa rovná nule.

2. Zostatok pohľadávok podľa doby splatnosti sa uvádza v brutto hodnote.

3. Pri bankových úveroch sa uvádza

a) nákladový úrok ako suma zaúčtovaných nákladov prislúchajúca na vykazované účtovné obdobie bez ohľadu na jeho úhradu,

b) istina úveru ako nesplatená časť úveru bez záväzkov z úrokov.

Použité skratky

r. = riadok

AÚ = analytický účet

IČO = identifikačné číslo organizácie

PSČ = poštové smerové číslo

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011).

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 419/2007 Z. z.).

2) § 23b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

2a) Napríklad § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) § 5 ods. 3 písm. i) zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2012 Z. z.

4) § 17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.

5) § 22a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

6a) § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.