Vyhláška č. 581/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

(v znení č. r1/c268/2007 Z. z.)

Čiastka 244/2007
Platnosť od 18.12.2007 do31.10.2013
Účinnosť od 01.01.2008 do31.10.2013
Zrušený 131/2002 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Zákon č. 312/2013 Z. z. vložil do zákona č. 131/2002 Z. z. nový § 114a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 581/2007 Z. z.

581

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 27. novembra 2007

o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z. a § 14 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje organizáciu, rozsah, formy a metódy doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

§ 2

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť1)

a) absolventi štúdia podľa magisterského študijného programu, inžinierskeho študijného programu alebo doktorského študijného programu v neučiteľských študijných odboroch, alebo absolventi študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky,

b) absolventi štúdia podľa bakalárskeho študijného programu v neučiteľských študijných odboroch na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy,

c) absolventi stredných škôl neučiteľských študijných odborov s úplným stredným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním alebo vyšším odborným vzdelaním2) na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy, vychovávateľa školského zariadenia alebo asistenta učiteľa.3)

§ 3

(1) Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v dennej forme pre študentov neučiteľských študijných programov súbežne so štúdiom študijného programu alebo v externej forme pre absolventov podľa § 2.

(2) Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia sa uskutočňuje

a) prezenčnou metódou alebo

b) kombinovanou metódou.

§ 4

(1) Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a najmenej ďalší dvaja členovia komisie.

(2) Záverečná skúška sa koná spravidla v jeden deň a vykonáva sa

a) pre absolventov stredných škôl na výkon pracovnej činnosti

1. majstra odbornej výchovy z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku,

2. vychovávateľa školského zariadenia z predmetov všeobecná pedagogika, pedagogika voľného času alebo mimoškolská pedagogika a psychológia,

3. asistenta učiteľa z predmetov všeobecná pedagogika a psychológia,

b) pre absolventov vysokých škôl s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov podľa § 2 písm. a),

c) pre absolventov vysokých škôl s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku podľa § 2 písm. b).

(3) O úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa vydá absolventovi doplňujúceho pedagogického štúdia vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti. Na vysvedčení sa uvedie

a) názov vysokej školy,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia absolventa,

c) výsledky z jednotlivých predmetov záverečnej skúšky,

d) názov záverečnej práce a výsledok jej obhajoby,

e) pedagogická spôsobilosť, ktorú absolvent nadobudol podľa § 2,

f) deň konania záverečnej skúšky a

g) meno, priezvisko, podpis osoby, ktorá je štatutárnym orgánom vysokej školy, a odtlačok úradnej pečiatky.

§ 5

Doplňujúce pedagogické štúdium možno organizovať len k tým študijným odborom, ktoré má vysoká škola akreditované v prvom stupni alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia.

§ 6

Doplňujúce pedagogické štúdium začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa dokončí podľa doterajších predpisov.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1985 Zb. o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ján Mikolaj v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

2) § 7 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 50b ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.