Nariadenie vlády č. 450/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Čiastka 191/2007
Platnosť od 29.09.2007 do31.01.2008
Účinnosť od 01.10.2007 do31.01.2008
Zrušený 663/2007 Z. z.

OBSAH

450

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. septembra 2007,

ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška minimálnej mzdy sa ustanovuje na

a) 46,60 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

b) 8 100 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 540/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Robert Fico v.r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené