Oznámenie č. 419/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Čiastka 183/2007
Platnosť od 08.09.2007
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 408
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

OBSAH

419

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

37

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. augusta 2007,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie1), príspevkové organizácie1), štátne fondy1), obce2) a vyššie územné celky3).

(2) Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky je uvedená v prílohe.

§ 2

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku alebo škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Ak sa nehnuteľnosť obstaráva na základe zmluvy a do nadobudnutia vlastníctva povolením vkladu do katastra nehnuteľností4) nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

§ 3

Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkový účtovný prípad“),

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný prípad“); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 4

Účtový rozvrh

(1) Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy.

(2) Účtový rozvrh môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny 20 – Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice a 28 – Účty Štátnej pokladnice, v rámci ktorých vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu, pričom k vytvorenému syntetickému účtu sa priradí trojmiestny číselný znak a slovné označenie.

(3) V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú podľa § 5.

§ 5

Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom a analytickej evidencie

(1) Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:

a) členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta jeho umiestnenia, ak sa nevedie analytická evidencia; osobitne sa sleduje majetok poskytnutý účtovnej jednotke na zabezpečenie jej pohľadávky a cenné papiere v umorovacom konaní,

b) členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,

c) členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,

d) členenie cenných papierov podľa druhov a emitentov, ak sa nevedie analytická evidencia,

e) členenie vydávaných štátnych dlhopisov podľa jednotlivých emisií, ak sa nevedie analytická evidencia,

f) členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov, ak sa nevedie analytická evidencia,

g) členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov, ak sa nevedie analytická evidencia,

h) členenie podľa jednotlivých subjektov verejnej správy a podľa druhu transferov na bežné a kapitálové transfery prijaté a poskytnuté transfery podľa subjektov súhrnného a konsolidovaného celku,, ak sa nevedie analytická evidencia,

i) členenie na menu euro a cudziu menu podľa § 4 ods. 7 zákona,

j) členenie podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,

k) členenie podľa položiek konsolidovanej a súhrnnej účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie konsolidovaných a súhrnných poznámok,

l) členenie podľa rozpočtovej klasifikácie1), podľa zdrojov a programov, ak sa nevedie analytická evidencia,

m) členenie podľa charakteru činnosti1),

n) členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní, ak sa nevedie analytická evidencia,

o) členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti,

p) členenie na účely podľa osobitných predpisov5),

q) členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,

r) iné hľadiská členenia podľa potrieb účtovnej jednotky.

(2) Podľa povahy majetku, záväzkov, nákladov a výnosov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia, ktorá môže obsahovať okrem ocenenia aj ďalšie údaje potrebné pre účtovnú jednotku.

§ 6

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

(1) Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:

a) náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

b) opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov,

c) významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

d) náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia,

e) refundácie nákladov v priebehu účtovného obdobia sa účtujú v prospech nákladov bežného účtovného obdobia; ak dôjde k refundácii nákladov minulých účtovných období až v nasledujúcom účtovnom období, refundácia sa účtuje do výnosov tohto účtovného obdobia v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

(2) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako

a) náklady budúcich období na účte 381 – Náklady budúcich období a 382 – Komplexné náklady budúcich období,

b) výdavky budúcich období na účte 383 – Výdavky budúcich období.

(3) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako

a) výnosy budúcich období na účte 384 – Výnosy budúcich období,

b) príjmy budúcich období na účte 385 – Príjmy budúcich období.

(4) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlišovania.

(6) Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období. Vznik komplexných nákladov budúcich období sa po prvotnom zaúčtovaní na príslušných účtoch nákladových druhov v účtovej triede 5 účtuje v prospech účtu 655 a na ťarchu účtu 382 a ich zúčtovanie v prospech účtu 382 a na ťarchu účtu 555.

§ 7

Účtovanie kurzových rozdielov

(1) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro podľa § 24 zákona.

(2) Na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku sa účtujú kurzové rozdiely ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky. O kurzových rozdieloch sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, najmä z dôvodu postúpenia pohľadávok, vkladu pohľadávky do základného imania, vzájomného započítania pohľadávky. Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ten istý kurz, ktorý sa použil pri úbytku finančných prostriedkov v cudzej mene z pokladnice alebo z účtu zriadeného v cudzej mene podľa toho, aký spôsob úhrady sa použije.

(3) Kurzové rozdiely nevznikajú pri zmene veriteľa u dlžníka a u veriteľa, ak za jeho dlžníka bude plniť iný dlžník.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona účtuje na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.

(5) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona nezisťuje pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch. Kurzové rozdiely nevznikajú pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.

§ 8

Vnútroorganizačné účtovníctvo

(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno organizovať

a) v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 5 a 6,

b) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 8 a 9,

c) kombináciou postupov podľa písmen a) a b).

(2) Spojovacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným účtovníctvom a vnútroorganizačným účtovníctvom pri jeho organizácii v samostatnom účtovnom okruhu sa vytvárajú v rámci účtových tried 8 a 9, alebo ich funkciu nahrádza technické spracovanie dát.

(3) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

§ 9

Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi podľa § 16 zákona. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 702 – Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných súvahových účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných súvahových účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtovaný v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

§ 10

Uzavretie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16 zákona.

(2) Konečné stavy účtov účtovej triedy 5 – Náklady sa účtujú na ťarchu účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 – Výnosy sa účtujú v prospech účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia.

(3) Konečné zostatky súvahových účtov sa účtujú podvojne v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový podľa charakteru zostatku. Preúčtovaním konečného zostatku účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia na účet 702 sa uzatvoria účtovné knihy.

(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa

a) zisťujú obraty jednotlivých účtov,

b) zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,

c) účtujú konečné stavy účtov nákladov v účtovej triede 5 a výnosov v účtovej triede 6,

d) zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov za účtovné obdobie,

e) zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov.

(5) Pri uzatvorení účtovných kníh sú údaje účtu 702 – Konečný účet súvahový, účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a údaje z analytických účtov podkladom pre zostavenie účtovnej závierky.

§ 11

Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve

(1) Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov z činnosti, ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov, sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591 a 595.

(2) Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov – účtovný výsledok hospodárenia sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

§ 12

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 59 – Dane z príjmov.

(2) Daň z príjmov v účtovnom období (ďalej len „splatná daň“) sa účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

(3) Dodatočne platená daň z príjmov za nevýznamné dodatočné vyrubenie dane z príjmov alebo nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje na účte 595 – Dodatočne platená daň z príjmov. Na ťarchu účtu 595 sa účtuje dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a v prospech tohto účtu sa účtuje nárok na vrátenie dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov. Na účte 428 sa účtuje významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov alebo významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 341.

§ 13

Účtovanie inventarizačných rozdielov

(1) Inventarizačné rozdiely sa účtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

(2) Inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa charakteru na príslušné účty nákladov alebo výnosov s výnimkou

a) schodku peňažných prostriedkov a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe,

b) chýbajúcich cenných papierov, ktorých úbytok sa vykáže na analytickom účte cenné papiere v umorovacom konaní ak sa začne umorovacie konanie,

c) prebytku dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období v reálnej hodnote.

(3) Prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy. Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže chybné účtovanie, sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

(4) Prebytok zásob vlastnej výroby vrátane zvierat sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny 61 –Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

§ 14

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

(1) Rezerva sa tvorí v súlade s § 26 zákona. Rezerva je záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.

(2) Spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, pričom rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená.

(3) Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov.

(4) Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku, napríklad nevyfakturovaná dodávka materiálu, nevyfakturovaná dodávka dlhodobého majetku sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku a jej použitie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov, napríklad po obdržaní faktúry od dodávateľa.

(5) Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(6) Rezervy nemajú aktívny zostatok.

(7) Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška.

(8) Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, napríklad ak na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť bude splnená.

(9) Rezervy sa vytvárajú na

a) rekultiváciu pozemkov, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí,

b) zamestnanecké požitky,

c) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov alebo obalov,

d) nevyfakturované dodávky a služby,

e) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

f) prebiehajúce a hroziace súdne spory,

g) iné významné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

(10) V účtovnej jednotke sa môže v rámci zdaňovanej činnosti účtovať tvorba rezervy v súlade s osobitným predpisom11).

(11) V účtovnej jednotke, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa účtuje o rezerve na zamestnanecké požitky za zamestnancov všetkých štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.

§ 15

Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

(1) Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.

(2) Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní6), mimoriadny odpis dlhodobého majetku.

(3) Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru. Opravné položky pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

(4) Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

(5) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

(6) Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov a v prospech príslušného účtu opravných položiek.

(7) Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

(8) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška, napríklad v prípade vyhlásenia konkurzu na niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(9) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

(10) Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky, ale ich zvýšenie alebo zníženie sa účtuje priamo na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad, ak nie je záväzok splatený alebo splácaný včas a podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále.

§ 16

Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa majetok účtovnej jednotky člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok a záväzky účtovnej jednotky na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky, pričom

a) dlhodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,

b) krátkodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok,

c) dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,

d) krátkodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

(2) Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa odseku 1, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky, s akým sa obstarával majetok alebo vznikal záväzok.

(3) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom.

(4) Zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 17

Zásady pre členenie zmeniek a ich účtovanie

(1) O zmenke ako o cennom papieri sa účtuje v účtových skupinách 06 a 25.

(2) O zmenke ako platobnom prostriedku sa v účtovníctve veriteľa účtuje na účte 312 – Zmenky na inkaso. Obstarávacou cenou zmenky je hodnota pohľadávky. Hodnota účtu 312 – Zmenky na inkaso sa zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovníctve dlžníka sa účtuje o tejto zmenke v prospech účtov 322 – Zmenky na úhradu alebo 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu.

(3) Zmenky ako zabezpečovací prostriedok sa sledujú na podsúvahových účtoch.

(4) Pri predaji zmenky účtovanej na účte 312 – Zmenky na inkaso sa účtuje ako o postúpení pohľadávky.

(5) Pri eskonte zmenky bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“) sa zmenka prevedie na účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere v ocenení menovitou hodnotou. Do doby splatnosti eskontovanej zmenky zmenkovým dlžníkom o tomto záväzku sa účtuje v účtovníctve príjemcu úveru a o tomto záväzku sa účtuje v prospech účtu 232 – Eskontné úvery, a ak ide o záväzok dlhodobý, účtuje sa v prospech účtu 461 – Bankové úvery. Bankový úrok sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti do finančných nákladov.

(6) Ručenie voči neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z dôvodu prevodu zmenky, s výnimkou eskontu, sa sleduje na podsúvahových účtoch, a to od dňa prevodu do dňa vyinkasovania zmenky. V odôvodnených prípadoch sa na záväzky vyplývajúce z ručenia vytvára rezerva. Ručenie sa znižuje o splatené sumy pri čiastočnom splácaní.

§ 18

Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie

(1) Ako derivát7) sa účtuje finančný nástroj, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, indexu finančného trhu, cenového indexu, od úverového hodnotenia alebo úverového indexu, alebo v závislosti od podobnej premennej,

b) nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny v úverových a trhových faktoroch,

c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.

(2) Finančným nástrojom sa pre účely tohto opatrenia rozumie právny vzťah, na základe ktorého vzniká finančné aktívum jednej zmluvnej strany a finančný záväzok alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strany.

(3) Kapitálovým nástrojom sa pre účely tohto opatrenia rozumie zostatkový podiel na aktívach subjektu po odpočítaní všetkých jeho záväzkov napríklad akcie, obchodný podiel, podielový list.

(4) Zabezpečovacím nástrojom v účtovnej jednotke sa pre účely tohto opatrenia rozumie derivát, ktorým sa zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky (ďalej len „zabezpečovací derivát“), alebo iné finančné aktívum alebo finančný záväzok splňujúci požiadavky derivátu.

(5) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.

(6) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia finančnú pozíciu kupujúceho.

(7) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov členia na

a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,

b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,

c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,

d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými nástrojmi,

e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.

(8) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(10) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(11) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových komoditných nástrojov, ktoré sú len v jednej mene a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(12) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úverových nástrojov, alebo z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo komoditných podkladových nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky, takto:

a) úverový derivát ako poskytnutá záruka, ak účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka, ak tento dlžník neplní svoje záväzky,

b) úverový derivát ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, uhradí ich subjekt preberajúci riziko,

c) prijatá záruka ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(13) Ako derivát sa neúčtuje

a) repo obchod, ktorým je úver so zabezpečovacím prevodom najmä cenných papierov, pôžička cenných papierov zabezpečená prevodom hotovosti, predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom, nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom,

b) zmluva o nákupe, predaji alebo nájme dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na komoditných burzách, ak jedna zo zmluvných strán je oprávnená finančne sa vyrovnať, okrem zmlúv o komoditách uzavretých na účely kúpy, predaja alebo používania komodít, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,

c) poistná zmluva alebo iná zmluva, z ktorej vyplýva záväzok na úhradu v súvislosti s klimatickými faktormi, geologickými faktormi alebo inými fyzikálnymi faktormi.

(14) Zložený finančný derivát je zmluvne dohodnutý základný finančný nástroj s derivátom, ktorý ovplyvňuje peňažné toky alebo z iného hľadiska modifikuje vlastnosti základného finančného nástroja (ďalej len „vložený derivát“). Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) základný finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) základný finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou alebo je oceňovaný reálnou hodnotou, ale zmeny z ocenenia sú ponechané na súvahovom účte.

(15) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa účtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad pri

a) predajnej opcii a kúpnej opcii vložených do finančného nástroja, pričom predajná opcia je opcia, ktorá kupujúcemu dáva právo predať podkladový finančný nástroj za dohodnutú cenu k určitému termínu, pričom kúpna opcia je opcia, ktorá kupujúcemu dáva právo kúpiť podkladový finančný nástroj za cenu, za ktorú sa realizuje k určitému termínu,

b) menovej opcii vloženej do úrokového nástroja,

c) opcii na predĺženie splatnosti presahujúcej splatnosť úrokového základného finančného nástroja, ak pri splatnosti základného úrokového nástroja neexistuje korekcia na trhovú úrokovú mieru,

d) deriváte, ktorým sa mení základný úrokový nástroj na nástroj s charakteristikami kapitálového finančného nástroja alebo komodity,

e) deriváte, ktorý je vložený do úrokového nástroja, čím umožňuje konvertovať úrokový nástroj na finančný nástroj,

f) kúpnej opcii alebo predajnej opcii na úrokový nástroj vydaný s veľkým diskontom alebo prémiou, okrem opcií s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá sa rovná obstarávacej cene úrokového nástroja zvýšenej alebo zníženej o úrokové výnosy alebo náklady,

g) úverovom deriváte vloženého do základného finančného nástroja.

(16) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa neúčtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad pri

a) úrokovom swape vloženom do úrokového finančného nástroja,

b) úrokovej opcii vloženej do úrokového nástroja, ak je pri obstaraní opcia mimo peňazí; kúpna opcia je mimo peňazí, ak je spotová cena nižšia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti a predajná opcia je mimo peňazí, ak je spotová cena vyššia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti,

c) menovom swape alebo forwarde vloženom do úrokového nástroja,

d) opcii na predčasné splatenie základného finančného nástroja s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá za bežných okolností nepovedie k značným ziskom alebo stratám.

(17) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako záruka, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, sleduje sa oddelene od základného finančného nástroja na podsúvahových účtoch ako záruka.

(18) Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

a) zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,

b) zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný, napríklad dokumentácia umožňuje identifikáciu zabezpečovaných nástrojov a zabezpečovacích nástrojov, vymedzenie rizika, prístup k zabezpečovaniu a preukázaniu efektívnosti zabezpečenia.

(19) Zabezpečovanými nástrojmi môžu byť

a) aktíva vykázané v súvahe alebo záväzky, alebo ich časti,

b) zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch, zaväzujúce obidve strany a obsahujúce všetky významné náležitosti najmä množstvo, cenu, termín realizácie, sankcie,

c) očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené, ktorých uskutočnenie je pravdepodobné, napríklad podľa obchodného plánu účtovnej jednotky, množstva podobných obchodov v minulosti, finančnej schopnosti a prevádzkovej schopnosti účtovnej jednotky vykonať tento obchod, rozsahu strát, ktoré by mohli nastať pri neuskutočnení obchodu, možnosti použiť na rovnaké účely iný druh obchodu s podstatne rozdielnymi charakteristikami; identifikácia očakávaného budúceho obchodu v dokumentácii sa vykoná aj z hľadiska obdobia, v ktorom by sa obchod mal uskutočniť, pričom sa určí obdobie a zdokumentuje sa obdobie v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva.

(20) Zabezpečované nástroje môžu mať charakter

a) jednotlivého aktíva, záväzku alebo očakávaných budúcich obchodov,

b) viacerých aktív, záväzkov alebo očakávaných budúcich obchodov s obdobnými charakteristikami, pri ktorých sa zabezpečuje proti rovnakému riziku.

(21) Ako o zabezpečovacom deriváte sa neúčtuje, ak

a) uplynie doba platnosti zabezpečovacieho derivátu alebo je tento derivát predaný alebo uplatnený,

b) zabezpečenie už nespĺňa podmienky na zaradenie derivátu do zabezpečovacích derivátov,

c) sa už nepredpokladá, že dôjde k plneniu zmluvy alebo k realizácii očakávaného budúceho obchodu.

(22) Deriváty sa účtujú na podsúvahových účtoch a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania, ukončenia obchodu, uplatnenia práva, predaja alebo spätného predaja. Dňom dohodnutia obchodu je deň uzavretia zmluvy.

(23) Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Pri opciách sa účtuje zaplatená opčná prémia na samostatnom analytickom účte k účtu 376 – Nakúpené opcie a prijatá opčná prémia sa účtujú na samostatnom analytickom účte k účtu 377 – Predané opcie.

(24) Ak sa nakúpená kúpna opcia uplatní, o opčnú prémiu sa zvyšuje obstarávacia cena nadobudnutého majetku, okrem menovej opcie. Ak sa opcia neuplatní, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 567 – Náklady na derivátové operácie. Nákup predajnej opcie sa účtuje v prospech samostatného analytického účtu k účtu 376 – Nakúpené opcie a na ťarchu účtu 567 – Náklady na derivátové operácie. Predaj opcie sa účtuje v prospech účtu 667 – Výnosy z derivátových operácií so súvzťažným zápisom na samostatnom analytickom účte k účtu 377 – Predané opcie.

(25) Ako cenný papier poskytnutý alebo požičaný v repo obchodoch sa účtuje cenný papier určený na obchodovanie, realizovateľný cenný papier alebo cenný papier držaný do splatnosti.

(26) Cenné papiere poskytnuté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch a oceňujú sa spôsobom ocenenia použitým pred ich požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch.

(27) Cenné papiere prijaté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch vrátane tých, ktoré sú následne poskytnuté v repo obchodoch alebo sú požičané, sa sledujú na podsúvahových účtoch.

§ 19

Účtovanie dotácií, príspevkov a rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov

(1) Dotácie, príspevky, rozpočtové bežné výdavky, kapitálové výdavky, granty, dlhodobý hmotný majetok obstaraný za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu 7a) a iné finančné operácie sa účtujú ako transfery, bežné transfery alebo kapitálové transfery.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa uhradený výdavok zaúčtovaný na účte 225 účtuje ako bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje na ťarchu účtu 221 a súvzťažne s účtom 352.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, sa kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z príslušného účtu účtovej skupiny 22, v prospech účtu 353 a na ťarchu účtu 352. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 682; obdobne sa postupuje pri účtovaní mánk dlhodobého majetku a pri zúčtovaní bežného nevyčerpaného a neodvedeného transferu z predchádzajúcich období súvsťažne s účtom 681. Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ťarchu účtu 352 a v prospech účtu 681. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zúčtuje v štátnej rozpočtovej organizácii výška vyčerpaných rozpočtových prostriedkov na ťarchu účtu 225 a v prospech účtu 352. V štátnej príspevkovej organizácii sa vrátenie nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov účtuje na ťarchu účtu 352 a v prospech účtu 221. Vopred poukázané prostriedky na úhradu nákladov, ktoré sa účtujú v nákladoch v danom účtovnom období, sa účtujú do výnosov ako výnosy z bežných transferov v tom istom účtovnom období. Vrátenie nepoužitých prostriedkov v nasledujúcom účtovnom období sa zaúčtuje ako zníženie výnosov z bežného transferu.

(4) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, sa kapitálový transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii v rámci príslušného konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje súčasne s výdavkom rozpočtovej organizácie na ťarchu účtu 356 a v prospech účtu 353. Vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku rozpočtových organizácií sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu v prospech účtu 356 a na ťarchu účtu 353. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, sa kapitálový transfer a bežný transfer poskytnutý štátnej príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje v prospech účtu 225 a na ťarchu účtu 356. Súčasne sa účtuje zúčtovací vzťah na ťarchu účtu 352 a záväzok voči štátnemu rozpočtu v prospech účtu 353. Vo výške bežných výdavkov a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku štátnej príspevkovej organizácie sa účtuje zníženie záväzku voči štátnemu rozpočtu na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 356. Vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov od príspevkových organizácií sa účtuje na ťarchu účtu 225 a v prospech účtu 356 a súčasne na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 352. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa konečný zostatok účtu 225 účtuje v prospech účtu 352.

(5) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa kapitálový transfer a bežný transfer poskytnutý ostatným subjektom verejnej správy účtuje v prospech účtu 225 a na ťarchu účtu 358 a súčasne na ťarchu účtu 352 a v prospech účtu 358. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa konečný zostatok účtu 225 účtuje v prospech účtu 352.

(6) V účtovnej jednotke, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky, sa bežný transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje na ťarchu účtu 581 a v prospech účtu 221. Kapitálový transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy sa účtuje na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 221. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, sa účtuje zníženie pohľadávky v prospech účtu 353 a súvzťažne do nákladov na ťarchu účtu 581. Vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov od príspevkovej organizácie sa účtuje na ťarchu účtu 221 a v prospech účtu 581, ak ide o bežné transfery a na ťarchu účtu 221 a v prospech účtu 353, ak ide o kapitálové transfery. V účtovnej jednotke, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky, sa bežný transfer aj kapitálový transfer poskytnutý ostatným subjektom verejnej správy účtuje na ťarchu účtu 582 a v ostatných prípadoch na ťarchu účtu 583.

(7) V účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, sa bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje na ťarchu účtu 222 a v prospech účtu 354. V účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, sa bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje a ťarchu účtu 221 a súvzťažne s účtom 354.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, sa kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z príslušného účtu účtovej skupiny 22, v prospech účtu 355 a na ťarchu účtu 354. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 355 a v prospech účtu 692; obdobne sa postupuje pri účtovaní mánk dlhodobého majetku a pri zúčtovaní bežného nevyčerpaného a neodvedeného transferu z predchádzajúcich období súvsťažne s účtom 691. Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ťarchu účtu 354 a v prospech účtu 691. V rozpočtovej organizácii obce alebo vyššieho územného celku sa vrátenie nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov účtuje na ťarchu účtu 354 a v prospech účtu 222. V príspevkovej organizácii obce alebo vyššieho územného celku sa vrátenie nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov účtuje na ťarchu účtu 354 a v prospech účtu 221. Vopred poukázané prostriedky na úhradu nákladov, ktoré sa účtujú v nákladoch v danom účtovnom období, sa účtujú do výnosov ako výnosy z bežných transferov v tom istom účtovnom období. Vrátenie nepoužitých prostriedkov v nasledujúcom účtovnom období sa zaúčtuje ako zníženie výnosov z bežného transferu.

(9) V účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom, sa kapitálový transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku obce alebo vyššieho územného celku účtuje vo výške poskytnutých kapitálových prostriedkov na ťarchu účtu 355 a v prospech účtu 221. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách, sa účtuje zníženie pohľadávky v prospech účtu 355 a súvzťažne do nákladov na ťarchu účtu 584. V účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom, sa bežný transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku obce alebo vyššieho územného celku účtuje na ťarchu účtu 584 a v prospech účtu 221. Vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov od rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa zaúčtuje na ťarchu účtu 221 a v prospech účtu 584 pri bežných transferoch alebo v prospech účtu 355 pri kapitálových transferoch. V účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom, sa bežný aj kapitálový transfer, poskytnutý inou účtovnou jednotkou pre rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku účtuje na účte 357. V účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom, sa bežný aj kapitálový transfer poskytnutý v ostatných prípadoch účtuje na ťarchu účtu 585 alebo na ťarchu účtu 586 a v prospech účtu 221.

(10) Prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 03 a v prospech účtu 648 v účtovnej jednotke, ktorou je obec, vyšší územný celok, príspevková organizácia, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a v účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia sa účtuje na účet 353 alebo 355.

(11) Transfer poskytnutý účtovnej jednotke iným subjektom verejnej správy, ktorý nie je jej zriaďovateľ, sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 22 a v prospech účtu účtovej skupiny 35. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 693, ak ide o účtovnú jednotku, ktorá je obcou, vyšším územným celkom, príspevkovou organizáciou, rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, alebo sa zaúčtuje v prospech účtu 683, ak ide o štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech účtu 384 vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťa do výnosov na účet 694, ak ide o účtovnú jednotku, ktorá je obcou, vyšším územným celkom, príspevkovou alebo rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, alebo sa zaúčtuje v prospech účtu 684, ak ide o štátnu rozpočtovú alebo štátnu príspevkovú organizáciu.

(12) Predpis rozpočtových príjmov sa v rozpočtovej organizácii účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 31 a v prospech príslušných účtov výnosov účtovej triedy 6 vo vecnej a časovej súvislosti s výnosmi. Predpis odvodu rozpočtových príjmov sa v rozpočtovej organizácii účtuje na ťarchu účtu príslušného účtu nákladov a v prospech účtu 351. Odvod rozpočtových príjmov zriaďovateľovi sa účtuje na ťarchu účtu 351.

(13) Ak je bežný alebo kapitálový transfer viazaný na splnenie určených podmienok a ide o transakciu medzi účtovnými jednotkami v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy, alebo konsolidovaného celku obce alebo konsolidovaného celku vyššieho územného celku, prijímateľ transferu zúčtuje bežný alebo kapitálový transfer do výnosov v čase splnenie podmienok. Ak podmienky transferu nie sú splnené, účtuje sa o transferoch v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 35.

(14) Transfer poskytnutý účtovnej jednotke subjektom, ktorý nie je subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 22 a v prospech účtu 371 alebo v prospech účtu 372. V prospech účtu 372 sa účtuje aj o dlhodobom hmotnom majetku, ktorý bol obstaraný za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu7a). Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtov 685 alebo 687, ak ide o štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie a v prospech účtov 695 alebo 697, ak ide o obce, vyššie územné celky, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí alebo vyšších územných celkov v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech 384 vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťajú do výnosov na účty 686 alebo 688, ak ide o štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie a na účty 696 alebo 698, ak ide o obce, vyššie územné celky, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí alebo vyšších územných celkov.

(15) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnym účelovým fondom, sa účtuje o prijatých transferoch a poskytnutých transferoch ako v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou.

§ 20

V účtovných jednotkách sa účtuje na účtoch týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok,

b) Účtová trieda 1 – Zásoby,

c) Účtová trieda 2 – Finančné účty,

d) Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy,

e) Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky,

f) Účtová trieda 5 – Náklady,

g) Účtová trieda 6 – Výnosy,

h) Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty,

i) Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo,

j) Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo.

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

§ 21

Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie

(1) Dlhodobý majetok sa člení na

a) dlhodobý nehmotný majetok,

b) dlhodobý hmotný majetok,

c) dlhodobý finančný majetok,

d) dlhodobé pohľadávky.

(2) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom11) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky aj drobný nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom11) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, stavby8), byty a nebytové priestory9), umelecké diela10), zbierky, predmety z drahých kovov,

b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise11),

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky12),

d) základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie13), ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis14).

(4) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom pre hmotný majetok a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

(5) Ako príslušenstvo15) dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci, alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(6) Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje

a) drobný nehmotný majetok, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby,

b) drobný hmotný majetok, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby.

(7) Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje majetok, ktorý neprináša budúce ekonomické úžitky alebo využiteľný potenciál. Využiteľným potenciálom sa rozumie schopnosť poskytovať služby, ktoré prispievajú k plneniu úloh účtovnej jednotky a umožňuje plniť jej úlohy bez nutnosti vytvárania peňažných tokov.

(8) Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä

a) cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, cenné papiere a podiely v spoločnosti s podielovou účasťou a ostatné podielové cenné papiere a podiely,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“) napríklad obligácie, dlhopisy, vkladové listy,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(9) Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

§ 22

Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku

(1) Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou, reálnou hodnotou alebo vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku.

(2) Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise11) a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako

a) technické zhodnotenie,

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

(3) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(4) O trvalom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom odpisov, ak nejde o škodu.

(5) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou. Ak pri odplatnom nadobudnutí vznikne významný rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou, neprihliada sa na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Obdobne sa postupuje aj pri prevode správy majetku medzi mestom a mestskou časťou.

(6) O prechodnom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prostredníctvom opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09, napríklad o znížení ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

(7) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa v účtovníctve pôvodného správcu majetku alebo pôvodného vlastníka účtuje tento majetok súvzťažne s účtom oprávok , účtom transferov a účtom 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou a zostatkovou cenou pôvodného majetku sa podľa povahy rozdielu účtuje na vecne príslušný nákladový účet alebo výnosový účet. Nadobudnutie nového majetku získaného zámenou sa účtuje na príslušný majetkový účet v reálnej hodnote.

§ 23

Zásady pre členenie cenných papierov

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na

a) cenné papiere s pevným výnosom, a to

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (ďalej len „podielové cenné papiere“), sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, na

a) podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podielovou účasťou, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a podiely, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

(3) Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podielové cenné papiere, sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) realizovateľné cenné papiere,

c) držané do splatnosti.

(4) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období.

(5) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti.

(6) Ako realizovateľný cenný papier sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, cenným papierom držaným do splatnosti, cenným papierom a podielom v dcérskej účtovnej jednotke, cenným papierom a podielom v spoločnosti s podielovou účasťou.

§ 24

Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, najmä náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok, na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi, sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy vo vecnej a časovej súvislosti. O úrokovom výnose sa účtuje na ťarchu príslušného účtu cenného papiera, pričom sa tento úrokový výnos účtuje na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov a v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku alebo 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku.

(3) Ako úrokový výnos alebo úrokový náklad sa účtuje pri dlhopisoch

a) s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel, ktorým je prémia alebo diskont, medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou, pričom obstarávacou cenou sa rozumie cena znížená o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne o dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) bez kupónov a pri zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na aktíva a záväzky sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka spoločne s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté úroky sa účtujú na samostatnú analytickú evidenciu v rámci syntetických účtov, v ktorých sa účtujú aktíva a záväzky.

(5) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov napríklad prémie alebo diskont, pričom sa toto zvýšenie účtuje na samostatnú analytickú evidenciu k príslušným syntetickým účtom.

(6) Pri cenných papieroch emitovaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na emitované cenné papiere.

(7) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje ako trhová cena vyhlásená ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí posudkom znalca.

(8) Podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou.

§ 25

(1) V účtovej triede 0 sa účtuje o

a) dlhodobom nehmotnom majetku,

b) dlhodobom hmotnom majetku,

c) obstaraní dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku,

d) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,

e) dlhodobom finančnom majetku,

f) oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku,

g) opravných položkách k dlhodobému majetku.

(2) V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o dlhodobom majetku, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku a ďalej najmä o

a) kúpenom dlhodobom hnuteľnom majetku, ktorého vlastnícke právo kupujúci nadobudne zaplatením a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok používa,

b) kúpenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom vlastníctvo kupujúci nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností4) a do nadobudnutia vlastníctva kupujúci nehnuteľnosť užíva,

c) technickom zhodnotení v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je nájomcom a ktoré odpisuje za podmienok ustanovených v osobitnom predpise11),

d) technickej rekultivácii, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby ako je účtovná jednotka,

e) dlhodobom majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

(3) Na analytických účtoch sa môže účtovať podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky

a) podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku pričom pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou ocenenia je aj príslušenstvo sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé súbory a pre majetok vrátane príslušenstva a ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa ocenenie na príslušnom analytickom účte,

b) podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi alebo vyplývajúceho z požiadaviek riadenia účtovnej jednotky,

c) ak je účtovná jednotka nájomcom, osobitne majetok podľa § 25 ods.2 písm. c).

(4) Ako súbor hnuteľných vecí sa účtuje súbor hnuteľných vecí vytvorený zo samostatných hnuteľných vecí, pričom každá vec spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 3 písm. b).

(5) V analytickej evidencii sa dlhodobý majetok sleduje aj podľa subjektov, od ktorých bol obstaraný alebo podľa zdrojov financovania alebo miesta, kde je umiestnený. Analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne. Pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia alebo vyradenia.

§ 26

Účtovanie obstarania dlhodobého majetku

(1) Dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok a technické zhodnotenie podľa § 25 ods. 2 písm. c) uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov15a). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby15b) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.15c)

(2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na technické zhodnotenie majetku.

(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtov 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

(4) Dlhodobý nehmotný majetok a odpisovaný dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období, pričom účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky. Neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa účtuje ako výnosy bežného obdobia v účtovnej jednotke, ktorou je obec, vyšší územný celok, príspevková organizácia, Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ako zúčtovací vzťah k zriaďovateľovi. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku do dočasnej správy sa účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov na účet 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním nákladov, najmä odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky. Pri dlhodobom hmotnom majetku neodpisovanom sa účet časového rozlíšenia rozpúšťa do výnosov pri vyradení dlhodobého hmotného majetku.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú dlhodobé aj krátkodobé preddavky.

(6) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj hnuteľný dlhodobý hmotný majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie, a toto technické zhodnotenie.

§ 27

Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku

(1) Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky, ak sa podľa vnútorného predpisu do času uvedenia tohto majetku neúčtujú ako súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely.

(2) Ak sú súčasťou výdavkov (nákladov) súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku aj výdavky (náklady) na zhotovenie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov, vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, sledujú sa tieto náklady na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa o nich podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky.

(3) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou účtovnej jednotky vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú výdavky (náklady) na všetky navrhované riešenia.

§ 28

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku

(1) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na

a) prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do používania,

b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie11), dopravné, montážne práce a clo,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov16) a platby za ekologickú ujmu17) v súvislosti s výstavbou,

e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia18),

f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,

g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.

(2) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to

a) úroky z úverov, ak sa podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky do času uvedenia tohto majetku neúčtujú ako súčasť obstarávacej ceny, sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely,

b) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

c) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

d) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

e) náklady na biologickú rekultiváciu,

f) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,

g) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonností majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady.

(3) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.

§ 29

Účtovanie pri vyraďovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Pri účtovaní vyraďovania hmotného majetku sa zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovanej v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu účtuje do nákladov na novú stavbu.

(2) Pri účtovaní čiastočnej likvidácie jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k dlhodobému hmotnému majetku ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku môže byť naďalej využívaná. Rovnako sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku a pri účtovaní vyradenia časti súboru hnuteľných vecí.

(3) Ak je účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť dlhodobý hmotný majetok podľa osobitných predpisov18) , účtuje sa jednorázový odpis obstarávacej ceny do nákladov.

(4) Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný sa účtuje najmä na ťarchu účtov

a) 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) 549 – Manká a škody,

d) 572 – Škody.

(5) Vyradenie dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje v prospech účtov účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný majetok alebo 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a na ťarchu účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

§ 30

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku.

(2) Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.

(3) Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

(4) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.

(5) Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Účtovné odpisy zaokrúhlené podľa odpisového plánu hore sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

(7) Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje

a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,

b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,

c) technické a morálne zastaranie,

d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.

(8) Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

§ 31

Účtovanie dlhodobého finančného majetku

(1) O dlhodobom finančnom majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok, a to na účte

a) 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,

b) 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom,

c) 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely,

d) 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,

e) 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku,

f) 067 – Ostatné pôžičky,

g) 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.

(2) V priebehu obstarávania dlhodobého finančného majetku sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku.

(3) Podielové cenné papiere sa účtujú podľa vplyvu vykonávaného účtovnou jednotkou takto:

a) cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel podľa § 23 ods. 2 písm. a), sa účtujú na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,

b) cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel podľa § 23 ods. 2 písm. b), sa účtujú na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom,

c) ostatné podielové cenné papiere, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b), sa účtujú na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.

(4) Na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú dlhové cenné papiere so splatnosťou dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať.

(5) Na účte 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté účtovnej jednotke v konsolidovanom celku.

(6) Na účte 067 – Ostatné pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté iným účtovným jednotkám.

(7) Na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtuje najmä dlhodobý finančný majetok podľa § 21 ods. 7 písm. d), účasť na účtovných jednotkách podľa osobitného predpisu.19a)

(8) Predaj finančného majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely.

§ 32

(1) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, ak je možné preukázať

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,

b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,

c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania alebo predaja,

d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky, jeho použiteľnosť,

e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,

f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

(2) Na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a

a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

b) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

c) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,

d) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

(3) Výsledky vykonaných vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj, ak sú

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi,

c) vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.

(4) Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu výrobkov alebo procesov. Ak nie je možné preukázať aktivovanie nákladov na vývoj podľa odseku 1, účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.

(5) Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Nákladmi na výskum sú najmä náklady na

a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,

b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,

c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,

d) formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

(6) Softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru, sa účtujú na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú predmetom autorských práv, ak sú

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

(7) Na účte 014 – Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, okrem licencií uvedených v odseku 6, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.

(8) Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 1 až 7, napríklad územný plán obce, plán udržateľnej mobility, webové sídlo.

(9) Dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na príslušný účet účtových skupín 02 a 03, a to na účet

a) 021 – Stavby,

b) 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí,

c) 023 – Dopravné prostriedky,

d) 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov,

e) 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá,

f) 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok,

g) 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok,

h) 031 – Pozemky,

i) 032 – Umelecké diela a zbierky,

j) 033 – Predmety z drahých kovov.

(10) Na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá obstarané za účelom hospodárskeho využitia.

(11) Na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok sa účtuje napríklad technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky11) a obnova kultúrnej pamiatky podľa osobitného predpisu21). Na tomto účte sa účtuje aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise11) vykonané a odpisované nájomcom.

(12) O umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa právnych predpisov a nie sú súčasťou stavebných objektov, sa účtuje na účte 032 – Umelecké diela a zbierky bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.

(13) Ako umelecké dielo sa neúčtuje, s výnimkou podľa odseku 12

a) predmet kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu19),

b) historický knižničný dokument a historický knižničný fond podľa osobitného predpisu20),

c) pamiatkový fond podľa osobitného predpisu21),

d) literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo podľa osobitného predpisu22).

(14) Náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie noriem a certifikátov, napríklad ako sú ISO normy, prípravu a zábeh výkonov, reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo jeho časti, na rozšírenie výroby, ako aj ostatné náklady podobného charakteru sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady.

(15) V rámci účtu 031 – Pozemky sa osobitne analyticky evidujú pozemky s nerastnými zdrojmi a pozemky bez nerastných zdrojov.

(16) Obstaranie ložísk nerastných surovín sa účtuje na účte 031 – Pozemky, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky. Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov,12) je cena vrátane výsadby.

§ 33

Pri účtovaní technického zhodnotenia odpisovaného nájomcom podľa osobitného predpisu sa pri zániku nájomnej zmluvy postupuje takto:

a) v účtovníctve nájomcu sa účtuje zostatková cena technického zhodnotenia na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku,

b) v účtovníctve prenajímateľa sa účtuje technické zhodnotenie na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo 01 – Dlhodobý nehmotný majetok a v prospech účtu účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

§ 34

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku11),

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,

d) istinou u nájomcu s výnimkou podľa ods. 9 celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi.

(2) Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia alebo 379 – Iné záväzky.

(3) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 30.

(4) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(5) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(6) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(7) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 474 – Záväzky z nájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.

(8) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 474 – Záväzky z nájmu, prípadne na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

(9) Ak ide o finančný prenájom od zahraničného prenajímateľa, ktorý neurčuje rozdelenie dohodnutých platieb na istinu a finančný výnos, tak na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie istina u nájomcu z dohodnutých platieb stanovená podľa ods. 1 písm. c).

§ 34a

(1) Na účely účtovania obstarania majetku verejným obstarávateľom sa rozumie

a) koncesnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom22b) alebo obstarávateľom22c) a koncesionárom22d) na uskutočnenie stavebných prác alebo zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a koncesionárom na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu22e),

b) verejným obstarávateľom subjekt, ktorý koncesionárovi udeľuje právo používať koncesný majetok na poskytovanie verejných služieb,

c) koncesionárom subjekt, ktorý používa koncesný majetok na poskytovanie služieb a za poskytovanie služieb dostáva odplatu počas trvania platnosti koncesnej zmluvy,

d) koncesným majetkom majetok využívaný na poskytovanie verejných služieb na základe koncesnej zmluvy,

e) koncesiou na služby nadobudnutie práva na využívanie poskytovaných služieb podľa osobitného predpisu7a).

(2) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá stavia nehnuteľnosť na predaj, sa po ukončení výstavby účtuje ako o zásobách vlastnej výroby. V priebehu účtovného obdobia sa vlastné náklady vznikajúce na výstavbu nehnuteľnosti na predaj aktivujú na ťarchu účtu 121 – Nedokončená výroba súvzťažne s účtom 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby. Dokončená výstavba nehnuteľnosti na predaj sa účtuje na účte 123 – Výrobky. Výnosy z predávanej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti sa účtujú v prospech účtu 601 – Tržby za vlastné výrobky.

(3) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho predaja, pričom nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave sa účtuje na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtujú opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené s nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj.

Účtová trieda 1 – Zásoby

§ 35

Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.

(2) Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov alebo tak, že prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac. Na spôsob oceňovania zásob sa uplatní vnútorný predpis účtovnej jednotky upravujúci spôsob oceňovania zásob.

(3) Obstarávaciu cenu zásob je možné na analytických účtoch rozdeliť na cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním alebo na vopred určenú cenu, za ktorú sa majetok obstará a odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstará a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení zásob sa tieto náklady alebo odchýlky rozpúšťajú spôsobom uvedeným vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.

(4) Z vnútroorganizačných služieb súvisiacich s obstaraním zásob nákupom a so spracovaním zásob sa do obstarávacej ceny aktivujú len prepravné náklady a vlastné náklady na spracovanie materiálu.

(5) Nevyfakturované dodávky sa účtujú v ocenení podľa uzavretej zmluvy a dodacieho listu.

(6) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa účtujú v ocenení reálnou hodnotou. Bezodplatné nadobudnutie zásob sa účtuje na ťarchu účtu zásob v účtovej triede 1 súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Pri odplatnom nadobudnutí zásob za cenu významne nižšiu ako trhová cena, sa neprihliada na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Bezodplatne odovzdané zásoby sa účtujú na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery.

(7) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa účtujú v ocenení vlastnými nákladmi, ktoré sa ocenia v skutočnej výške alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych (plánových) kalkulácií. Takto určené náklady sú náklady určené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach daných technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov.

(8) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa takýto materiál do spotreby, bez jeho účtovania na sklad.

(9) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

(10) Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení zníženia ich hodnoty nie je vyššie ako predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou. Pri definitívnom znížení hodnoty sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob alebo na účte 549 – Manká a škody, ak ide o škodu.

(11) Pri účtovaní zámeny zásob sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

§ 36

Účtovanie zásob

(1) V účtovej triede 1 – Zásoby sa účtuje materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál sa účtuje materiál, ktorý zahŕňa najmä suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania, pričom ako

a) suroviny sa účtujú veci, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

b) pomocné látky sa účtujú veci, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,

c) prevádzkové látky sa účtujú veci, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,

d) náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,

e) obaly sa účtujú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom, účtujú sa ako obaly.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby sa účtuje nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá, pričom

a) o nedokončenej výrobe sa účtuje pri produktoch, ktoré prešli jednou alebo viacerými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovými výrobkami,

b) o polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje pri oddelene evidovaných produktoch, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese,

c) o výrobkoch sa účtuje pri predmetoch vlastnej výroby určených na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky,

d) ako zásoby zvierat sa účtujú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm, psy a podobne.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 13 – Tovar sa účtuje o tom, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

(5) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B účtovania zásob. Spôsob B účtovania zásob môžu uplatniť účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu. Na spôsob oceňovania zásob sa uplatní vnútorný predpis účtovnej jednotky upravujúci spôsob oceňovania zásob.

(6) Spôsobom A sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu, sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,

b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa v účtovnej jednotke účtuje v obstarávacích cenách pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade alebo 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru,

c) spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542 – Predaný materiál so súvzťažným zápisom na účte 112 – Materiál na sklade; hodnota predaného tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar so súvzťažným zápisom na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach,

d) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, ak ide o prebytky; ak možno preukázať, že prebytok materiálu vznikol nesprávnym účtovaním spotreby materiálu účtujú sa inventarizačné rozdiely v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu; ak možno preukázať, že prebytok tovaru vznikol nesprávnym zaúčtovaním predaného tovaru účtujú sa inventarizačné rozdiely v prospech účtu 504 – Predaný tovar; úbytky materiálu do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a úbytky tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar.

(7) Spôsobom A sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

b) vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby,

c) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky; úbytky zásob vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 6 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

(8) Spôsobom B sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok a vlastné náklady na spracovanie materiálu sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia,

b) pri uzavretí účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 – Materiál na sklade účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a začiatočný stav účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar; stav zásob zistený v skladovej evidencii sa účtuje pri materiály na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade súvzťažne v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu a pri tovare na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 504 – Predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok materiálu sa účtuje v prospech účtu 648 alebo v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade; prebytok tovaru sa účtuje v prospech účtu 648 alebo v prospech účtu 504 – Predaný tovar a na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

(9) Spôsobom B sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa na účtoch v účtovej skupine 12 – Zásoby vlastnej výroby neúčtuje a vynaložené náklady na výrobu sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 – Náklady,

b) pri uzavretí účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; stav zásob zistený podľa skladovej evidencie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby a v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; manká sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody; prebytky zásob sa účtujú v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

(10) Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia.

(11) Pri uzavretí účtovných kníh sa pri spôsobe A aj B účtovania zásob účtujú zásoby na ceste na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste alebo 139 – Tovar na ceste.

(12) Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa účtuje ako aktivácia a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.

(13) Ak sa použije spôsob A účtovania zásob, možno nákupy materiálu účtovať priamo na účet 112 – Materiál na sklade, nákupy zvierat na účet 124 – Zvieratá a nákupy tovaru na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

(14) Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnú jednotku sa sledujú na analytických účtoch a v analytickej evidencii sa zaznamenáva miesto ich uloženia.

(15) O sumu nákladov na externé spracovanie materiálu alebo vlastné náklady vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou sa zvyšuje ocenenie zásob.

(16) Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie, vypožičané od iných subjektov alebo dodané účtovnej jednotke omylom a informácie o konsignačnom sklade sa zaznamenávajú na podsúvahových účtoch s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

(17) Prevod zásob vlastnej výroby do vlastných predajní sa účtuje prostredníctvom účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru.

(18) Prirodzené úbytky zásob sa účtujú do spotreby v rozsahu, ktorý určuje vnútorný predpis účtovnej jednotky, ktorým sa určili normy prirodzených úbytkov zásob.

§ 37

Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 1

(1) Na kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu sa účtujú zložky obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzatvorení účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.

(2) Na účte 112 – Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.

(3) Na účte 119 – Materiál na ceste sa účtujú vyúčtovania za dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu23).

(4) Na účte 121 – Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch. Na účte 121 – Nedokončená výroba sa pri spôsobe B účtovania zásob účtuje len pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.

(5) Na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.

(6) Na účte 123 – Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb výrobkov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.

(7) Na účte 124 – Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zvierat. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.

(8) Na kalkulačnom účte 131 – Obstaranie tovaru sa účtujú zložky obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavretí účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.

(9) Na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri aktivovanom tovare sa na tomto účte účtuje v ocenení uvedenom pri účte 123 – Výrobky. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.

(10) Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje o nehnuteľnosti, ktorá sa obstaráva za účelom ďalšieho predaja. Vynaložené náklady na opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené s nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj, sa účtujú na ťarchu účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva pri jeho predaji sa účtuje na ťarchu účtu 507 – Predaná nehnuteľnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Výnos z predaja nehnuteľnosti sa účtuje v prospech účtu 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj so súvzťažným zápisom napríklad na ťarchu účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom. Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja.

(11) Na účte 139 – Tovar na ceste sa účtujú vyúčtovania za dodaný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu23).

(12) V prospech účtov účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám súvzťažne k účtu 558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti. Zníženie alebo rozpustenie opravných položiek k zásobám sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám súvzťažne k účtu 658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti.

§ 38

Účtovanie zásob v analytickej evidencii

(1) Analytická evidencia sa vedie podľa druhov alebo podľa skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača. V účtovných jednotkách vykonávajúcich maloobchodnú činnosť najmä podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia zásob.

(2) Analytická evidencia slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob.

Účtová trieda 2 – Finančné účty

§ 39

Obsahové vymedzenie účtových skupín

(1) Na účtoch účtovej skupiny 20 – Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Štátna pokladnica. V rámci účtovej skupiny 20 sa účtuje o príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu, o zúčtovaní príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, o stave a pohybe prostriedkov na účtoch úverového krytia štátneho rozpočtu a o stave a pohybe prostriedkov na ostatných účtoch klientov štátnej pokladnice.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 21 sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín na základe účtovných dokladov.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách, na účtoch vedených v Štátnej pokladnici. Analytické účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v bankách alebo v Štátnej pokladnici. Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky alebo Štátnej pokladnice o pohyboch na jednotlivých účtoch v bankách alebo v Štátnej pokladnici. Vklady a výbery peňazí v hotovosti, prevody medzi účtami v bankách, a na účtoch vedených v Štátnej pokladnici sa účtujú prostredníctvom účtu 261 – Peniaze na ceste.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 23 sa účtujú krátkodobé bankové úvery poskytnuté bankami účtovnej jednotke najdlhšie na dobu jedného roka najmä preklenovacie úvery, ak sa neúčtovali v rámci bežného účtu, krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek, postúpených hypotekárnych záložných listov. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých účtovnou jednotkou otvorených účtov bankových úverov.

(5) Na účty účtovej skupiny 24 sa účtujú krátkodobé finančné výpomoci (záväzky), ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby ako banky. Ďalej sa v tejto účtovej skupine účtujú poskytnuté peňažné prostriedky na základe účtovnou jednotkou vystavených krátkodobých dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok sa účtuje časť finančného majetku, u ktorého je predpokladaná držba najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

(7) Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa tu účtujú účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách a účtami vedenými v Štátnej pokladnici. Na účtoch účtovej skupiny 26 sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti a šekov účtujú podľa pokladničných dokladov alebo výpisov z účtov v bankách a účtov úverov.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 27 sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovnou jednotkou a prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy podľa § 41.

(9) V rámci účtovej skupiny 28 – Účty štátnej pokladnice sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Štátna pokladnica. V rámci účtovej skupiny 28 sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov v mene euro a v cudzej mene na účtoch v Národnej banke Slovenska alebo na účtoch bánk a o ostatných pohľadávkach a záväzkoch voči Národnej banke Slovenska a bankám.

(10) Na účte účtovej skupiny 29 sa účtujú opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, o ktorom sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 25.

§ 40

Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 2

(1) Na účte 211 – Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi. Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely a šeky vydané na použitie sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom. Na analytických účtoch sa sleduje stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.

(2) Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné lístky, kolky, telefónne karty a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Ceniny zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.

(3) Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch vedených v Štátnej pokladnici. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet v banke pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver. V účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou, sa na tomto účte účtuje o všetkých peňažných prostriedkoch okrem rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov. V účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok, sa na samostatnom analytickom účte sa účtujú prostriedky peňažných fondov.

(4) Na účte 222 – Výdavkový rozpočtový účet sa účtuje o peňažných prostriedkoch poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou zriadenou obcou alebo vyšším územným celkom.

(5) Na účte 223 – Príjmový rozpočtový účet sa účtuje o peňažných prostriedkoch vyberaných účtovnou jednotkou, ktorá je rozpočtovou organizáciou zriadenou obcou alebo vyšším územným celkom v prospech obce alebo vyššieho územného celku.

(6) Na účte 224 – Účet štátnych rozpočtových príjmov sa účtuje o peňažných prostriedkoch vyberaných účtovnou jednotkou, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou.

(7) Na účte 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov sa účtuje o čerpaní peňažných prostriedkov poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou v súlade so záväzným ukazovateľom limitu výdavkov.

(8) Na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty. Ak uhradí banka platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321 – Dodávatelia.

(9) Na účte 232 – Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Na ťarchu účtu 232 po obdržaní avíza od banky o úhrade zmenky alebo iného cenného papiera dlžníkom sa účtuje úhrada úveru so súvzťažným zápisom v prospech účtu 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere. Na ťarchu účtu 232 sa účtuje aj vrátenie neuhradenej zmenky alebo iného cenného papiera bankou a to so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 – Bankové účty.

(10) Na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy sa účtujú krátkodobé dlhopisy, ktoré účtovná jednotka vydala so splatnosťou do jedného roka a štátne pokladničné poukážky.

(11) Na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtuje o prijatých krátkodobých výpomociach poskytnutých účtovnej jednotke od iných osôb, s výnimkou bánk. Na tomto účte sa účtuje na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy.

(12) Analytické účty k účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa vytvárajú podľa jednotlivých druhov cenných papierov, emitentov a meny.

(13) Na účte 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje o cenných papieroch úverovej povahy, ktoré sa držia za účelom obchodovania na verejnom trhu. Analytické účty sa vedú podľa druhu cenných papierov, emitentov a meny.

(14) Na účte 255 – Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy, ktoré môže účtovná jednotka držať podľa osobitného predpisu24) a štátne pokladničné poukážky.

(15) Na účte 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti sa účtuje podľa § 24.

(16) Na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere sa účtujú ostatné krátkodobé cenné papiere, s ktorými sa neobchoduje na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu.

(17) Na účte 261 – Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste. Účtuje sa tu najmä prevod peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom, medzi bankovými úvermi a bankovými účtami a o prostriedkoch na hotovostnom účte vo Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice. Na tomto účte sa účtujú aj šeky pri ich odovzdaní banke na inkaso, platby uskutočňované platobnými kartami vydanými k hotovostnému účtu vo Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice. Na tomto účte sa účtuje aj prevod peňažných prostriedkov z príslušného účtu účtovej skupiny 22 na účet cudzích prostriedkov podľa osobitného predpisu24aa) a odvod týchto nevyčerpaných prostriedkov na príjmový účet štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku.

§ 41

Návratné finančné výpomoci

(1) Na účte 271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke v rámci konsolidovaného celku.

(2) Na účte 272 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovným jednotkám mimo konsolidovaného celku, ktorých rozpočet tvorí súčasť verejného rozpočtu1) .

(3) Na účte 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy sa účtujú návratné finančné výpomoci prijaté účtovnou jednotkou od účtovnej jednotky, ktorej rozpočet tvorí súčasť verejného rozpočtu.

(4) Na účtoch 274 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom a 275 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám sa účtujú poskytnuté výpomoci v analytickom členení podľa jednotlivých subjektov, ak sa nevedie analytická evidencia.

(5) Na účte 277 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám sa účtujú poskytnuté výpomoci v analytickom členení podľa jednotlivých osôb, ak sa nevedie analytická evidencia.

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

§ 42

(1) V účtovej triede 3 sa účtujú

a) dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad voči odberateľom; poskytnuté preddavky dodávateľom účtované v účtovej skupine 31– Pohľadávky okrem preddavkov na dlhodobý majetok; rozlíšenie na dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky vo vzťahu k dohodnutej a zostatkovej dobe splatnosti sa vykoná na analytických účtoch k jednotlivým účtom,

b) krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad krátkodobé záväzky voči dodávateľom, prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov účtované v účtovej skupine 32 – Záväzky,

c) v účtovej skupine 33 pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia,

d) v účtovej skupine 34 priame dane, nepriame dane, poplatky,

e) v účtovej skupine 35 zúčtovanie v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektami verejnej správy,

f) v účtovej skupine 36 krátkodobé záväzky a pohľadávky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov,

g) v účtovej skupine 37 pohľadávky z emisie dlhopisov, zúčtovanie s Európskou úniou a so subjektami mimo verejnej správy ako i iné pohľadávky a záväzky, ktoré nie sú účtované na účtoch predchádzajúcich účtových skupín,

h) v účtovej skupine 38 účtovné prípady časového rozlíšenia nákladov a výnosov na zabezpečenie nezávislosti jednotlivých účtovných období,

i) na účte 391 – Opravná položka k pohľadávkam, na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie, vnútorné vzťahy v rámci účtovnej jednotky a na účte 396 – Spojovací účet pri združení vzájomné vzťahy medzi účastníkmi združenia podľa zmluvy o združení.

(2) Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých dlžníkov a veriteľov, ich rovnorodých skupín, ak sa nevedie analytická evidencia a podľa jednotlivých druhov mien.

(3) Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 43

Pohľadávky

(1) Na účte 311 – Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.

(2) Na účte 312 – Zmenky na inkaso sa účtuje príjem zmeniek cudzích a zmeniek cudzích na vlastný rad od odberateľov a od iných dlžníkov.

(3) Na účte 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke na preplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj za iné cenné papiere odovzdané na eskont banke. V prospech tohto účtu sa účtuje zmenka a iné cenné papiere bankou inkasované a zmenka a iné cenné papiere nezaplatené, ktoré boli vrátené bankou.

(4) Na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa.

(5) Na účte 315 – Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov napríklad reklamácie voči dodávateľom.

(6) Na účte 316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov sa účtuje vznik krátkodobej pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov v účtovnej jednotke, ktorou je štátna rozpočtová organizácia.

(7) Na účte 317 – Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov sa účtuje vznik pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov v účtovnej jednotke, ktorou je štátna rozpočtová organizácia.

(8) Na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom sa účtuje vznik krátkodobej pohľadávky z nedaňových príjmov v účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

(9) Na účte 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov sa účtuje vznik pohľadávky z daňových príjmov v účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok.

§ 44

Účtovanie záväzkov

(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové záväzky.

(2) Na účte 322 – Zmenky na úhradu sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac jeden rok.

(3) Na účte 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku. Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú krátkodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu24a).

(4) Na účte 324 – Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov.

(5) Na účte 325 – Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony.

(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 45

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

(1) Na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.

(2) Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov.

(3) Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom.

(4) V prospech účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom25) a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo na ťarchu účtu 525 – Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci.

§ 46

Zúčtovanie daní a poplatkov

(1) Na účte 341 – Daň z príjmov sa účtujú preddavky na daň z príjmov. Pri uzavieraní účtovných kníh sa tu účtuje záväzok účtovnej jednotky za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov.

(2) Na účte 342 – Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ku ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi, napríklad zamestnancovi.

(3) Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení alebo zvýšení dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daň z pridanej hodnoty v účtovej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu26), so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 a 1.

(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu27), sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.

(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu28), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu27), je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku a účtuje sa o nej ako o súčasti kapitálového transferu, ak ide o obstaranie dlhodobého majetku z iných ako vlastných prostriedkov. Súčasťou obstarávacej ceny majetku je daň z pridanej hodnoty u účtovnej jednotky, ktorá je evidovaná pre daň z pridanej hodnoty na Slovensku, a ktorá obstarala majetok zo zahraničia. Súčasťou obstarávacej ceny majetku je aj daň z pridanej hodnoty pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, vrátane dodania stavby, alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou podľa osobitného predpisu.28a) Súčasťou obstarávacej ceny majetku obstaraného formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty ani u účtovnej jednotky, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

(6) Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje

a) v prospech účtu podľa daňových dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní29) za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 – Odberatelia, 315 – Ostatné pohľadávky, 335 – Pohľadávky voči zamestnancom, 378 – Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtových triedach 0, 1 a 5, ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo v prospech iných osôb,

b) na ťarchu tohto účtu odvod dane alebo preddavkové sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní29),

c) na ťarchu tohoto účtu podľa daňových dokladov nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 – Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 – Iné záväzky, 474 – Záväzky z nájmu, 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, tak, aby sa pri účtovaní spotrebných daní na podklade tohto účtu preukázal colnému úradu, v nadväznosti na daňové priznanie daňový záväzok za zdaňovacie obdobie, nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie,

d) daň podľa osobitných predpisov30),

e) poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky.

§ 47

Účtová skupina 35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

(1) Na účte 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou vznik záväzku z titulu odvodu predpísaných príjmov do rozpočtu príslušného zriaďovateľa.

(2) Na účte 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo inou rozpočtovou organizáciou a zároveň rozpočtovou kapitolou alebo v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, účtovný prípad vyjadrujúci čerpanie rozpočtových prostriedkov na úhradu výdavkov rozpočtových organizácií. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa na účte 352 účtuje prijatý bežný transfer a kapitálový transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu. Pri uzatváraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok, preúčtuje sa na účet 353, z ktorého sa v nasledujúcich obdobiach zúčtováva podľa § 19.

(3) Na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, zúčtovanie kapitálového transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa na účte 353 účtuje aj nevyčerpaný a neodvedený transfer k 31. decembru bežného účtovného obdobia prijatý zo štátneho rozpočtu.

(4) Na účte 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou alebo vyšším územným celkom o prijatí transferu poskytnutého z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. Pri uzatváraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok, preúčtuje sa na účet 355, z ktorého sa v nasledujúcich obdobiach zúčtováva podľa § 19.

(5) Na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou alebo vyšším územným celkom o zúčtovaní kapitálového transferu poskytnutého z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku a o nevyčerpanom a neodvedenom transfere z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku k 31. decembru bežného účtovného obdobia do rozpočtu zriaďovateľa.

(6) Na účte 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku sa účtuje o vzťahoch voči štátnemu rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii pri poskytnutí kapitálového alebo bežného transferu štátnej príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy.

(7) Na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje o vzťahoch s rozpočtom obce a vyššieho územného celku z titulu transferu, ktorý je súčasťou rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku, poskytnutého inou účtovnou jednotkou pre rozpočtovú a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku. Na tomto účte sa účtujú najmä prijaté prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, prostriedky zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého majetku, prijaté prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, prijaté prostriedky od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu aktívnej politiky na trhu práce, prijaté príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu, zapojené do štátneho rozpočtu a poskytnuté prostredníctvom platobných jednotiek. Zúčtovanie prostriedkov sa účtuje podľa § 19 ods. 11.

(8) Na účte 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom sa účtuje o vzťahoch voči štátnemu rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou z titulu poskytnutia kapitálového alebo bežného transferu poskytnutého iným subjektom verejnej správy.

(9) Na účte 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania sa účtujú transfery a iné zúčtovanie neuvedené v odsekoch 1 až 8, napríklad zverenie časti majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice do správy mestským častiam podľa osobitného predpisu30a), transfer poskytnutý obci na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa osobitného predpisu30b), predpis úhrady za prieskumné územie podľa osobitného predpisu30c). V účtovnej jednotke, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sa na tomto účte účtuje aj poskytnutie podielu dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávu a záväzky z vyinkasovanej a neodvedenej dane z motorových vozidiel voči vyšším územným celkom.

§ 48

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu

(1) Na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodnej spoločnosti. Na tomto účte sa účtuje aj obstaranie dlhodobého finančného majetku v podobe vkladov do kmeňového imania štátnych podnikov podľa osobitného predpisu.30d) Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a reálnou hodnotou vecného vkladu sa účtuje na účtoch 568 – Ostatné finančné náklady a 668 – Ostatné finančné výnosy, podľa povahy tohto rozdielu.

(2) Na účte 368 – Záväzky voči združeniu sa účtujú záväzky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu31). Na tomto účte sa neúčtujú záväzky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

(3) Na účte 369 – Pohľadávky voči združeniu sa účtujú pohľadávky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu31). Na tomto účte neúčtujú pohľadávky účtovné jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

§ 49

Iné pohľadávky a záväzky

(1) Na účte 371 – Zúčtovanie s Európskou úniou sa účtuje prijatie prostriedkov najmä z rozpočtu Európskej únie na osobitné účty podľa osobitného predpisu1) a ich zúčtovanie.

(2) Na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy sa účtuje prijatie transferov na určený účel od subjektov mimo verejnej správy a ich zúčtovanie. Na tomto účte sa účtuje aj o poskytnutých transferoch subjektu mimo verejnej správy na určený účel.

(3) Na účte 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa účtuje podľa § 18.

(4) Na účte 374 – Pohľadávky z nájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtujú pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

(5) Na účte 375– Pohľadávky z vydaných dlhopisov sa účtuje v účtovníctve emitenta dlhopisov

a) na ťarchu účtu vydanie

1. dlhodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 473 –Vydané dlhopisy,

2. krátkodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy.

b) v prospech účtu úhrada dlhopisov od majiteľa.

(6) Analytické účty k tomuto účtu sa vedú podľa jednotlivých emisií dlhopisov.

(7) Na účte 376 – Nakúpené opcie sa účtuje podľa § 18. K tomuto účtu sa analytické účty vedú členené na kúpne opcie a predajné opcie.

(8) Na účte 377 – Predané opcie sa účtuje podľa § 18. K tomuto účtu sa vedú analytické účty členené na kúpne opcie a predajné opcie.

(9) Na účte 378 – Iné pohľadávky sa účtujú pohľadávky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok v účtovej triede 3, napríklad

a) pohľadávka voči osobe zodpovednej za škodu alebo manko, súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí,

b) pohľadávka z nedaňových rozpočtových príjmov, ktorá sa neúčtuje podľa § 43 ods. 6 alebo ods. 8,

c) pohľadávky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu.31aaa)

(10) Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3, napríklad

a) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy,

b) záväzok voči colnému orgánu z cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze, pričom na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo daňové priznanie k spotrebnej dani je evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 – Iné záväzky usporiadané tak, aby sa preukázalo platenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu,

c) prijaté krátkodobé finančné zábezpeky,

d) záväzky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu,31aaa) ak ide o krátkodobý záväzok.

(11) Ak je záväzok účtovnej jednotky uhradený iným subjektom okrem banky, záväzok účtovnej jednotky voči subjektu, ktorý dlh prefinancoval, sa účtuje na účte 379 – Iné záväzky, ak ide o krátkodobý záväzok, alebo na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, ak ide o dlhodobý záväzok.

(12) Dlhodobý záväzok z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu,31aaa) sa účtuje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

§ 50

Účty časového rozlišovania

(1) Na účtoch účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov sa časovo rozlišujú náklady a výnosy.

(2) Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad vopred platené nájomné a predplatné.

(3) Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

(4) Na účte 382 – Komplexné náklady budúcich období sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu napríklad náklady na zúrodnenie pôdy.

(5) Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

(6) Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu účtovnej jednotky, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.

(7) Na účte 383 – Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.

(8) Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku.

(9) Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné.

(10) Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia.

(11) Prijaté úhrady za vykonané preložky rozvodných zariadení podľa osobitného predpisu18) sa časovo rozlišujú vo výške odpisov týchto zariadení.

(12) Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Transfer na nákup pozemku, ktorého poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustí do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby.

(13) Pri účtovnej závierke sa zúčtovanie bežného transferu od iných subjektov ako od zriaďovateľa, vo výške nespotrebovaných prostriedkov účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.

(14) Na účte 385 – Príjmy budúcich období sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté pozadu. Na účte 385 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov výnosov v účtovej triede 6.

§ 51

Účtovanie opravnej položky k pohľadávkam a vnútorné zúčtovanie

(1) Na účte 391 – Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba opravnej položky k pohľadávkam, ako aj jej zníženie alebo zrušenie. Na analytických účtoch sa členia opravné položky na opravné položky podľa osobitného predpisu a ostatné opravné položky k pohľadávkam.

(2) Na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie sa účtujú najmä vzťahy medzi

a) jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácii účtovného systému účtovnej jednotky; tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok,

b) hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou.

(3) Na účte 396 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve účastníka združenia povereného správou združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte v banke.31aa) O vložených prostriedkoch a operáciách združenia sa účtuje prostredníctvom spojovacieho účtu 396 u účastníka združenia povereného správou združenia. Účtovanie na účte 396 sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia vo svojom účtovníctve.

Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

§ 52

V účtovej triede 4 sa účtujú

a) fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia, oceňovacie rozdiely, prevedené výsledky hospodárenia, výsledok hospodárenia v schvaľovaní,

b) rezervy,

c) dlhodobé bankové úvery,

d) dlhodobé záväzky.

§ 53

Účtovanie vlastného imania

(1) Na účtoch účtových skupín 41 až 43 sa účtuje vlastné imanie účtovnej jednotky, ktoré predstavuje rozdiel majetku a záväzkov.

(2) Na účte 421 – Zákonný rezervný fond – sa účtuje vytváranie, dopĺňanie a použitie rezervného fondu z účtovného výsledku hospodárenia podľa osobitného predpisu.

(3) Na účte 427 – Ostatné fondy sa účtuje vytváranie a použitie ostatných fondov vytvorených na rôzne účely. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zakladateľom podniku31a) sa na tomto účte účtuje vznik štátneho podniku podľa osobitného zákona30d) alebo vklad do kmeňového imania podniku súvzťažne s účtom 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.

(4) Na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúcich zo zmeny úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky k sporným pohľadávkam a pochybným pohľadávkam, výšky opravnej položky k zastaralým zásobám a nepoužiteľným zásobám, úpravy doby používania alebo spôsobu opotrebovania dlhodobého majetku a výšky rezervy na záručné opravy.

(5) Na účte 431 – Výsledok hospodárenia sa účtuje rozdelenie účtovného kladného výsledku hospodárenia alebo usporiadanie účtovného záporného výsledku hospodárenia. Tento účet nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok.

§ 54

Účtovanie rezerv

(1) Na účtoch účtovej skupiny 45 – Rezervy sa účtuje tvorba, použitie a zrušenie rezerv. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých rezerv.

(2) Na účte 451 – Rezervy zákonné sa účtujú dlhodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu24a).

(3) Na účte 459 – Ostatné rezervy sa účtujú ostatné rezervy tvorené v súlade so zásadou opatrnosti v súlade s § 14.

§ 55

Účtovanie dlhodobých záväzkov

(1) Na účtoch účtovej skupiny 46 – Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako jeden rok. Rovnako sa tu účtujú dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky sa účtujú záväzky z obchodného a neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých veriteľov.

(3) Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa osobitného predpisu32) sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady.

(4) Ďalšie zdroje sociálneho fondu podľa osobitného predpisu33) sa účtujú v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 21 a 22.

(5) Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu33) sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia.

(6) Na účte 473 – Vydané dlhopisy sa účtujú v účtovníctve emitenta dlhopisov vydané dlhopisy vo výške emisie so súvzťažným zápisom s účtom 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov.

(7) Na účte 474 – Záväzky z nájmu sa v účtovníctve nájomcu účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

(8) Na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov.

(9) Na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, napríklad nevyfaktúrované dodávky, poskytnuté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku.

(10) Na účte 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vlastné a akceptované cudzie zmenky.

(11) Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet. Na tomto účte sa účtujú napríklad úvery poskytnuté podľa osobitného predpisu32a). Na tomto účte sa účtujú aj prijaté dlhodobé finančné zábezpeky, záväzky prijímateľa garantovanej energetickej služby, 32c) investičné dodávateľské úvery a dodávateľské úvery,32b) ktoré sú dlhodobými záväzkami, pri ktorých sa na základe dohody s dodávateľom začne uplatňovať splátkový kalendár a zároveň úročenie, pričom dochádza k prevodu všetkých rizík na financujúci subjekt. Ak sa pohľadávka veriteľa prevedie na financujúci subjekt, ktorým je banka, takéto záväzky sa účtujú ako bankové úvery.

Účtová trieda 5 – Náklady

§ 56

(1) V účtovej triede 5 sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.

(2) Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov budú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad náklady na súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrickú energiu možno pri účtovaní postupovať takto:

a) ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú napríklad zamestnanci účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa zaúčtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,

b) ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa tieto sumy na príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch v účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5,

c) v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad v cestovných kanceláriách, vo verejnom stravovaní sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6.

(3) Konečné stavy účtov v účtovej triede 5 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú na ťarchu účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia.

§ 57

Obsahové vymedzenie účtových skupín účtovej triedy 5

(1) Na účtoch účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy sa účtuje v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob

a) pri spôsobe A účtovania zásob

1. v priebehu účtovného obdobia spotrebované položky materiálu a predané položky tovaru sa účtujú na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,

2. inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa svojho charakteru,

b) pri spôsobe B účtovania zásob

1. v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, sa účtujú na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar,

2. pri uzavretí účtovných kníh začiatočné stavy účtov 112 – Materiál na sklade a 132 –Tovar na sklade a v predajniach sa účtujú so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar; konečné stavy zásob materiálu a tovaru zistené v skladovej evidencii sa účtujú na ťarchu účtov 112 – Materiál na sklade a 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar.

(2) Na účte 502 – Spotreba energie sa účtujú náklady, napríklad na vodu, paru, plyn a elektrickú energiu.

(3) Na účte 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú neskladovateľné nákupy, napríklad dodávky vody, plynu ako suroviny pre výrobu, odber vody z vodných tokov pre účely zavlažovania alebo odber vody pre technologické a úžitkové účely.

(4) Na účte 504 – Predaný tovar sa účtuje úbytok predaného tovaru.

(5) Na účte 507 – Predaná nehnuteľnosť sa účtuje vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva pri jej predaji, ak bola nehnuteľnosť obstaraná za účelom predaja.

§ 58

Účtová skupina 51 – Služby

(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú prvotné náklady za externé služby s výnimkou účtu 513 – Náklady na reprezentáciu.

(2) Na účte 511 – Opravy a udržiavanie sa účtujú náklady na externé opravy hmotného majetku bez ohľadu na to, z akého dôvodu došlo k poškodeniu majetku.

(3) Na účte 512 – Cestovné sa účtujú náhrady výdavkov poskytované pri tuzemských pracovných cestách a zahraničných pracovných cestách podľa osobitného predpisu33a) a iné náhrady poskytované ako pri pracovnej ceste.

(4) Na účte 513 – Náklady na reprezentáciu sa účelovo účtujú náklady týkajúce sa reprezentácie a aj vlastné výkony, ktoré sa použijú na účely reprezentácie.

(5) Na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51. Na tomto účte sa účtujú napríklad

a) náklady na nájomné, poplatky za operatívny lízing, skladné,

b) náklady na spoje ako poplatky v telekomunikačnom styku, poštové poplatky, náklady na spotrebu poštových známok a poštové služby, poplatky za internet,

c) náklady na prepravu a transportné náklady,

d) náklady na čistenie, upratovanie, odvoz odpadkov, dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu, odvádzanie odpadových vôd,

e) služby výpočtovej techniky, tlač, externá správa počítačovej siete, softvérové služby, aplikačná podpora, poplatky za doménu, odborné školenia, reprografické služby,

f) náklady na poradenské služby, právne služby, tlmočnícke služby, audit, expertízy, marketingové a podobné štúdie,

g) náklady na vývoj, ak nespĺňajú podmienku aktivácie, náklady na výskum,

h) náklady za drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý majetok,

i) náklady na revízie zariadení, periodické kontroly zariadení, skúšky funkčnosti zariadení, technické kontroly a emisné kontroly,

j) náklady na inzerciu a služby informátorov,

k) náklady na správu budov,

l) exekučné náklady,

m) náklady na verejné obstarávanie a právne služby s tým spojené,

n) služby retransmisie pre príjem televízneho vysielania a rozhlasového vysielania,

o) obstaranie webového sídla, ktorý nemá charakter dlhodobého majetku,

p) zahraničná diaľničná známka, ak nie je spojená s konkrétnou služobnou cestou.

§ 59

Účtová skupina 52 – Osobné náklady

Na účtoch účtovej skupiny 52 – Osobné náklady sa účtuje takto :

a) na účte 521 – Mzdové náklady sa účtujú všetky požitky zamestnancov zo závislej činnosti a mzdy v brutto sumách vrátane dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru; do hrubej mzdy sa započítava aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy,

b) na účte 524 – Zákonné sociálne poistenie sa účtuje najmä poistné, zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie na starobné a invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné, ktoré je príjmom rezervného fondu solidarity Sociálnej poisťovne alebo rezervného fondu zdravotnej poisťovne hradené zamestnávateľom v zákonom stanovenej výške,

c) na účte 525 – Ostatné sociálne poistenie sa účtujú ostatné záväzky vyplývajúce z tohto poistenia,

d) na účte 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje odstupné, tvorba sociálneho fondu a obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov34), napríklad náklady na ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárkam a matrikárom, náklady na pracovnú zdravotnú službu,

e) na účte 528 – Ostatné sociálne náklady sa účtuje aj odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec osobitných predpisov34).

§ 60

Účtová skupina 53 – Dane a poplatky

(1) V tejto účtovej skupine sa účtujú dane, odvody a obdobné platby charakteru nákladov, ak je účtovná jednotka daňovníkom okrem dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 – Dane z príjmov.

(2) Na účte 531 – Daň z motorových vozidiel sa účtuje daň z motorových vozidiel so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.

(3) Na účte 532 – Daň z nehnuteľností sa účtuje daň z nehnuteľností so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.

(4) Na účte 538 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje predpis povinnosti ostatných daní a poplatkov súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky. Účtujú sa tu dane a poplatky podľa osobitných predpisov, najmä miestne dane, miestne poplatky, správne poplatky, notárske poplatky, poplatky za zriadenie a zrušenie záložného práva, súdne trovy, súdne poplatky, poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky za používanie ciest a diaľnic formou diaľničných známok alebo mýta v tuzemsku. Na tomto účte sa účtujú aj dodatočné vyrubenia týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky , ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú dodatočné vyrubenia spotrebných daní vzťahujúcich sa k vlastnej spotrebe výrobkov.

§ 61

Účtová skupina 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

(1) Na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje rozdiel medzi cenou predávaného majetku zúčtovaného na účtoch účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a vytvorenými oprávkami. Ďalej sa na ťarchu tohto účtu účtuje v súvislosti s predajom neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku jeho cena účtovaná na účtoch účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a hodnota zaúčtovaná na účtoch 041 a 042 pri predaji nedokončeného dlhodobého majetku.

(2) Na ťarchu účtu 542 – Predaný materiál sa účtuje v súvislosti s predajom úbytok nakúpeného materiálu v obstarávacej cene alebo materiálu vytvoreného vlastnou činnosťou vo vlastných nákladoch.

(3) Na ťarchu účtov 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtujú najmä uznané sankčné položky na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu na to, či došlo k platbe alebo nie a odstupné zo zrušenia zmluvy35). Neúčtujú sa tu úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch.

(4) Na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania podľa osobitného predpisu34a).

(5) Na účte 546 – Odpis pohľadávky sa účtujú aj postúpené pohľadávky z prevádzkovej činnosti a odpis pohľadávok podľa osobitného predpisu6).

(6) Na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sa účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti. Účtujú sa tu najmä

a) príspevky do Audiovizuálneho fondu, 35aa)

b) daň z pridanej hodnoty pri finančnom prenájme, ak nie je nárok na odpočet,35ab)

c) daň z pridanej hodnoty pri zrušení registrácie, ak vznikla daňová povinnosť, 35ac)

d) rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty35ad) vypočítanou po skončení účtovného obdobia,

e) príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv 35ae).

(7) Na ťarchu účtu 549 – Manká a škody sa účtujú manká a škody na dlhodobom majetku, manko nakúpených zásob ako aj zásob vlastnej výroby. Ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku, sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa odpíšu na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého majetku, ak ide o škodu. V ostatných prípadoch sa zaúčtujú na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť. Na tomto účte sa neúčtuje úbytok zásob do výšky stanovenej normy prirodzených úbytkov. Tie sa účtujú podľa charakteru na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob. Nutné porážky zvierat sa účtujú ako predaj zvierat, a to aj, ak nie sú dosiahnuté tržby.

§ 62

Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

(1) Na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú odpisy podľa odpisového plánu. Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia. Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v dôsledku mánk a škôd sa účtuje priamo na ťarchu účtu 549 – Manká a škody.

(2) Na účte 552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje tvorba zákonných rezerv so súvzťažným zápisom v prospech účtu 451 – Rezervy zákonné alebo v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti v súlade s § 14 ods. 9 sa účtuje na účte 553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo v prospech účtu 459 – Ostatné rezervy.

(3) Na ťarchu účtu 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa zúčtujú položky komplexných nákladov, ktoré vecne súvisia s bežným účtovným obdobím, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období.

(4) Súvzťažnými účtami k účtu 557 – Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, 558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 559 – Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti sú účty účtových skupín 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku a 19 – Opravné položky k zásobám. Ďalej sa na týchto účtoch účtuje súvzťažne s účtom 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a s účtom 391 – Opravná položka k pohľadávkam.

§ 63

Účtová skupina 56 – Finančné náklady

(1) Na účte 561 – Predané cenné papiere a podiely sa účtuje úbytok cenných papierov a podielov so súvzťažnými zápismi na účtoch účtových skupín 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok pri ich predaji. Ak ide o predaj dlhových cenných papierov, účtuje sa ku dňu ich predaja doúčtovanie alikvotného výnosu.

(2) Na ťarchu účtu 562 – Úroky sa účtuje platobná povinnosť z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných operácií, napríklad eskontu cenných papierov.

(3) Na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty sa účtujú kurzové straty podľa § 7.

(4) Na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady sa účtujú náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poplatky Štátnej pokladnice, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

§ 64

Účtová skupina 57 – Mimoriadne náklady

(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti účtovnej jednotky, ako aj mimoriadne udalosti vyskytnuté náhodne.

(2) Na ťarchu účtu 572 – Škody sa účtujú škody vzniknuté na majetku z mimoriadnych príčin, napríklad v dôsledku živelnej pohromy.

(3) Na ťarchu účtu 574 – Tvorba rezerv sa účtujú položky rezerv na náklady charakteru mimoriadnych nákladov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtov účtovej skupiny 45 – Rezervy.

(4) Na ťarchu účtu 579 – Tvorba opravných položiek sa účtuje súvzťažne v prospech príslušných účtov účtových skupín 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám, 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam, ak majú vzťah k mimoriadnym nákladom.

§ 65

Účtová skupina 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

(1) Na ťarchu účtu 581 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky transfery poskytnuté rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy. Kapitálové transfery sa účtujú na ťarchu účtu 581 vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku. Na tomto účte sa účtuje aj použitie štátnych finančných aktív v súlade s osobitným pred­pisom35a).

(2) Na ťarchu účtu 582 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy a účtu 583 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky, bežné a kapitálové transfery poskytnuté ostatným subjektom.

(3) Na ťarchu účtu 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok transfery poskytnuté rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v rámci konsolidovaného celku obce alebo vyššieho územného celku. Kapitálové transfery sa účtujú na ťarchu účtu 584 vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku.

(4) Na ťarchu účtu 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy a na ťarchu účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy účtuje účtovná jednotka, ktorou je obec alebo vyšší územný celok bežné a kapitálové transfery poskytnuté ostatným subjektom.

(5) Na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery sa účtujú ostatné transfery neúčtované podľa odsekov 1 až 4.

(6) Na ťarchu účtu 588 – Náklady z odvodu príjmov sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou predpis odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške vyinkasovaných príjmov účtovaných v danom účtovnom období do výnosov bežného obdobia, súvzťažne s účtom 351.

(7) Na ťarchu účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú výnosom daného obdobia. O nákladoch z budúceho odvodu príjmov sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka , ak sa netvorí opravná položka k pohľadávke z rozpočtových príjmov. Ak bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam z príjmov, ku ktorým bol zaúčtovaný predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa, alebo sa odpíše pohľadávka, zúčtuje sa výška tvorby opravnej položky v priebehu účtovného obdobia v prospech účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. Ak bola zúčtovaná alebo rozpustená opravná položka k pohľadávkam, účtuje sa predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa na ťarchu účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.

§ 66

Účtová skupina 59 – Dane z príjmov

Na účtoch účtovej skupiny 59 – Dane z príjmov sa účtuje takto:

a) na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov sa účtuje výška splatnej dane z príjmov podľa daňového priznania, ako aj daň z príjmov vyberaná zrážkou, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov,

b) na ťarchu účtu 595 – Dodatočne platená daň z príjmov sa účtuje nevýznamné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a v prospech tohto účtu sa účtuje nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.

Účtová trieda 6 – Výnosy

§ 67

(1) V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené.

(2) Zľavy a zrážky, napríklad skontá, bonusy, rabaty, dobropisy sú u dodávateľa súčasťou tržieb, môžu sa však pre ne zriadiť samostatné analytické účty. Zľavy a zrážky sa účtujú, ak sa vzťahujú k úprave ocenenia dodávky alebo služby a to bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na ňu nárok, alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú, napríklad pre zlú akosť.

(3) Zrazená daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov, ak sa započítava na celkovú daňovú povinnosť11). Ak sa odvedená suma preddavku považuje za splnenie daňovej povinnosti11), zaúčtuje sa na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov.

(4) Zaniknuté záväzky napríklad premlčaním, sa účtujú na príslušný účet ostatných výnosov. Na tomto účte sa neúčtujú záväzky zaniknuté z dôvodu splnenia záväzku, započítania záväzku, nahradenia súčasného záväzku novým vo výške rovnajúcej sa výške pôvodného záväzku.

(5) Konečné stavy účtov v účtovej triede 6 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú v prospech účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia.

§ 68

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

(1) V prospech účtov 601 až 604 sa účtujú tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo účtu 211 – Pokladnica.

(2) Na účte 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj sa účtuje výnos z predaja nehnuteľnosti, ak bola nehnuteľnosť obstaraná za účelom predaja.

§ 69

Účtová skupina 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia. Pri uzavretí účtovných kníh sa na účtoch tejto účtovej skupiny účtujú účtovné prípady vyplývajúce zo zmeny stavu zásob vlastnej výroby.

(2) Použitie vlastných výrobkov na reprezentáciu sa účtuje na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61.

§ 70

Účtová skupina 62 – Aktivácia

(1) V prospech účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru sa účtuje hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob, alebo účtu 501 – Spotreba materiálu alebo účtu 504 – Predaný tovar v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob.

(2) V prospech účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje napríklad vnútropodniková preprava so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru, 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar alebo na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu, ak sa použijú vnútroorganizačné služby na reprezentáciu.

(3) V prospech účtov 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku a 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

§ 71

Účtová skupina 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

(1) Na účte 631 – Daňové a colné výnosy štátu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom daní. O výnosoch z daní sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní, okrem výnosov z dane z príjmov právnických osôb a fyzických osôb.

(2) Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy sa účtujú daňové výnosy obcí a vyšších územných celkov podľa osobitných predpisov30). O výnosoch z daní sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní. Na tomto účte sa účtuje aj podiel na daniach v správe štátu.

(3) Na účte 633 – Výnosy z poplatkov sa účtuje o výnosoch z poplatkov v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z poplatkov podľa osobitných predpisov30).

(4) Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov daní a poplatkov, ak sa nevedie analytická evidencia.

§ 72

Účtová skupina 64 – Ostatné výnosy

(1) V prospech účtov 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a 642 – Tržby z predaja materiálu sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky alebo na ťarchu účtov účtovej skupiny 31.

(2) V prospech účtov 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtuje napríklad suma sankcií na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu či boli zaplatené alebo nie. Patrí sem aj odstupné zo zrušenia zmluvy35). Neúčtujú sa tu úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch.

(3) V prospech účtu 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok sa účtujú inkasá pohľadávok, ktoré sa v minulosti odpísali na ťarchu nákladov a od tohto dňa sa neúčtovali na účte pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z postúpenia pohľadávok z prevádzkovej činnosti.

(4) V prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k prevádzkovej činnosti. Účtujú sa tu napríklad nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí súvzťažne k účtu 378 – Iné pohľadávky.

§ 73

Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

(1) V prospech účtu 652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje použitie a zrušenie zákonných rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtu 451 – Rezervy zákonné.

(2) V prospech účtov 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti a 654 – Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti sa účtuje použitie a zrušenie ostatných rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtu 459 – Ostatné rezervy.

(3) V prospech účtu 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa účtuje vznik komplexných nákladov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období.

(4) V prospech účtu 657 – Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, účtu 658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti a účtu 659 – Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti sa účtuje zníženie a zrušenie opravných položiek so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtových skupín 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku a 19 – Opravné položky k zásobám. Ďalej sa na tomto účte účtuje súvzťažne s účtom 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a s účtom 391 – Opravná položka k pohľadávkam.

§ 74

Účtová skupina 66 – Finančné výnosy

(1) V prospech účtu 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého aj krátkodobého charakteru účtovaných na účtoch 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom, 063 – Realizovateľné cenné papiere, 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok a na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.

(2) V prospech účtu 662 – Úroky sa účtujú úroky od bánk, od Štátnej pokladnice a od iných dlžníkov a obdobné plnenia.

(3) V prospech účtu 663 – Kurzové zisky sa účtujú kurzové zisky podľa § 7.

(4) V prospech účtu 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov sa účtuje podľa § 24.

(5) V prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku sa účtujú napríklad dividendy, podiely na zisku, úroky a nájomné vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.

(6) V prospech účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtujú dividendy, podiely na zisku a úroky vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.

(7) V prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy sa účtujú finančné výnosy neúčtované na predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny.

§ 75

Účtová skupina 67 – Mimoriadne výnosy

(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti účtovnej jednotky, ako aj mimoriadne udalosti vyskytnuté náhodne.

(2) V prospech účtu 674 – Zúčtovanie rezerv sa účtujú položky charakteru mimoriadnych výnosov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtov účtovej skupiny 45 – Rezervy.

(3) V prospech účtu 678 – Ostatné mimoriadne výnosy sa účtujú najmä výnosy z dôvodu postúpenia alebo ukončenia hospodárskej činnosti alebo zložky prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky.

(4) V prospech účtu 679 – Zúčtovanie opravných položiek sa účtuje súvzťažne na ťarchu účtov účtových skupín 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku a účtov účtovej skupiny 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám a účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam, ak ide o položky majúce vzťah k mimoriadnym výnosom.

§ 76

Účtová skupina 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

(1) Na účte 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na bežné výdavky vo výške výdavkov. Na tomto účte sa účtuje aj príjem a použitie prostriedkov zo štátnych finančných aktív v súlade s osobitným predpisom 35a).

(2) Na účte 682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku. Na tomto účte sa účtuje aj príjem a použitie prostriedkov zo štátnych finančných aktív v súlade s osobitným predpisom 35a).

(3) Na účte 683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na bežné výdavky od ostatných subjektov verejnej správy vo výške nákladov.

(4) Na účte 684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov verejnej správy vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

(5) Na účte 685 – Výnosy z bežných transferov od Európskej únie sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na bežné výdavky z rozpočtu Európskej únie vo výške nákladov.

(6) Na účte 686 – Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky z rozpočtu Európskej únie vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

(7) Na účte 687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na bežné výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške nákladov.

(8) Na účte 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

(9) Na účte 689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky, výnosy z predpísaných rozpočtových príjmov štátneho rozpočtu.

§ 77

Účtová skupina 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou a vyšším územným celkom

(1) Na účte 691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na bežné výdavky od zriaďovateľa, vo výške výdavkov.

(2) Na účte 692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od zriaďovateľa, vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

(3) Na účte 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je obcou, vyšším územným celkom alebo rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, transfer poskytnutý na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu alebo od iných subjektov verejnej správy, vo výške nákladov.

(4) Na účte 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je obcou, vyšším územným celkom alebo rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu alebo od iných subjektov verejnej správy, vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

(5) Na účte 695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je obcou, vyšším územným celkom alebo rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, transfer poskytnutý na bežné výdavky z rozpočtu Európskej únie, vo výške nákladov.

(6) Na účte 696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je obcou, vyšším územným celkom alebo rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky z rozpočtu Európskej únie, vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

(7) Na účte 697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je obcou, vyšším územným celkom alebo rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, transfer poskytnutý na bežné výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy, vo výške nákladov.

(8) Na účte 698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je obcou, vyšším územným celkom alebo rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy, vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

(9) Na účte 699 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom, výnosy z predpísaných rozpočtových príjmov rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku vo výške časovo rozlíšených výnosov.

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

§ 78

Uzávierkové účty

Uzávierkovými účtami sú

a) 701 – Začiatočný účet súvahový,

b) 702 – Konečný účet súvahový,

c) 710 – Účet výsledku hospodárenia.

§ 79

Podsúvahové účty

(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách, a ktoré sú podstatné na posúdenie majetkoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť.

(2) Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä

a) prijaté depozitá a hypotéky,

b) prenajatý majetok,

c) majetok prijatý do úschovy,

d) zásoby prijaté na spracovanie,

e) prísne zúčtovateľné tlačivá,

f) materiál v skladoch civilnej ochrany a ostatný materiál špecifického použitia,

g) program 222,

h) deriváty,

i) odpísané pohľadávky,

j) pohľadávky z opcií,

k) záväzky z opcií.

(3) V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na podsúvahových účtoch.

§ 79a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenskej meny na menu euro

(1) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa účty hlavnej knihy otvoria účtovnými zápismi podľa § 37b zákona. Ku dňu zavedenia eura sa konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov na účte 702 – Konečný účet súvahový účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov na účte 701 – Začiatočný účet súvahový po prepočítaní zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlení podľa osobitného predpisu36).

(2) Ku dňu zavedenia eura sa zaúčtujú začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov prepočítané konverzným kurzom s výnimkou podľa odseku 3 na účte 701 – Začiatočný účet súvahový v eurách a v slovenských korunách so súvzťažným zápisom na jednotlivých novootváraných súvahových účtoch v eurách. Začiatočné stavy analytických účtov hlavnej knihy v slovenských korunách sa uvedú ako informácia k začiatočným stavom v eurách.

(3) Ku dňu zavedenia eura sa prijaté preddavky a poskytnuté preddavky vyjadrené v eurách zaúčtujú v hodnote prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase prijatia preddavku alebo poskytnutia preddavku. Ku dňu zavedenia eura sa jednotlivé zložky účtov časového rozlíšenia vyjadrené 31. decembra v mene euro zaúčtujú v hodnote v eurách ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

(4) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítaný konverzným kurzom zaokrúhlený podľa osobitného predpisu36) účtuje na účte 431 – Výsledok hospodárenia. Kladný výsledok hospodárenia sa účtuje na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia. Záporný výsledok hospodárenia sa účtuje v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia.

(5) Kladný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých analytických účtov konverzným kurzom na eurá, sa účtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový. Záporný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých analytických účtov konverzným kurzom na eurá, sa účtuje v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 379 – Iné záväzky a na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový. Súčasne sa účtuje uvedený rozdiel v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

(6) Jednotlivé položky analytickej evidencie k analytickým účtom sa prepočítajú podľa § 37b zákona. Rozdiel medzi súčtom jednotlivých položiek analytickej evidencie a začiatočným stavom analytického  účtu v eurách sa účtuje na vecne príslušný analytický účet so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

(7) V období duálneho hotovostného peňažného obehu sa hotovosť v slovenských korunách prepočítaná konverzným kurzom zaokrúhlená podľa osobitného predpisu36) účtuje na osobitnom analytickom účte.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 80

Na účely prechodu účtovania účtovných jednotiek, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia účtovali podľa doterajších predpisov, sa vykonajú tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu 012 – Nehmotné výsledky výskumu a vývoja sa podľa charakteru preúčtuje na účet 012 – Aktivované náklady na vývoj alebo na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

b) zostatok účtu 022 – Stroje, prístroje a zariadenia sa preúčtuje na účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí,

c) zostatok účtu 061 – Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe sa preúčtuje na účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,

d) zostatok účtu 062 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom sa preúčtuje na účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom,

e) zostatok účtu 063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa preúčtuje na účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,

f) zostatok účtu 067 – Dlhodobé pôžičky sa podľa charakteru preúčtuje na účet 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku alebo na účet 067 – Ostatné pôžičky,

g) zostatok účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa podľa charakteru preúčtuje na účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely alebo na účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok alebo na účet 221 – Bankové účty,

h) zostatok účtu 072 – Oprávky k nehmotným výsledkom výskumu a vývoja sa podľa charakteru preúčtuje na účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj alebo na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

i) zostatok účtu 082 – Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam sa preúčtuje na účet 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí,

j) zostatok účtov účtovej skupiny 22 – Účty štátnej pokladnice sa preúčtuje na účty účtovej skupiny 28 – Účty štátnej pokladnice,

k) zostatok účtu 231 – Základný bežný účet sa preúčtuje na účet 221 – Bankové účty,

l) zostatok účtu 232 – Vkladový výdavkový rozpočtový účet sa preúčtuje na účet 222 – Výdavkový rozpočtový účet,

m) zostatok účtu 236 – Príjmový vkladový rozpočtový účet sa preúčtuje na účet 223 – Príjmový rozpočtový účet,

n) zostatky účtov 241 – Bežný účet, 242 – Bežné účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov, 243 – Bežné účty finančných fondov, 245 – Ostatné bežné účty, 246 – Bežné účty osobitných fondov, 247 – Bežné účty daňových a colných príjmov, 248 – Osobitné bežné účty prostriedkov z rozpočtu Európskej únie sa preúčtujú na účet 221 – Bankové účty

o) zostatok účtu 256 – Ostatné cenné papiere sa podľa charakteru preúčtuje na účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti alebo na účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere,

p) zostatok účtu 261 – Pokladnica sa preúčtuje na účet 211 – Pokladnica,

q) zostatok účtu 262 – Peniaze na ceste sa preúčtuje na účet 261 – Peniaze na ceste,

r) zostatok na účte 263 – Ceniny sa preúčtuje na účet 213 – Ceniny,

s) zostatok na účte 271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci v rámci verejného rozpočtu sa podľa charakteru preúčtuje na účet 271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku alebo na účet 272 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy,

t) zostatok účtu 272 – Prijaté návratné finančné výpomoci v rámci verejného rozpočtu sa preúčtuje na účet 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy,

u) zostatok účtu 273 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci príspevkovým organizáciám sa podľa charakteru preúčtuje na účet 271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku alebo na účet 272 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy,

v) zostatok účtu 281 – Krátkodobé bankové úvery sa preúčtuje na účet 231 – Krátkodobé bankové úvery,

w) zostatok účtu 282 – Eskontné úvery sa preúčtuje na účet 232 – Eskontné úvery,

x) zostatok účtu 283 – Emitované krátkodobé dlhopisy sa preúčtuje na účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy,

y) zostatok účtu 289 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa preúčtuje na účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci,

z) zostatok účtu 315 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové sa podľa charakteru preúčtuje na účet 316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov alebo na účet 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom,

aa) zostatok účtu 316 – Ostatné pohľadávky sa preúčtuje na účet 315 – Ostatné pohľadávky,

ab) zostatok účtu 317 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné sa preúčtuje na účet 317 – Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov,

ac) zostatok účtu 318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov sa preúčtuje na účet 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov,

ad) zostatok účtu 336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa preúčtuje na účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

ae) zostatok účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa preúčtuje na účet 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu,

af) zostatok účtu 348 – Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyšších územných celkov sa preúčtuje na účet 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku,

ag) zostatok účtu 349 – Príspevky z rozpočtu Európskej únie a zúčtovanie s rozpočtom Európskej únie sa preúčtuje na účet 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami,

ah) zostatok účtu 358 – Pohľadávky voči združeniu sa preúčtuje na účet 369 – Pohľadávky voči združeniu,

ai) zostatok účtu 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií sa podľa charakteru preúčtuje na účet 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií alebo na účet 376 – Nakúpené opcie alebo na účet 377 – Predané opcie,

aj) zostatok účtu 374 – Pohľadávky voči rozpočtu Európskej únie sa preúčtuje na účet 371 – Zúčtovanie s Európskou úniou,

ak) zostatok účtu 375 – Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou sa preúčtuje na účet 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov,

al) zostatok účtu 376 – Záväzky voči rozpočtu Európskej únie sa preúčtuje na účet 371 – Zúčtovanie s Európskou úniou,

am) zostatok účtu 378 – Iné pohľadávky sa podľa charakteru preúčtuje na účet 378 – Iné pohľadávky alebo na účet 374 – Pohľadávky z nájmu,

an) zostatok účtu 388 – Odhadné účty aktívne sa preúčtuje na príslušné účty pohľadávok,

ao) zostatok účtu 389 – Odhadné účty pasívne sa podľa charakteru preúčtuje na účet 323 – Krátkodobé rezervy alebo na účet 326 – Nevyfakturované dodávky alebo na účet 459 – Ostatné rezervy alebo na účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky alebo na účet 451 – Rezervy zákonné,

ap) zostatok účtu 901 – Fond dlhodobého majetku sa podľa charakteru preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov alebo na účet 384 – Výnosy budúcich období alebo na príslušné účty účtovej skupiny 35,

aq) zostatok účtu 902 – Fond obežného majetku sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov alebo na účet 384 – Výnosy budúcich období,

ar) zostatok účtu 903 – Fond podnikateľskej činnosti sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

as) zostatok účtu 909 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov sa podľa charakteru preúčtuje na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov alebo na účet 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín,

at) zostatok účtu 914 – Fond rezervný sa podľa charakteru preúčtuje na účet 421 – Zákonný rezervný fond alebo na účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy alebo na účet 384 – Výnosy budúcich období,

au) zostatok účtu 916 – Fond reprodukcie sa podľa charakteru preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov alebo na príslušné účty účtových skupín 35 a 37,

av) zostatok účtu 917 – Peňažné fondy obce alebo vyššieho územného celku sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

aw) zostatok účtu 918 – Ostatné finančné fondy sa podľa charakteru preúčtuje na účet 384 – Výnosy budúcich období alebo na príslušné účty účtových skupín 35 a 37,

ax) zostatok účtu 921 – Štátne fondy sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

ay) zostatok účtu 922 – Ostatné osobitné fondy sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

az) zostatok účtu 932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

ba) zostatok účtu 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

bb) zostatok účtu 941 – Rezervy sa podľa charakteru preúčtuje na účet 323 – Krátkodobé rezervy alebo na účet 451 – Rezervy zákonné alebo na účet 459 – Ostatné rezervy,

bc) zostatok na účte 951 – Dlhodobé bankové úvery sa preúčtuje na účet 461 – Bankové úvery,

bd) zostatok na účte 952 – Záväzky zo sociálneho fondu sa preúčtuje na účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu,

be) zostatok na účte 953 – Emitované dlhopisy sa preúčtuje na účet 473 – Vydané dlhopisy,

bf) zostatok na účte 954 – Záväzky z prenájmu sa preúčtuje na účet 474 – Záväzky z nájmu,

bg) zostatok na účte 955 – Dlhodobé prijaté preddavky sa preúčtuje na účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky,

bh) zostatok na účte 958 – Dlhodobé zmenky na úhradu sa preúčtuje na účet 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu,

bi) zostatok na účte 959 – Ostatné dlhodobé záväzky sa preúčtuje na účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky,

bj) zostatok na účte 964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

bk) zostatok na účte 965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov alebo na účet 351 – zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.

§ 80a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa účtuje rozpustenie oceňovacieho rozdielu podľa ustanovenia § 53 ods. 3 v znení účinnom do 31.decembra 2014.

§ 81

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003–92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 567/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 (oznámenie č. 700/2004 Z. z.) a opatrenia z 23. novembra 2005 č. MF/24523/2005-313 (oznámenie č. 604/2005 Z. z.).

§ 82

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ján Počiatek

minister financií


Príloha k opatreniu č. MF/16786/2007-31

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

012 – Aktivované náklady na vývoj

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

021 – Stavby

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023 – Dopravné prostriedky

025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

031 – Pozemky

032 – Umelecké diela a zbierky

033 – Predmety z drahých kovov

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

067 – Ostatné pôžičky

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 – Oprávky k softvéru

074 – Oprávky k oceniteľným právam

078 – Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku

079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky k stavbám

082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí

083 – Oprávky k dopravným prostriedkom

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

088 – Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku

091 – Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

093 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 – Opravná položka k poskytnutým preddavkom

096 – Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

Účtová trieda 1 – Zásoby

11 – Materiál

111 – Obstaranie materiálu

112 – Materiál na sklade

119 – Materiál na ceste

12 – Zásoby vlastnej výroby

121 – Nedokončená výroba

122 – Polotovary vlastnej výroby

123 – Výrobky

124 – Zvieratá

13 – Tovar

131 – Obstaranie tovaru

132 – Tovar na sklade a v predajniach

133 – Nehnuteľnosť na predaj.

139 – Tovar na ceste

19 – Opravné položky k zásobám

191 – Opravná položka k materiálu

192 – Opravná položka k nedokončenej výrobe

193 – Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby

194 – Opravná položka k výrobkom

195 – Opravná položka k zvieratám

196 – Opravná položka k tovaru

Účtová trieda 2 – Finančné účty

20 – Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice

21 – Peniaze

211 – Pokladnica

213 – Ceniny

22 – Účty v bankách

221 – Bankové účty

222 – Výdavkový rozpočtový účet

223 – Príjmový rozpočtový účet

224 – Účet štátnych rozpočtových príjmov

225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov

23 – Bežné bankové úvery

231 – Krátkodobé bankové úvery

232 – Eskontné úvery

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 – Krátkodobý finančný majetok

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255 – Vlastné dlhopisy

256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 – Prevody medzi finančnými účtami

261 – Peniaze na ceste

27 – Návratné finančné výpomoci

271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku

272 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy

273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy

274 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom

275 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám

277 – Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám

28 – Účty štátnej pokladnice

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky

311 – Odberatelia

312 – Zmenky na inkaso

313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky

315 – Ostatné pohľadávky

316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov

317 – Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov

318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom

319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

32 – Záväzky

321 – Dodávatelia

322 – Zmenky na úhradu

323 – Krátkodobé rezervy

324 – Prijaté preddavky

325 – Ostatné záväzky

326 – Nevyfakturované dodávky

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

331 – Zamestnanci

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 – Pohľadávky voči zamestnancom

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 – Zúčtovanie daní a poplatkov

341 – Daň z príjmov

342 – Ostatné priame dane

343 – Daň z pridanej hodnoty

345 – Ostatné dane a poplatky

35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa

352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu

353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu

354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku

355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku

356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku

357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku

358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom

359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania

36 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov,
záväzky a pohľadávky voči združeniu

367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 – Záväzky voči združeniu

369 – Pohľadávky voči združeniu

37 – Iné pohľadávky a záväzky

371 – Zúčtovanie s Európskou úniou

372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy

373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

374 – Pohľadávky z nájmu

375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376 – Nakúpené opcie

377 – Predané opcie

378 – Iné pohľadávky

379 – Iné záväzky

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 – Náklady budúcich období

382 – Komplexné náklady budúcich období

383 – Výdavky budúcich období

384 – Výnosy budúcich období

385 – Príjmy budúcich období

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 – Opravná položka k pohľadávkam

395 – Vnútorné zúčtovanie

396 – Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

41 – Oceňovacie rozdiely

414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

42 – Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia a prevedené výsledky hospodárenia

421 – Zákonný rezervný fond

427 – Ostatné fondy

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

43 – Výsledok hospodárenia

431 – Výsledok hospodárenia

45 – Rezervy

451 – Rezervy zákonné

459 – Ostatné rezervy

46 – Bankové úvery

461 – Bankové úvery

47 – Dlhodobé záväzky

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

473 – Vydané dlhopisy

474 – Záväzky z nájmu

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478 – Dlhodobé zmenky na úhradu

479 – Ostatné dlhodobé záväzky

Účtová trieda 5 – Náklady

50 – Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu

502 – Spotreba energie

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504 – Predaný tovar

507 – Predaná nehnuteľnosť.

51 – Služby

511 – Opravy a udržiavanie

512 – Cestovné

513 – Náklady na reprezentáciu

518 – Ostatné služby

52 – Osobné náklady

521 – Mzdové náklady

524 – Zákonné sociálne poistenie

525 – Ostatné sociálne poistenie

527 – Zákonné sociálne náklady

528 – Ostatné sociálne náklady

53 – Dane a poplatky

531 – Daň z motorových vozidiel

532 – Daň z nehnuteľností

538 – Ostatné dane a poplatky

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

542 – Predaný materiál

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 – Odpis pohľadávky

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

549 – Manká a škody

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

554 – Tvorba rezerv z finančnej činnosti

555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

557 – Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

559 – Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

56 – Finančné náklady

561 – Predané cenné papiere a podiely

562 – Úroky

563 – Kurzové straty

564 – Náklady na precenenie cenných papierov

566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok

567 – Náklady na derivátové operácie

568 – Ostatné finančné náklady

569 – Manká a škody na finančnom majetku

57 – Mimoriadne náklady

572 – Škody

574 – Tvorba rezerv

578 – Ostatné mimoriadne náklady

579 – Tvorba opravných položiek

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

581 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

582 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy

583 – Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy

584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy

586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

587 – Náklady na ostatné transfery

588 – Náklady z odvodu príjmov

589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov

59 – Dane z príjmov

591 – Splatná daň z príjmov

595 – Dodatočne platená daň z príjmov

Účtová trieda 6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

601 – Tržby za vlastné výrobky

602 – Tržby z predaja služieb

604 – Tržby za tovar

607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj.

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

611 – Zmena stavu nedokončenej výroby

612 – Zmena stavu polotovarov

613 – Zmena stavu výrobkov

614 – Zmena stavu zvierat

62 – Aktivácia

621 – Aktivácia materiálu a tovaru

622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

631 – Daňové a colné výnosy štátu

632 – Daňové výnosy samosprávy

633 – Výnosy z poplatkov

64 – Ostatné výnosy

641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

642 – Tržby z predaja materiálu

644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

654 – Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

657 – Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

659 – Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti

66 – Finančné výnosy

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

662 – Úroky

663 – Kurzové zisky

664 – Výnosy z precenenia cenných papierov

665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

667 – Výnosy z derivátových operácií

668 – Ostatné finančné výnosy

67 – Mimoriadne výnosy

672 – Náhrady škôd

674 – Zúčtovanie rezerv

678 – Ostatné mimoriadne výnosy

679 – Zúčtovanie opravných položiek

68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy

684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy

685 – Výnosy z bežných transferov od Európskej únie

686 – Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie

687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

689 – Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie

696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie

697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 – Súvahové uzávierkové účty

701 – Začiatočný účet súvahový

702 – Konečný účet súvahový

71 – Výsledkový uzávierkový účet

710 – Účet výsledku hospodárenia

75 až 79 – Podsúvahové účty

Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 1 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3) § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

4) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

5) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov , zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

7a) § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

8) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

10) Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

11) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.

13) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

14) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15) § 121 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

15a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

15c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

16) Napríklad § 61 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Napríklad § 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

18) Zákon č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) § 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

19a) Napríklad zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20) § 18 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

21) § 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

22) § 7 zákona č. 618/2003 Z. z.

22b) § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22c) § 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22d) § 14 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

22e) Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23) § 412 až 416 Obchodného zákonníka.

24) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

24a) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24aa) § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

27) § 49 ods. 1 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

28) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

28a) § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

29) Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

30a) § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. v znení zákona č. 258/2009 Z. z.

30b) § 10 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

30c) § 26 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

30d) Zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

31) § 829 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

31a) § 4 zákona č. 111/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z.

31aa) § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31aaa) § 3 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.

32) § 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

32a) Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

32b) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 375/2012 Z. z.) v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/22379/2013-31 (oznámenie č. 412/2013 Z. z.).

32c) Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.../2018 Z. z.

33) § 4 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení zákona č. 280/1995 Z. z.

33a) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

34) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

34a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

35) Napríklad § 355 Obchodného zákonníka.

35a) § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35aa) Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

35ab) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35ac) § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35ad) § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35ae) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

36) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.