Zákon č. 335/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo), 162/2014 Z. z.(nepriamo), 180/2014 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.07.2016

335

ZÁKON

z 26. júna 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z. a zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 20i ods. 2 sa slová „krajskom úrade“ nahrádzajú slovami „obvodnom úrade v sídle kraja“.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z. a zákona č. 334/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 2 ods. 3 a 4, § 5 ods. 3, § 20c ods. 1 a 4, § 20d ods. 1, 2, 4 a 5, § 20e ods. 1 a 2, § 20f ods. 1 písm. b) a odsekoch 2 až 4, § 21 ods. 4 až 6 a § 22 ods. 4 sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 277/2006 Z. z. sa mení takto:

V § 14a sa za slovami „Slovenskej republiky“ vypúšťajú čiarka a slová „krajské úrady“.

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 568/2005 Z. z. sa mení takto:

1. V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s krajskými úradmi a“.

2. V § 7 sa vypúšťajú slová „krajské úrady a“.

3. V § 12 ods. 1 písm. k) sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu“.

4. V § 13 nadpise, § 13 ods. 1 úvodnej vete, § 13 ods. 1 písm. g) a odsekoch 2 a 3, § 14 ods. 5 a § 14a ods. 1 písm. a) a c) sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

5. V § 16 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „krajskými úradmi,“.

6. V § 16 ods. 4, 5 a 9 sa vypúšťajú slová „krajského úradu,“.

7. V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „krajských úradov,“.

8. V § 31 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „krajskému úradu,“.

9. V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „krajských úradov a“.

10. V § 32 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „krajského úradu,“.

11. V § 32 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „krajskému úradu,“.

12. V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:

b) obvodné úrady pre personál civilnej ochrany obvodných úradov,“.

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona č. 14/2006 Z. z sa mení takto:

1. V § 18 ods. 3 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

2. V § 31 ods. 1 sa za slovami „obvodné úrady“ vypúšťajú čiarka a slová „krajské úrady“.

3. V § 31 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4. V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „krajské úrady a“.

5. V § 31 ods. 4 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.

Čl. X

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 9 ods. 2 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“.

Čl. XI

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 9 ods. 1 sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.

Čl. XII

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 224/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V § 21 sa slová „Krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad v sídle kraja“.

2. V § 27 ods. 2 a 3 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady v sídle kraja“.

Čl. XIII

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z. a zákona č. 334/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 5 ods. 6 a 7 a § 7 ods. 6 sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XV

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení takto:

§ 8 znie:

㤠8

(1) Štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou vykonáva obvodný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.

(2) Štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obvodným úradom vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

Čl. XVI

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z. a zákona č. 10/2006 Z. z. sa mení takto:

V § 3 písm. c), § 5 nadpise a odsekoch 1, 5 a 6, § 8 ods. 2 písm. d), § 9a písm. d), § 15 ods. 1, 4 a 5 a § 18 ods. 1 až 3 sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XVII

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 3 písm. b) až h)“ nahrádzajú slovami „§ 3 písm. b) až g)“.

3. V § 6 písm. b) sa slová „podľa § 3 písm. b) až d), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 písm. b) až c), e) a g)“.

4. V § 6 písm. e), § 8 nadpise a odsekoch 1 a 2, § 9 ods. 1 písm. d) a § 10 písm. e) sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

5. V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý plní aj úlohy krízového štábu podľa § 9 ods. 1 písm. a),“.

6. V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a krajské úrady“.

7. V § 11 ods.1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a krajských úradov“.

8. V § 15 písm. a) sa vypúšťajú slová „Ústredná protinákazová komisia10)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10 a slová „týchto komisií“ sa nahrádzajú slovami „tejto komisie“.

9. V § 15 písmená b) a c) znejú:

b) krajská povodňová komisia9) súčasťou krízového štábu obvodného úradu v sídle kraja, ktorý plní úlohy tejto komisie,

c) obvodná povodňová komisia9) súčasťou krízového štábu obvodného úradu, ktorý plní úlohy tejto komisie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 332/2007 Z. z.“.

Čl. XVIII

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 216/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 24 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „krajských úradov a“.

Čl. XIX

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z. a zákona č. 94/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 28 ods. 5, 9, 11 a 14 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady v sídlach krajov“.

Čl. XX

Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch sa mení takto:

V § 3 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 3, § 5 ods. 2 a 3, § 6 ods. 1 a 3, § 7 a § 9 ods. 2 až 4 sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.


Čl. XXI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.