Zákon č. 334/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.09.2007

334

ZÁKON

z 26. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z. a zákona č. 16/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 6 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prípadne znelka.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 3 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. § 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 3 ods. 4 zákona č. 135/1982 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 454/2004 Z. z.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 4 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,“.

Doterajšie písmená i) až q) sa označujú ako písmená j) až r).

5. V § 4 ods. 1 písmeno m) znie:

m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,“.

6. V § 4 ods. 1 písm. n) sa za slovo „kultúry“ vkladajú slová „a športu“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.“.

8. V § 8 odsek 3 znie:

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad samosprávneho kraja (ďalej len “úrad„) jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva.“.

9. V § 8 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať.“.

10. V § 8 odsek 5 znie:

(5) Ak ide o mimoriadnu situáciu,8a) postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 8 ods. 4, 7 a odseku 8 tretej vete, § 19 ods. 2 písm. a), § 19a ods. 2, § 19a ods. 9 písm. b), § 19c ods. 2 písm. a) a § 19e ods. 2 sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja“.

12. V § 8 ods. 9 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.

13. V § 11 ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať predseda,“.

14. V § 11 ods. 2 písm. h) sa pred slovo „vymenúvať“ vkladajú slová „na návrh predsedu“.

15. V § 11 ods. 2 písm. j) sa slovo „podpredsedu“ nahrádza slovom „podpredsedov“ a vypúšťajú sa slová „vymedziť na návrh predsedu právomoci, ktoré nemôže podpredseda vykonávať v čase neprítomnosti predsedu,“.

16. V § 11 ods. 2 písm. k) sa za slovo „zastupiteľstva,“ vkladajú slová „určovať im úlohy,“.

17. V § 11 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja (ďalej len “hlavný kontrolór„)“.

18. V § 11 ods. 2 písm. o) sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja (ďalej len “úrad„) a určovať jeho organizačnú štruktúru“.

19. V § 11 ods. 3 sa slová „do siedmich dní“ nahrádzajú slovami „tak, aby sa konalo do 30 dní“.

20. V § 11 ods. 5 sa za slovom „poslanec“ bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý zasadnutie zastupiteľstva aj vedie, ak ho odmietne viesť predseda.“.

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „zdravotná“.

23. V § 16 ods. 6 sa slovo „nadpolovičnou“ nahrádza slovom „trojpätinovou“.

24. V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Predseda odpovedá na interpeláciu poslanca zastupiteľstva ústne na zasadnutí zastupiteľstva alebo písomne do 30 dní.“.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

25. V § 16 odsek 9 znie:

(9) Predsedu zastupujú podpredsedovia v rozsahu určenom predsedom.“.

26. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

27. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií ustanovuje organizačný poriadok úradu, ktorý vydáva predseda.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

28. § 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Riaditeľ úradu sa zúčastňuje na zasadnutí zastupiteľstva s hlasom poradným.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,“.

2. § 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora zvolí najviac dvoch zástupcov primátora a na návrh primátora ustanoví rozdelenie úloh, okruh úkonov a činností, ktoré zástupcovia primátora sú oprávnení vykonávať.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.