Nariadenie vlády č. 301/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Čiastka 136/2007
Platnosť od 30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH

301

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. júna 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci sa mení takto:

V prílohe č. 2 TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ poradové čísla 3, 9, 25, 26 a 28 znejú:

  TSH3) Účinky
Por.
č.
Chemická
látka
EINECS1) CAS2) ml.m-3(ppm)4) mg.m-3 5) Kategória
karcinogénov7)
Kategória
mutagé-
nov8)
Senzi-
bilizu-
júce9)
Prienik
cez
pokož-
ku10)
3. arzén -
zlúčeniny
(III, V ako As)
    - 0,1 (I) 1 - - 
oxid
arzeničný,
kyselina
arzeničná
a jej soli,
215-116-9 1303-28-2
7778-39-4
           
oxid arzenitý,
kyselina
arzenitá a jej
soli
215-481-4 1327-53-3
13464-58-9
           
hydrogén-
arzeničnan
olovnatý
s výnimkou
arzénovodíka
232-064-2 7784-40-9           
9. berýlium
a jeho
zlúčeniny ako
Be (okrem
hlinitokre-
mičitanov
berylnatých)
231-150-7 7440-41-7           
- opracovanie
kovu
a zliatin
    - 0,005 (I) 2 - + -
- ostatné    - 0,002 (I) 2 - + -
25. chróm (VI)
zlúčeniny
vrátane
chrómanu
olovnatého
(prach/
aerosól ako
CrO3)
s výnimkou
vo vode
prakticky
nerozpustné-
ho chrómanu
bárnatého
               
- ručné
oblúkové
zváranie
obalenou
elektródou
      - 0,1 (I) 2 2 +  -
- výroba vo
vode
rozpustných
zlúčenín
chrómu (VI)
      - 0,1 (I) 2 2 +  -
- ostatné      - 0,05 (I) 2 2 +  -
26. kadmium
a jeho
zlúčeniny,
prach
a aerosól (ako
Cd)
               
oxid
kademnatý,
215-146-2 1306-19-0    2 3 - -
chlorid
kademnatý,
233-296-7 10108-64-2    2 2 - -
síran
kademnatý,
233-331-6 10124-36-4    2 2 - -
fluorid
kademnatý
232-222-0 7790-79-06    2 2 - -
- výroba
batérií,
tepelná
extrakcia
zinku, olova
a medi,
zváranie
kadmiových
zliatin
      - 0,03 (I)       
- ostatné    - 0,015 (I)       
28. nikel a jeho
zlúčeniny
215-215-7 1313-99-1    1 - + -
oxid
nikelnatý,
234-823-3 12035-36-8           
oxid nikličitý,
oxid niklitý,
215-217-8
240-841-2
1314-06-3
16812-54-7
           
sulfid
nikelnatý
236-669-2 13463-39-3           
tetrakarbonyl
niklu (ako Ni)
    - 0,5 (I)       
- ostatné    - 0,05 (I)       

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.