274

ZÁKON

z 18. mája 2007

o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku ako štátnej sociálnej dávky (ďalej len „príplatok“) na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 politickým väzňom1) a osobám pozostalým po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi počas výkonu trestu, počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác a ich rodinným príslušníkom za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok.

§ 2

Oprávnená osoba

(1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,2) výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,3) ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá bola

a) najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne násilne odvlečená do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch počas najmenej troch mesiacov a bola rehabilitovaná alebo odškodnená podľa osobitných predpisov3a) alebo jej bol priznaný jednorazový peňažný príspevok podľa osobitného predpisu,3b)

b) najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených prác.3c)

(2) Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, pozostalá po oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky.

(3) Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu, zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác, a ktorá v čase jeho smrti bola s ním v manželskom zväzku alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.

§ 3

Výška príplatku a poskytovanie príplatku

(1) Výška príplatku k starobnému dôchodku, predčasnému starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku je 5 eur za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia. Mesiac väzby, mesiac výkonu trestu odňatia slobody, mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia je 30 dní. Ak väzba, výkon trestu odňatia slobody, zaradenie do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia trvali len časť mesiaca, výška príplatku sa upraví pomerne.

(2) Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému dôchodku a vdoveckému výsluhovému dôchodku je 60 % sumy uvedenej v odseku 1.

(3) Výška príplatku k sirotskému dôchodku a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40 % sumy uvedenej v odseku 1.

(4) Oprávneným osobám podľa § 2 ods. 3 patrí príplatok k dôchodku vo výške 40 % z vypočítanej sumy, ktorá sa ustanovuje pre potreby výpočtu, akoby popravený alebo zomretý politický väzeň bol odsúdený k trestu odňatia slobody vo výmere 120 mesiacov.

(5) Príplatok sa zlučuje so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, vdovským dôchodkom, vdoveckým dôchodkom, sirotským dôchodkom, výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom, vdovským výsluhovým dôchodkom, vdoveckým výsluhovým dôchodkom a sirotským výsluhovým dôchodkom (ďalej len „dôchodok“).

(6) Na zmenu nároku na príplatok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príplatku, zánik nároku na príplatok, zánik nároku na jeho výplatu, premlčanie nároku na výplatu príplatku, poukazovanie príplatku a na prechod nároku na príplatok sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4)

§ 4

Uplatnenie nároku na príplatok a konanie o príplatku

(1) O nároku na príplatok, jeho sume rozhoduje a príplatok vypláca Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)

(2) Konanie sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou alebo orgánom príslušným na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)

(3) Nárok na výplatu príplatku vzniká odo dňa podania žiadosti o príplatok oprávnenou osobou.

(4) Na konanie podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5 ustanovené inak, sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak príplatok priznáva Sociálna poisťovňa, alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)

(5) Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o príplatku najneskôr do 120 dní od začatia konania.

§ 5

Financovanie

(1) Na úhradu nákladov na príplatok štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne7) a na osobitný účet orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.8)

(2) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na príplatok sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu.

§ 6

Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

Ak si oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 uplatnila nárok na príplatok na základe písomnej žiadosti pred 1. septembrom 2009, nárok na výplatu príplatku vznikne odo dňa podania žiadosti o tento príplatok, najskôr však od 1. januára 2009.


Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. a zákona č. 677/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu113b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 113b znie:

113) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.“.

Čl. III

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 94 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

9. príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu39b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:

39b) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.“.


Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.

2) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3a) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

3b) Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení neskorších predpisov.

3c) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

4) § 112 až 114, § 117 a 118 zákona č. 461/2003 Z. z.

7) § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 94 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.