Zákon č. 273/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 126/2007
Platnosť od 20.06.2007
Účinnosť od 01.07.2016

273

ZÁKON

zo 17. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z. a zákona č. 24/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom.“.

2. V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj v konaní o jeho zvýšení,“.

3. V § 4 ods. 2 písm. k) sa slová „vojaci základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej služby,“ nahrádzajú slovami „profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky,“.

4. V § 4 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „a odvedenci v konaní o zaradenie do evidencie osôb povinných vykonať civilnú službu3e)“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 94 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe. § 248 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. § 236 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 46 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 248 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. § 236 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“.

6. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

z) navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 217/2004 Z. z.“.

7. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo exekúcii“.

8. V § 6 ods. 2 sa za slová „odvolacom konaní“ vkladajú slová „vo veci samej“.

9. V § 9 ods. 1 sa číslica „10 000“ nahrádza číslicou „25 000“.

10. V § 9 odsek 3 znie:

(3) V odvolacom konaní sa poplatok platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.“.

11. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote,5a) súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania5b) nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predĺžiť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) § 55 až 58 Občianskeho súdneho poriadku.

5b) Napríklad § 115a Občianskeho súdneho poriadku.“.

12. V § 10 ods. 2 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „prvostupňový súd“.

13. V § 10 ods. 3 sa slová „Príslušný súd“ nahrádzajú slovami „Prvostupňový súd“.

14. V § 10 ods. 3 druhej vete sa slová „Súd prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „Prvostupňový súd“.

15. V § 10 ods. 4 prvá veta znie: „Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry alebo o návrh na vykonanie úkonu súdom uvedeného v II. časti Sadzobníka súdnych poplatkov, úkon sa nevykoná a návrh sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok zaplatí; to neplatí, ak ide o poplatok podľa položky 20a.“.

16. Slovo „súd“ sa v celom texte § 10 ods. 5 nahrádza slovami „prvostupňový súd“.

17. V § 11 ods. 1 na konci tretej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak poplatok v takomto prípade ešte nebol zaplatený, súd uznesenie o uložení povinnosti zaplatiť poplatok zruší.“.

18. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.“.

19. V § 11 odsek 7 znie:

(7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú.“.

20. V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd. Nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti v odvolacom konaní zmení alebo zruší odvolací súd aj bez návrhu.“.

21. Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Na počítanie lehôt podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.“.

22. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007

(1) Z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 30. júni 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Od 1. júla 2007 sa odvolacie konanie pre nezaplatenie poplatku za odvolanie nezastaví ani v konaniach začatých do 30. júna 2007 a neprávoplatné uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za odvolanie sa stávajú neúčinnými.

(3) O námietkach zaujatosti podaných do 30. júna 2007 sa rozhodne, aj keď poplatok za námietku nebol zaplatený. Povinnosť zaplatiť poplatok týmto nie je dotknutá.

(4) Poplatok, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. z), sa od 1. júla 2007 v konaniach začatých do 30. júna 2007 nevyberá.“.

23. V prílohe v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 prvý bod znie:

1. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, a z návrhu na vypratanie nehnuteľnosti, bytu a nebytových priestorov alebo na vydanie veci sa poplatok vyberie podľa písmena b) týchto položiek.“.

24. V prílohe v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 sa v treťom bode vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej.“.

25. V prílohe položke 6 písmeno b) znie:

b) Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk.“.

26. V prílohe sa vypúšťa položka 7a.

27. V prílohe položky 7b a 7c znejú:

„Položka 7b

Z návrhu na začatie konania

a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 2 000 Sk

b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 2 000 Sk a 3 % z výšky uplatnenej

z nemajetkovej ujmy

Položka 7c

Z návrhu na začatie konania vo veciach opravy nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov podľa osobitných predpisov 2 000 Sk

Poznámka: Osobitným predpisom sa rozumie napríklad zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.“.

28. V prílohe položka 8 znie:

„Položka 8

a) Za konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného manžela a o vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a za konanie o ich zvýšenie 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk

b) z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedenej manželky a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk“.

29. V prílohe položke 10 písmeno a) znie:

a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby

2 000 Sk; ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6 % z pokuty najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk“.

30. V prílohe položke 10 sa vypúšťa písmeno e).

31. V prílohe sa poznámka k položke 13 dopĺňa vetou: „V odvolacom konaní sa poplatky podľa tejto položky nevyberajú.“.

32. V prílohe položke 16 sa v spoločnej poznámke za slová „k položkám 1,“ vkladá číslica „2,“.

33. V prílohe sa za položku 20 vkladá položka 20a, ktorá znie:

„Položka 20a

Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona za každú stranu 2 Sk

najmenej 200 Sk za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami,

najmenej 50 Sk za ostatné podania s prílohami.

Poznámka:

V prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. III

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona č. 336/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

Doterajší text § 41a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Slovenský súd je príslušný rozhodnúť o osvojení aj vtedy, ak v čase jeho rozhodovania dieťa už nemá obvyklý pobyt v Slovenskej republike, ak rozhodol o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.