Oznámenie č. 262/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), pozmeňujúceho článok 2 a prílohu k tomuto dohovoru

(v znení č. r1/c129/2007 Z. z.)

Čiastka 120/2007
Platnosť od 15.06.2007
Účinnosť od 29.03.2007
Uzavretie zmluvy 13.05.2004
Ratifikácia zmluvy 28.05.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 29. marca 2007 na základe článku 2 ods. 3; pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 29. marca 2007, na základe článku 3 ods 4.

262

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 2000 bol v Bruseli prijatý Protokol vypracovaný na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), pozmeňujúci článok 2 a prílohu k tomuto dohovoru.

Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k protokolu vyslovila súhlas svojím uznesením č. 952 z 13. mája 2004. Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu podpísal 28. mája 2004. Listina o prístupe bola uložená 31. mája 2004 u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára protokolu.

Protokol nadobudol platnosť 29. marca 2007 na základe článku 2 ods. 3; pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 29. marca 2007, na základe článku 3 ods 4.

K oznámeniu č. 262/2007 Z. z.

PROTOKOL

vypracovaný na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), pozmeňujúci článok 2 a prílohu k tomuto dohovoru

Vysoké zmluvné strany tohto protokolu a zmluvné strany Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu, členské štáty Európskej únie, odvolávajúc sa na Akt Rady Európskej únie z 30. novembra 2000, keďže

1. je potrebné poskytnúť Europolu efektívnejšie nástroje na boj proti praniu špinavých peňazí, aby boli posilnené možnosti Europolu podporovať členské štáty v rámci tohto boja;

2. Európska rada vyzvala Radu Európskej únie, aby rozšírila kompetenciu Europolu na pranie špinavých peňazí vo všeobecnosti, bez ohľadu na druh trestného činu, z ktorého prané príjmy prichádzajú,

dohodli sa takto:

Článok 1

Dohovor o Europole sa mení takto:

1. V článku 2

a) v odseku 2 prvý pododsek znie:

„Na účel postupného dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 bude Europol iniciatívne konať v oblasti prevencie a boja proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a určenými látkami, legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s jadrovými a rádioaktívnymi látkami, nedovolenému pašovaniu migrantov, obchodovaniu s ľuďmi a trestnej činnosti s motorovými vozidlami.“.

b) V odseku 3 prvý pododsek znie:

„Kompetencia Europolu, ak ide o druh trestného činu alebo jeho špecifické prejavy, bude zahŕňať súvisiace trestné činy. Nebude však zahŕňať trestné činy zakladajúce sa na legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktoré nepatria do kompetencie Europolu podľa odseku 2.“.

2. V prílohe sa v prvej vete slová „okrem toho v súlade s článkom 2 ods. 2“ nahrádzajú slovami „Okrem toho akt vydania pokynov Europolu pre činnosť s jedným z uvedených druhov trestných činov v súlade s článkom 2 ods. 2 predpokladá, že je tiež kompetentný zaoberať sa súvisiacimi trestnými činmi.“.

Článok 2

1. Tento protokol podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

2. Členské štáty oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie splnenie svojich ústavných požiadaviek na prijatie tohto protokolu.

3. Tento protokol nadobudne platnosť od deväťdesiateho dňa po oznámení členským štátom, ako je uvedené v odseku 2, ktorý si ako člen Európskej únie v čase prijatia aktu ustanovujúceho tento protokol radou splní túto formalitu ako posledný.

Článok 3

1. Tento protokol je otvorený na pristúpenie každému štátu, ktorý sa stane členom Európskej únie, ak tento protokol nenadobudol platnosť odo dňa uloženia listín o pristúpení k Dohovoru o Europole na základe článku 46 Dohovoru o Europole.

2. Listiny o pristúpení k tomuto protokolu budú uložené súčasne s listinami o pristúpení k Dohovoru o Europole na základe článku 46.

3. Znenie tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu vypracované Radou Európskej únie je autentické.

4. Ak v lehote uvedenej v článku 46 ods. 4 Dohovoru o Europole nenadobudol tento protokol platnosť, pre pristupujúci členský štát nadobudne platnosť odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu na základe článku 2 ods. 3.

5. Ak tento protokol nadobudne platnosť na základe článku 2 ods. 3 pred uplynutím obdobia uvedeného v článku 46 ods. 4 Dohovoru o Europole, ale po uložení listiny o pristúpení uvedenej v odseku 2, pristupujúci členský štát pristúpi k Dohovoru o Europole v platnom znení tohto protokolu na základe článku 46 tohto dohovoru.

Článok 4

1. Funkciu depozitára tohto protokolu bude vykonávať generálny tajomník Rady Európskej únie.

2. Depozitár zverejní v Úradnom vestníku informácie o postupe prijatia tohto protokolu a pristúpenia k tomuto protokolu a taktiež každé ďalšie oznámenie týkajúce sa tohto protokolu.

Anglické znenie protokolu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.