Zákon č. 24/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 16/2007
Platnosť od 17.01.2007
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 až 35, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2007

24

ZÁKON

z 12. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z. a zákona č. 562/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „zapisujú“ vkladajú slová „v štátnom jazyku“ a zároveň sa nad slová „v štátnom jazyku“ umiestňuje odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:

j) dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,“.

3. V § 2 ods. 1 písmená n) a o) znejú:

n) meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,

o) dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,“.

4. V § 2 ods. 2 písmeno f) znie:

f) pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,“.

5. V § 2 ods. 3 písmená j) až m) znejú:

j) dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby,

k) údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej osoby podľa odseku 1 písm. k),

l) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba vykonávajúca konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,

m) dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania, ktoré sa týka zahraničnej osoby, a dátum ukončenia týchto konaní,“.

6. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) zrušenie zahraničnej osoby.“.

7. V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slová „alebo družstva“ vkladajú slová „vrátane rozhodnutia o zmene právnej formy“.

8. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom“ nahrádzajú slovami „správcom v konkurznom konaní, správcom v reštrukturalizačnom konaní alebo správcom vo vyrovnacom konaní“.

9. V § 3 ods.1 písmeno k) znie:

k) rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o povolení reštrukturalizácie alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutie súdu o ukončení týchto konaní, rozhodnutie súdu o zmene alebo zrušení týchto rozhodnutí a rozhodnutie súdu o zmene správcu, ktorý bol ustanovený v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo vo vyrovnacom konaní,“.

10. V § 3 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f), g) a h) ktoré znejú:

f) podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

g) listina preukazujúca vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, povolenie vyrovnania alebo začatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraničnej osoby, a ukončenie týchto konaní,

h) listina preukazujúca zrušenie zahraničnej osoby,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno i).

11. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo jej osvedčená kópia, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ak orgán verejnej moci nevydáva originál listiny v elektronickej podobe, možno do zbierky listín uložiť elektronickú podobu listiny podpísanú zaručeným elektronickým podpisom5a) osoby oprávnenej na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osoby oprávnenej na predkladanie listín do zbierky listín. Pri listinách iných osôb ako orgánov verejnej moci nahrádza originál listiny v elektronickej podobe elektronická podoba listiny podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osoby oprávnenej na predkladanie listín do zbierky listín.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V § 3 ods. 5 sa slová „sa ukladá kópia listiny“ nahrádzajú slovami „možno uložiť kópiu listiny“.

13. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Registrový súd uloží do zbierky listín popri listinách vyhotovených v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka aj cudzojazyčné znenia listín podľa odsekov 1 a 2, ak sú vyhotovené v úradných jazykoch zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.

14. V § 4 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Pri zmene sídla podľa osobitného predpisu6a) sa príslušnosť registrového súdu nemení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka.“.

15. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie

(1) Návrh na zápis možno podať elektronickými prostriedkami. Tento návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe tlačiva, ktorá sa zverejní na internetových stránkach ústredného portálu verejnej správy6b) a ktorá obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom,6c) a tento návrh musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom5a) navrhovateľa, inak registrový súd naň neprihliada.

(2) Ten, kto podpisuje návrh na zápis elektronickým podpisom, je povinný zabezpečiť overenie svojich osobných údajov na účely elektronického konania.

(3) Ak bol návrh na zápis podaný v listinnej podobe, všetky listiny podľa § 5 ods. 2 musia mať listinnú podobu, inak sa návrh na zápis považuje za neúplný. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami, listiny podľa § 5 ods. 2 možno podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami podľa § 3 ods. 3. Listinná podoba listiny podľa § 5 ods. 2 prevádzaná do elektronickej podoby na účely jej podania v elektronickej podobe musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom.1)

(4) Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.

(5) Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú v elektronickej podobe, musia byť podané spolu s návrhom na zápis, inak registrový súd naň neprihliada. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami a dokladajú sa k nemu listiny v listinnej podobe, musia byť všetky listiny, ktoré sa dokladajú v listinnej podobe, doručené na registrový súd súčasne, inak registrový súd naň neprihliada.

(6) Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami a všetky alebo niektoré listiny, ktoré sa k nemu dokladajú, sa podávajú v listinnej podobe, musí byť v návrhu uvedené, ktoré listiny sa podávajú v listinnej podobe a ktoré v elektronickej podobe. Účinky doručenia návrhu na zápis v tomto prípade nastávajú, ak bola na registrový súd doručená listina alebo listiny, ktoré sa mali podať v listinnej podobe, a registrovému súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku. Lehota na doručenie listiny alebo listín, ktoré sa mali podať v listinnej podobe, a lehota na zaplatenie súdneho poplatku je 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.

(7) Ak sa návrh na zápis a listiny, ktoré sa k nemu dokladajú, podávajú len elektronickými prostriedkami, účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku a neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.“.

Poznámky pod čiarou k odkazu 6b a 6c znejú:

6b) § 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6c) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 563/2004 Z. z.“.

16. V § 7 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

(9) Pred zápisom európskeho družstva14f) do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či

a) stanovy európskeho družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného predpisu,14g)

b) sú splnené podmienky založenia podľa osobitného predpisu,14h)

c) výška základného imania európskeho družstva uvedená v stanovách je v súlade s osobitným predpisom.14i)

(10) Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia, alebo európskeho družstva, ktoré je pri zlúčení preberajúcim družstvom, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či

a) zmluva o splynutí alebo zlúčení obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,14j)

b) splývajúce alebo zlučované európske družstvá schválili návrh zmluvy o splynutí alebo zlúčení v rovnakom znení.

(11) Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku zmeny právnej formy družstva na európske družstvo, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.14k)“.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 12 až 15.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14f až 14k znejú:

14f) Čl. 2 ods. 1 prvý až tretí pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. EÚ L 207, 18. 8. 2003).

14g) Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

14h) Čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

14i) Čl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

14j) Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

14k) Čl. 35 ods. 2 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.“.

17. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete slovo „podania“ nahrádza slovom „doručenia“.

18. V § 8 ods. 4 sa v prvej vete slová „má písomnú formu“ nahrádzajú slovami „má listinnú podobu“.

19. V § 8a sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,

e) o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.“.

20. V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Listina sa predkladá registrovému súdu v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe podľa § 3 ods. 3. Listinná podoba listiny prevádzanej do elektronickej podoby musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom.1)“.

21. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Pri ukladaní listín vyhotovených v cudzom jazyku podľa § 3 ods. 6 je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby povinná uviesť, o akú listinu ide a v akom jazyku je vyhotovená, inak súd na takúto listinu neprihliada. Lehota podľa odseku 2 sa neuplatní.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

22. V § 9 ods. 4 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa listina predkladá elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe.“.

23. V § 9 ods. 5 sa na začiatku vety vkladá slovo „Zapísaná“ a za slová „konať v mene“ sa vkladá slovo „zapísanej“.

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 3a a § 21 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka.“ nahrádza citáciou „§ 3a, § 9 ods. 4 a § 21 ods. 7 až 9 Obchodného zákonníka.“.

25. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Obchodný register sa vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej forme, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

26. V § 12 odsek 3 znie:

(3) Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je. Výpis z obchodného registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. O vydanie výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, vydá ich registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa odseku 10 do dvoch pracovných dní odo dňa, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) § 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z.“.

27. V § 12 odsek 5 znie:

(5) Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku kópiu uloženej listiny alebo potvrdenie o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín. O vydanie kópie uloženej listiny alebo vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, vydá ich registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa odseku 10 do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku.“.

28. V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Ak nebola žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra, žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, žiadosť o vydanie kópie uloženej listiny alebo žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, podaná elektronickými prostriedkami, registrový súd nevydá elektronickú podobu týchto listín.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

29. § 12 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

(9) Registrový súd zabezpečí zhodu listinnej podoby uložených listín a elektronickej podoby uložených listín.

(10) Správnosť údajov uvedených vo výpise, v potvrdení, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, kópii listiny alebo potvrdení o tom, že v zbierke listín určitá listina nie je, ktoré sú zasielané žiadateľovi v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov, sa potvrdzuje zaručeným elektronickým podpisom určeným na účely podpisovania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

(11) Registrový súd vydá žiadateľovi prehľad zapísaných údajov v rozsahu, v ktorom je spracovaný v obchodnom registri. Prehľad zapísaných údajov obsahuje informácie o údajoch platných v deň jeho vydania a informácie o zapísaných, ale v deň jeho vydania už neplatných údajoch. O vydanie prehľadu zapísaných údajov v elektronickej podobe možno žiadať len elektronickými prostriedkami. O vydanie prehľadu zapísaných údajov v listinnej podobe nemožno žiadať elektronickými prostriedkami.“.

30. § 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Prenosom údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumie spôsob zasielania informácií prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami a ich prijatie na mieste určenia elektronickými zariadeniami na spracovanie a ukladanie údajov.“.

31. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis v listinnej podobe a zoznam listín, ktoré treba k návrhu na zápis priložiť, a to bez ohľadu na jeho podobu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.

32. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Elektronickú podobu tlačív podľa odseku 1 určí ministerstvo na svojej internetovej stránke.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

33. § 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) postup pri overovaní osobných údajov podľa § 5a ods. 2,

b) podrobnosti a spôsob zasielania, odovzdávania a prijímania údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami na účely obchodného registra a zbierky listín.“.

34. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2007

Listiny, ktoré boli doručené registrovému súdu elektronickými prostriedkami po 31. júli 2007, vedie registrový súd iba v elektronickej podobe.“.

35. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 530/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv.1, Ú. v. ES L 65, 14. 3. 1968) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972), Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, oznámenie č. 185/2004 Z. z.).

2. Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy, ak ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 26, 31. 1. 1977) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 92/101/ES z 23. novembra 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 347, 28. 11. 1992), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, oznámenie č. 185/2004 Z. z.).

3. Tretia smernica Rady 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 295, 20. 10. 1978) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, oznámenie č. 185/2004 Z. z.).

4. Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982).

5. Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989).

6. Dvanásta smernica Rady 89/667/EHS z 21. decembra 1989 o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, oznámenie č. 185/2004 Z. z.).

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/151/EHS v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie s ohľadom na určité typy spoločností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. EÚ L 221, 4. 9. 2003).“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z a zákona č. 621/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.“.

2. § 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. časti v položke 13 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

4. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. časti v položke 13 poznámka znie:

„Poznámka:

Poplatok podľa písmena a) platí poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. f) tohto zákona.“.

5. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. časti v položke 17 sa v poznámkach vypúšťajú body 5 a 6.

Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 5.

6. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. časti položka 24b vrátane poznámky znie:

„Položka 24b

a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku

1. v listinnej podobe 200 Sk,

2. v elektronickej podobe 10 Sk,

b) za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu 10 Sk,

c) za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami 10 Sk,

d) za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 100 Sk,

e) za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami 10 Sk.

Poznámka:

Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, poplatku nepodliehajú.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z. a zákona č. 184/1999 Z. z. sa mení takto:

V § 3 odsek 4 znie:

(4) Verejnoprávne orgány a nimi zriadené organizácie sú povinné používať štátny jazyk vo všetkých informačných systémoch i vo vzájomnom styku; popri štátnom jazyku môžu používať v informačných systémoch aj iný jazyk, ak tak ustanoví osobitný predpis.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad § 3 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007 s výnimkou čl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 až 35, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.