Nariadenie vlády č. 174/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 79/2007
Platnosť od 31.03.2007 do01.10.2009
Účinnosť od 15.04.2007 do01.10.2009
Zrušený 383/2009 Z. z. (nepriamo)

174

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 sa slová „v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES a smernice Komisie 2004/104/ES“ nahrádzajú slovami „v platnom znení“.

2. V § 5 ods. 14 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „spôsobom ustanoveným v bode 5.2 prílohy I smernice“.

3. § 9 znie:

㤠9

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.“.

4. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 402/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 89/491/EHS zo 17. júla 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 95/54/ES z 31. októbra 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.), Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2006), smernice Komisie 2004/104/ES zo 14. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 337, 13. 11. 2004), smernice Komisie 2005/49/ES z 25. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 194, 26. 7. 2005), smernice Komisie 2005/83/ES z 23. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 305, 24. 11. 2005) a smernice Komisie 2006/28/ES zo 6. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.